PL EN


2016 | 284 | 161-171
Article title

Kształtowanie wyniku finansowego netto w celu stosowania strategii "wielkich kąpieli" (big bath) na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
EN
Earnings management to apply the big bath strategy on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie wyników finansowych (earnings management) definiuje się jako działania sporządzających sprawozdania finansowe w celu stworzenia odpowiedniego obrazu sytuacji finansowo-majątkowej jednostki, a w szczególności jej dokonań. Badania miały na celu analizę stosowania strategii „wielkich kąpieli” przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeprowadzone badania wykazały, że 7,9% spółek wykazywało „dużą stratę”. Czynnikami wpływającymi na wykazywanie dużej straty są zmiany w zarządzie oraz wielkość przedsiębiorstwa. Wykazywanie „dużej straty” nie jest uzależnione od jakości audytu, występowania opcji menedżerskich. Raportowanie „dużej straty” zależy od dokonań ekonomicznych w okresie poprzedzającym wykazanie dużej straty.
EN
Earning management is defined as actions of the persons preparing financial statements in order to create an appropriate picture of a financial and economic position of an entity and, in particular, its performance. The research aimed to analyse the use of the Big Bath strategy by the companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The conducted studies have shown that 7.9% of the companies declared a „large loss”. Changes in management board and size of an enterprise are factors which influence declaring a large loss. Declaring a „large loss” does not depend on the quality of the audit, occurrence of a managerial stock option. Declaring a „large loss” depends on economic developments in the period preceding declaring a „large loss”.
Year
Volume
284
Pages
161-171
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
  • Barth M.E., Landsam W.R., Lang M.H. (2008), International Accounting Standards and Accounting Quality, "Journal of Accounting Research", Vol. 46, Issue 3.
  • Christensen T.E., Paik G.H., Stice E.K. (2008), Creating a Bigger Bath Using the Deferred Tax Valuation Allowance, "Journal of Business Finance & Accounting"; Jun/July, Vol. 35.
  • Fiechter P., Meyer C. (2012), Big Bath Accounting Using Fair Value Measurement Discretion During the Financial Crisis,, http://www.business.uzh.ch/professorships/ entrepreneurship/workshop/Fiechter.pdf (dostęp: 12.12.2012), cytowane za Strojek- Filus M. (2013), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  • Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), A Review of the Earnings Management Literature and it's Implications for Standard Setting, "Accounting Horizons", Vol. 13, No. 4.
  • Piosik A. (2013), Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badania empiryczne [w:] A. Piosik (red.), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa.
  • Schipper K. (1989), Commentary on Earnings Management, "Accounting Horizons", Vol. 3, No. 4.
  • Schäffer U., Beisheim O., Lüdtke J.P., Bremer D., Häußler M. (2012), The Effect of Accounting Standards on Big Bath Behavior, Zeitschrift fur betriesbswirtschaft, Vol. 82.
  • Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdania finansowego wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • www.gpw.pl (dostęp: 05.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a494f122-a4e0-4991-b617-736851dbb123
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.