PL EN


2016 | 267 | 96-106
Article title

Cele strategiczne innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Strategic goals of innovative small and medium-sized companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych obszarów pozwalających na utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku jest wzrost poziomu ich innowacyjności. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest identyfikacja celów strategicznych innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Cele strategiczne badanych przedsiębiorstw można podzielić na te związane z finansami (cele finansowe) oraz cele związane z rynkiem (cele rynkowo-produktowe). Na podstawie wyników badań zidentyfikowano najważniejsze cele w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Są to: utrzymanie rentowności sprzedaży, satysfakcja klientów, utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku, utrzymanie dotychczasowego zysku oraz wzrost przychodów ze sprzedaży. Żadnego z nich nie można jednak uznać za dominujący w badanych podmiotach.
EN
One of the main areas that allows to keep the competitive advantage of small and medium-seized companies on the market is the increase of the level of their innovativeness. The main aim of the study presented in this paper is the identification of strategic goals of the innovative small and medium-sized enterprises. Strategic goals of the surveyed companies can be divided into two groups: the goals connected to finances (financial goals) and the goals connected to the market (market and product goals). Basing on the survey’s results the key objectives in the development of innovative enterprises were identified, which are maintaining the profitability of sales, customer satisfaction, maintaining the current market share, maintaining the current profit and revenue growth. However, none of them can be considered the dominant in the studied subjects.
Year
Volume
267
Pages
96-106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Organizacji i Zarządzania
References
 • Dickey T. (1995), Planowanie finansowe w małej firmie, Signum, Kraków.
 • Freeman Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
 • Janasz W. (2003), Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, „Rozprawy i Studia”, t. DXX 446, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Mintzberg H. (1988), Strategy-making in Three Modes [w:] J.B. Quinn, H. Mintzberg,
 • R.M. James (eds.), The Strategy Process, Concepts, Contexts, and Cases, Prentice-Hall International, Inc.
 • Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Piasecki B. (1998), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa-Łódź.
 • Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1995), Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, WN PWN, Warszawa.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.) (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P. (red.) (2010), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Zięba M., Oster P. (2011), Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach, „e-mentor”, nr 3(40).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a289f6a8-c0f4-459e-a47e-bb0d816416e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.