PL EN


2017 | 338 | 13-23
Article title

Wdrożenie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) a poprawa relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The implementation of the Eco-Management And Audit Scheme (EMAS) and the improvement of relations with enterprise stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena znaczenia implementacji systemu EMAS w kontekście poprawy relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami. W pierwszej części artykułu przedstawiono wymagania systemu EMAS, które w opinii autorki mają istotne znaczenie w kontekście uzyskiwania poprawy relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę w 2015 r., wśród polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS. Dobór próby był celowy, wyczerpujący. Badaniem objęto całą populację, liczącą 38 przedsiębiorstw, zgodnie z rejestrem EMAS z dnia 29 stycznia 2015 r. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzono, że wdrożenie systemu EMAS skutkuje poprawą relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa, w szczególności z administracją publiczną i organami kontroli.
EN
The aim of this article was to evaluate the significance of the implementation of EMAS system in the context of improving the relations of enterprise with stakeholders. The requirements of EMAS system, that in the opinion of author are significant for improving relations with stakeholders were presented in the first part of the article. The results of the empirical research conducted in 2015 by author, among Polish enterprises registered in EMAS system were presented in further part of the article. The selection of the sample was intentional, comprehensive. The study covered the entire population consisting of 38 enterprises, according to the register of EMAS system on 29 January 2015. Based on the empirical research it was concluded that the implementation of EMAS system results in the improvement of the relations with enterprise stakeholders, in particular with public administration and control authorities.
Year
Volume
338
Pages
13-23
Physical description
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki
References
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Bieniok H., red. (1999), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Część I, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • BMU (2013), EMAS in Germany Evaluation 2012, Germany.
 • Council Regulation (EEC) No. 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme.
 • Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania konieczne do uczestnictwa w EMAS, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), 2013, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • EMAS deklaracja środowiskowa, wskazówki metodyczne (2007), Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Hyršlová J., Hájek M. (2005), Environmental Management Accounting in the Framework of EMAS II in the Czech Rebublic [w:] P.M. Rikhardsson et al. (eds.), Implementing Environmental Management Accounting, Springer, Netherlands.
 • Hyršlová J., Hájek M. (2006), Environmental Management Accounting in Czech Companies that Have Implemented Environmental Management Systems [w:] S. Schaltegger, M. Bennett, R. Burritin (eds.), Sustainability Accounting and Reporting, Springer, Berlin-Heidelberg.
 • IEFE Università Bocconi (2005), EVER: Evaluation of EMAS and Ecolabel for their Revision. Report 1: OPTIONS and RECOMMENDATIONS for the REVISION PROCESS, Italy.
 • Kaleta A., red. (2014), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kössler W., Promberger K., Stichauner B., Waidhofer S. (2002), Evaluierung der Umsetzung der EMAS I–VO in österreichischen Unternehmen, Working Paper 1, Austria, s. 1-78.
 • Koźmiński A., Piotrowski W., red. (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lisiecka K., Kubasik A. (2001), Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Masłyk-Musiał E., red. (2005), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.
 • Matuszak-Flejszman A. (2011), Wdrażania systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w urzędach administracji rządowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Meinke B. (2002), EMAS: An Instrument for Realising Sustainable Innovations? Messages from Empirical Research [w:] H. Heinelt, P. Getimis, G. Kafkalas, R. Smith, E. Swyngedouw (eds.), Participatory Governance in Multi-Level Context. Concepts and Experience, Leske + Budrich, Opladen, s. 133-152.
 • Milieu Ltd. and RPA Ltd. (2009), Final Report. Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations, Brussels.
 • Nycz-Wróbel J. (2015), Strategiczny wymiar Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w przedsiębiorstwie, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław (niepublikowana).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.
 • Ryszko A. (2007), Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Schucht S. (2000), The Implementation of the Environmental Management and Eco-Audit Scheme (EMAS) Regulation in France, IMPOL, Kraków, s. 29-31.
 • Strachan P.A. (1999), Is the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Regulation an effective strategic marketing tool for implementing industrial organizations? “Eco-Management and Auditing”, Vol. 6, s. 42-51.
 • The Spanish Ministry of the Environment (2006), Opinion study on the revision of regulation (EC) # 761/2001 (EMAS), Madrid, Spain.
 • UBA (2000), EMAS in Germany, Report on Experience 1995 to 1998, Berlin.
 • Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS, Poradnik dla organizacji (2005), Konsorcjum firm Royal Haskoning Rotterdam, SEI Tallinn oraz LEMTECH Konsulting sp. z o.o., Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a59fc526-42ca-4e74-b10a-89310dd50422
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.