PL EN


2016 | 300 | 98-108
Article title

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe jako czynnik kreowania wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Content
Title variants
EN
Investment in tangible fixed assets as a factor of value creation in heating company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł skupia uwagę na działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych, dla których sprawne działanie determinowane jest przez odpowiednio dopasowane inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Wymaga to analizy inwestycji zarówno pod kątem ich ekonomicznego wpływu na przedsiębiorstwo, jak również ze względu na ich znaczenie w osiąganiu celów i realizacji strategii jednostki. Celem opracowania jest wskazanie rodzaju podejmowanych inwestycji i ich roli w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dokonany podział podejmowanych inwestycji oparty jest na celach strategicznych jednostki związanych z kluczowymi interesariuszami przedsiębiorstwa.
EN
The article focuses on the activities of heat company, for which efficient operation is determined by properly aligned investments in tangible fixed assets. This investments has to be analyze of their economic impact on the company, and of their importance in achieving the objectives and implementation of the strategy unit. The aim of the study is to identify the type of investments and their role in the process of value creation in heat company. The division of investments is based on the strategic objectives entities associated with key stakeholders of the company.
Year
Volume
300
Pages
98-108
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Black A., Wright P., Bachman J. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy – kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Damodaran A., Value Creation and Enhancement: Back to the Future, http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page.
 • Dyduch A., Sierpińska M., Wilimowska Z. (2013), Finanse i rachunkowość, PWE, Warszawa.
 • Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oaz zmieniająca dyrektywę 94/42/EWG. Dz.U. L 52/50 z 21.02.2004.
 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/76/EWG. Dz. Urz. UE L114 z 27.04.2006.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Dz. Urz. UE L 140/16 z 5.06.2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona). Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Urz. Dz. UE L315/1 z 14.11.2012.
 • Energetyka cieplna w liczbach 2013 (2014), Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, wrzesień.
 • Energetyka cieplna w liczbach 2014 (2015), Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, sierpień.
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998), Rynek kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2007), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
 • Ropuszyńska-Surma E., Szalbierz Z. (2014), Regulacje w energetyce a nowe inwestycje w moce wytwórcze, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 12, No. 3/1.
 • Schierenbeck H., Lister M. (2002), Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensfuhrung, R. Oldenbourgh Verlag, München.
 • Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2013 r. (2014), Publikacja Urzędu Regulacji Energetyki, Warszawa, kwiecień.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. 2011, nr 94, poz. 551 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015, poz. 478.
 • Walters D. (1997), Developing and Implementing Value-based Strategy, „Management Decision”, No. 35/10.
 • Walters D. (1999), The Implications of Shareholders Value Planning and Management for Logistics Decision Making, „International Journal of Physical Distribution and Logistics Management”, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a3e3b237-6096-43cd-a24b-e5cab668c090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.