PL EN


2016 | 270 | 104-111
Article title

Standaryzacja vs adaptacja procesów badawczych na rynkach międzynarodowych - dylematy metodologiczne

Content
Title variants
EN
Standardisation vs. adaptation of international research processes − methodological dilemmas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the process of implementation of international studies researcher faces a choice of approach (emic vs etic) that are associated with the dilemma: to standardize or adapt the process of research, standarding or adapting methods and techniques of collection and processing of data in countries where research is carried out. The aim of the article is an indication of the standardization factors and process of research on the various markets. The article set out the essence of the process of international research, described the approach of the etic and emic to research on different markets and are examples of research projects undergoing standardisation on a European scale.
PL
W procesie realizacji badań międzynarodowych badacz staje przed wyborem podejścia do badań (emic vs etic), które związane są z rozstrzygnięciem dylematu: standaryzować czy adaptować proces badawczy. Celem artykułu jest wskazanie czynników warunkujących standaryzację i adaptację procesu badań na różnych rynkach. W artykule określono istotę procesu badawczego o zasięgu międzynarodowym, scharakteryzowano podejście etic i emic do badań na różnych rynkach oraz przedstawiono przykłady projektów badawczych poddanych standaryzacji w skali europejskiej.
Year
Volume
270
Pages
104-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
References
 • Berry J.W. (1989), Imposed Etics-Emics-Derived Etics: The Operationalization of a Compelling Idea, „International Journal of Psychology”, No. 24, 1989.
 • Douglas S.P., Craig C.S. (2006), On Improving the Conceptual Foundations of International Marketing Research, „Journal of International Marketing”, Vol. 14, No. 1.
 • Jaciow J. (2014), Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów – typy, podejścia, wymiary [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe” nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Karcz K. (red.) (2004), Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Kompendium wiedzy z jakości w statystyce publicznej, http://bip.stat.gov.pl/gfx/bip/userfiles/_public/bip/jakosc/kompendium_zew.pdf.
 • Kordos J. (1998), Zarys systemu statystyki społecznej w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 1, tom II.
 • Sagan A. (2003), Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych [w:] J.W. Wiktor (red.), Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Sułkowski Ł. (2012), Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu, „Management and Business Administration. Central Europe”, Nr 1(108).
 • Sztabiński F. (2011), Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Usunier J.-C. (1993), International and Cross-cultural approach, Prentice Hall International, London.
 • [www 1] http://www.ehes.pl/badania-ehes.html oraz http://www.ehes.info/index.html (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 2] http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/179-europejskie-badanie-kompetencji-jezykowych.html (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 3] www.udrive.eu (dostęp: 9.07.2015).
 • [www 4] http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/badania-opinii/7694,Europejskie-Badanie-Naduzyc-Gospodarczych-2011.html (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 5] https://osha.europa.eu/pl/esener-enterprise-survey/enterprise-survey-esener (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 6] http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/167-raport/raport-z-badania/miedzynarodowe-badanie-kompetencji-osob-doroslych-piaac/864-umiejetnosci-polakow-wyniki-miedzy narodowego-badania-kompetencji-osob-doroslych-piaac.html (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 7] http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/methods/ESS7_project_specification.pdf (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 8] http://www.ifispan.waw.pl (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 9] http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology (dostęp: 8.07.2015).
 • [www 10] http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european_union_statistics_on_income_and_living_conditions (dostęp: 8.07.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a5418fb5-7505-4637-914d-a91af71a8b7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.