PL EN


2017 | 346 | 95-111
Article title

Normalizacja polityki monetarnej – innowacja czy powrót do klasycznej polityki banków centralnych

Content
Title variants
EN
Monetary policy normalization − innovation or return to standard policy of central banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Normalizacja polityki monetarnej jest procesem powrotu polityki pieniężnej do kształtu sprzed globalnego kryzysu finansowego. Przedłużająca się realizacja strategii wyjścia największych banków centralnych na świecie może wskazywać, że polityka monetarna już nigdy nie będzie wyglądała tak jak przed kryzysem. Z punktu widzenia exit strategies kluczowe jest określenie czasu realizacji ich założeń, tempa normalizacji oraz sekwencyjności kolejnych działań. Opracowanie identyfikuje warunki normalizacji polityki monetarnej, wskazując założenia „wyjścia” Systemu Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego, postępy w ich implementacji, jak również zwraca uwagę na determinanty warunkujące ten proces w Stanach Zjednoczonych oraz strefie euro.
EN
Normalization of monetary policy is the process of returning monetary policy to the framework of the pre-global financial crisis. Prolonged implementation of exit strategies by major central banks in the world may suggest that monetary policy will never be conducted like before the crisis. From the point of view of the exit strategies, it is crucial to specify timing of exit and achievement of their assumptions, pace and sequencing of normalization. The study identifies determinants for monetary policy normalization, indicating assumptions of the exit of the Federal Reserve System and European Central Bank, progress of their implementation, as well as emphasizes conditions determining this process in the United States and euro area.
Year
Volume
346
Pages
95-111
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • EBC (2015), Raport Roczny EBC, Frankfurt nad Menem.
 • Financial Stability Board (2009), Exit from Extraordinary Financial Sector Support Measures, Note for G20 Ministers and Governors meeting 6-7 November; http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_091107b.pdf?page_moved=1 (dostęp: 14.05.2018).
 • Grostal W., Niedźwiedzińska J., Stawasz E. (2012), Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej FED, Publikacje NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Strategii Polityki Pieniężnej, 11 kwietnia, http://www.nbp.pl/publikacje/bci/BCI_fed.pdf (dostęp: 31.10.2016).
 • Komisja Europejska (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”, 3.03.2010, Bruksela.
 • Komisja Europejska (2012), The 2012 Annual Growth Survey: Frequently Asked Questions, 23.11.2012, Bruksela, MEMO/11/821, http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-11-821_en.htm (dostęp: 2.12.2014).
 • Nocoń A. (2016), System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa.
 • Parlament Europejski (2013), Exit Strategies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, IP/A/ECON/NT/2013-04, December, http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international_economics/shared/international_economics/prof_websites/wyplosz/Reports/ECON%2013.4.pdf (dostęp: 14.08.2015).
 • Pyka I., Nocoń A., Cichorska J. (2016), Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Yamaoka H., Syed M. (2010), Managing the Exit: Lessons from Japan’s Reversal of Unconventional Monetary Policy, “IMF Working Paper”, May, WP/10/114, s. 1-14.
 • [www 1] Federal Reserve 2011, http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20110622.pdf (dostęp: 11.08.2014).
 • [www 2] Transcript of Chairman Bernanke’s Press Conference, 19 czerwca 2013, http://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20130619.pdf (dostęp: 7.08.2014).
 • [www 3] http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 (dostęp: 13.10.2015).
 • [www 4] http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_longerterm.htm (dostęp: 7.08.2014).
 • [www 5] T. Rowe Price: http://individual.troweprice.com/public/Retail/ Planning-&-Research/T.-Rowe-Price-Insights/Chief-Economist-Commentary/What-is-the-Federal-Reserve-Exit-Strategy (dostęp: 6.08.2014).
 • [www 6] http://individual.troweprice.com/public/Retail/Planning-&-Research/T.-Rowe-Price-Insights/Chief-Economist-Commentary/What-is-the-Federal-Reserve-Exit-Strategy (dostęp: 6.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a2ff2c72-4fa7-4df0-bd07-887143d6f00e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.