PL EN


2015 | 245 | 92-102
Article title

Modele wyceny bilansowej i ich użyteczność w postępowaniu upadłościowym na przykładzie pomiaru wartości środków trwałych

Content
Title variants
EN
Balance Sheet Valuation Models and Their Utility in Bankruptcy Proceedings Illustrated by Example of Fixed Assets Value Estimation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony został problematyce wyceny bilansowej majątku przedsiębiorstwa objętego postępowaniem upadłościowym. Wskazano rolę wyceny przy podejmowaniu decyzji w ramach procedur upadłościowych. Omówiono dopuszczone przepisami prawa modele wyceny bilansowej, wskazując zalety i wady wyceny w koszcie historycznym i w wartości godziwej. Na przykładzie szacowania wartości środków trwałych w badanej spółce przedstawiono, dlaczego wartość bilansowa nie jest zbieżna z wartością rynkową.
EN
The article refers to the issue of conducting the balance sheet valuation of the company with ongoing bankruptcy proceedings. The role of the valuation has been stated in accordance to bankruptcy proceedings decision making process. Legal models of balance sheet valuation models have been presented, with specification of pros and cons of valuation made by historical cost and fair value. The answer for the question why balance sheet value is not convergent with market value has been showed by the example of analyzed company's fixed assets value estimation.
Year
Volume
245
Pages
92-102
Physical description
Contributors
References
 • Buk H. (2014), Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, UE w Katowicach, Katowice.
 • Hołda A., Micherda B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki, modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 • Hońko S. (2013), Wycena w rachunkowości, znaczenie, podstawy, parametry i zasady, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Szczecin.
 • Kabalski P. (2008), Model kosztu a model przeszacowania do wyceny rzeczowego majątku trwałego - wybrane dylematy teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 42 (98), zeszyt specjalny.
 • Kamela-Sowińska A. (2006), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Kumor I., Strojek-Filus M. (2011), Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa, Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 32, Szczecin.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF (2011), część A, IASCF, SKwP, Warszawa.
 • Poniatowska L. (2012), Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań według regulacji krajowego prawa rachunkowości [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Katowice.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 233 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, nr 0, poz 330 z późn. zm.
 • Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a36017f2-76ba-4726-8cae-17471e1145cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.