PL EN


2016 | 278 | 53-66
Article title

Działania kadry menedżerskiej zorientowane na stymulowanie innowacyjności pracowników w MŚP

Content
Title variants
EN
Management practices aiming to stimulate SME employee innovativeness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zakresu działań kadry menedżerskiej, ukierunkowanych na wykorzystanie i zwiększenie innowacyjności pracowników MŚP, w oparciu o badania jakościowe, przeprowadzone w dziewięciu celowo dobranych małych i średnich firmach. Wywiady pogłębione z menedżerami pozwoliły na zdiagnozowanie zakresu podejmowanych działań menedżerskich, takich jak: formułowanie oczekiwań pod adresem pracowników w zakresie innowacyjności, tworzenie systemu rozwiązań organizacyjnych warunkujących aktywność innowacyjną pracowników, w tym instrumentów motywujących do takich zachowań. Badania umożliwiły także zidentyfikowanie narzędzi i zasad budowania klimatu sprzyjającego innowacyjności pracowników, stosowanych w badanych firmach. W oparciu o uzyskane wyniki sformułowano rekomendacje adresowane do kadry zarządzającej, które powinny przyczynić się zwiększenia aktywności innowacyjnej personelu firmy.
EN
The aim of the article is to identify a range of management measures, taken to exploit and stimulate the innovativeness of SME employees. The analysis is based on a qualitative survey conducted in 9 purposively selected small and medium-sized enterprises. In-depth interviews with managers allowed for the identification of a range of management practices such as the precise formulation of expectations relating to employee innovativeness and the development of a system of organizational solutions conducive to the innovation activity of employees, including a set of incentive tools. The survey also helped to determine what instruments and rules involved in fostering climate for employee innovativeness were used in the respondent enterprises. The findings led to the creation of a set of recommendations addressed to management, allowing them to boost employee innovation activity.
Year
Volume
278
Pages
53-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
References
 • Breugst N., Domurath A., Patzelt H., Klaukien A. (2012), Perceptions of Entrepreneurial Passion and Employees' Commitment to Entrepreneurial Ventures, "Entrepreneurship Theory and Practice", January, Vol. 36, No. 1.
 • De Jong J., Hartog D.D. (2007), How Leaders Influence Employees' Innovative Behavior, "European Journal of Innovation Management", Vol. 10, No. 1
 • Deschamps J.-P. (2008), Innovation Leaders, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, England.
 • Głód G., Kraśnicka T. (2015), Zachowania innowacyjne pracowników MŚP - wyniki badań, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212.
 • Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L. (2002), Business-Unit-Level Relationship Between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta- Analysis, "Journal of Applied Psychology", Vol. 87, No. 2.
 • Kraśnicka T., Ingram T. (2016), Rola przywództwa transformacyjnego w kształtowaniu zachowań innowacyjnych pracowników [w:] Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 422.
 • Mockałło Z. (2012), Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy, "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka", nr 9.
 • Moghimi S., Subramaniam I.D. (2013), Employees' Creative Behavior: The Role of Organizational Climate in Malaysian SMEs, "International Journal of Business and Management", Vol. 8, No. 5, s. 1-12.
 • Montani F., Odoardi C., Battistelli A. (2012), Explaining the Relationships among Supervisor Support, Affective Commitment to Change, and Innovative Work Behavior: The Moderating Role of Coworker Support, "Bollettino di Psicología Applicata", No. 264.
 • Noor H.M., Dzulkifli B. (2013), Assessing Leadership Practices, Organizational Climate and Its Effect towards Innovative Work Behaviour in R&D, "International Journal of Social Science and Humanity", Vol. 3(2).
 • Ogbonna E., Harris L.C. (2000), Leadership Style, Organizational Culture and Performance: Empirical Evidence from UK Companies, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 11.
 • Pietroń-Pyszczek A. (2013), Czynniki ograniczające innowacyjność pracowników, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 288.
 • Sajkiewicz B. (2010), Motywowanie do innowacyjności [w:] S. Borkowska (red.), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Wojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a3b6b803-c3d3-4afc-94e8-b9da32a7ba3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.