PL EN


2016 | 301 | 115-124
Article title

Szkody osobowe w wypadkach komunikacyjnych z udziałem cudzoziemców

Content
Title variants
EN
Personal injury in communication accidents involving foreigners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Unii Europejskiej (a szerzej w Systemie Zielonej Karty) daje ochronę obu stronom wypadku drogowego. W Systemie Zielonej Karty ubezpieczenie zawarte w kraju będącym członkiem Porozumienia obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich. Należy jednak mieć na uwadze ograniczenie związane z przejęciem zobowiązania przez zakład ubezpieczeń, tj. sumę gwarancyjną. Jeżeli roszczenia przekroczą tę kwotę, obowiązek pokrycia nadwyżki powraca do sprawcy wypadku. Ustawa wprowadzająca obowiązek posiadania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wskazuje na konieczność zabezpieczenia na poziomie co najmniej minimalnych kwot sum gwarancyjnych. Autorka artykułu podejmuje próbę zbadania, na ile zaproponowane sumy gwarancyjne są wystarczające do pokrycia roszczeń rentowych zgłaszanych przez ewentualnych poszkodowanych w sytuacji, gdy w wypadku bierze udział obcokrajowiec bądź gdy wypadek zdarzył się poza państwem zamieszkania uczestników wypadku.
EN
The system of compulsory motor liability insurance in the European Union (and in the Green Card System), provides protection for both sides of a road accident. The Green Card Insurance System in a country which is a member of the Agreement shall apply in all member states. However, bear in mind the limitation of liability related to the acquisition by the insurance company, ie. the guarantee amount. If claims exceed this amount, the obligation to cover the excess returns to the perpetrator of the accident. Law introducing an obligation to have liability insurance of motor vehicle owners, points to the need to secure a level of at least the minimum guaranteed amounts. The author of the article attempt to examine how their amounts proposed are sufficient to cover claims and disability reported by any injured when involved in an accident foreigner, or when an accident takes place outside the country of residence of the persons involved.
Year
Volume
301
Pages
115-124
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Ubezpieczeń
References
 • Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych (2010), Raport CEA, tłumaczenie PIU, dostępne na www.piu.org.pl
 • Expert Group on European Insurance Contract Low, Discussion Paper 7: Motor Insurance (2013), dostępny na discussion_paper_vii_-_motor_insurance_-_12- 13_november_meeting_en.pdf;
 • Kiziewicz E. (2009a), Problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 7.
 • Kiziewicz E. (2009b), Wyczerpywalność sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, "Monitor Ubezpieczeniowy", nr 38.
 • Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006), Metody aktuarialne, PWN, Warszawa.
 • Matłoka M. (1997), Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Mayr D. (2011), Severe Bodily Injury Claims in Europe - Developments and Trends, Warsaw, dostępny na piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Munich%20Re.pdf (dostęp: 10.10.2015).
 • Monkiewicz J. (red)., Kwiecień I., Monkiewicz M. (2010), Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006-2009, Raport Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego - Promotor, Warszawa.
 • Orlicki M. (2009), Uwagi do wybranych przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, "Prawo Asekuracyjne", nr 2.
 • Orlicki M. (2011), O projekcie zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - raz jeszcze, "Prawo Asekuracyjne", nr 1.
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprawozdanie, Ministerstwo Infrastruktury.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005-2009, oraz Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), dostępne na www.ufg.gov.pl.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008, Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, dostępne na www.piu.org.pl.
 • Dyrektywy Komunikacyjne dostępne na www.eur-lex.europa.eu
 • Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
 • [www1] Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 18.01.2015).
 • [www2] http://ku.ue.wroc.pl/PRACOWNIK_PLIKI/Jedrzychowska/Zalacznik%20do %20artyku%C5%82u.pdf (dostęp: 15.05.2015).
 • [www3] http://maryland.mri.cnrs.fr/ehleis/IS/index.php?controller=lifeExpectancies/Nat ionalLifeExpectancies&action=displayData (dostęp: 18.01.2015).
 • [www4] Lithuanian Information Centre: http://www.cab.lt (dostęp: 15.05.2015).
 • [www5] www.mortality.org (dostęp: 18.01.2015).
 • [www6] http://www.nbi-ngf.ch/en/nvb/auskunftsstelle/mindestdeckungssummen (dostęp: 18.01.2015).
 • [www7] www.belstat.gov.by/homep/en/main.html (dostęp: 18.01.2015).
 • [www8] Croatian Bureau Of Statistics data: www.dzs.hr/default_e.htm (dostęp: 18.01.2015).
 • [www9] www.gks.ru/bgd/free/B13_00/IssWWW.exe/Stg/dk06/1-0.htm (dostęp: 15.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a2aa3418-66ca-4a3d-a4da-c5fe4199e64d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.