PL EN


2018 | 351 | 131-140
Article title

Wspólna lokalizacja jako katalizator i inhibitor rozwoju klastrów

Authors
Content
Title variants
EN
Common location as a catalyst and inhibitor of cluster development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym problemem badawczym poruszonym w artykule są zalety i wady wspólnej lokalizacji. Celem artykułu był przegląd koncepcji teoretycznych poświęconych konsekwencjom umiejscowienia podmiotów gospodarczych w konkretnych warunkach geograficznych i społecznych. Większość omawianych koncepcji została zaprezentowana w kontekście struktur klastrowych, dla których kwestia zakotwiczenia na określonym obszarze jest jedną z kluczowych z punktu widzenia specyfiki prowadzonej działalności. Podstawową metodą zastosowaną w niniejszej pracy był systematyczny przegląd literatury. Dotychczasowy dorobek literatury dostarcza wielu argumentów przemawiających za koncentracją geograficzną jako czynnikiem ułatwiającym i przyspieszającym rozwój przedsiębiorstw w klastrach. W artykule opisano także ujemne efekty wspólnej lokalizacji, która – zwłaszcza w fazie schyłkowej grona – może spowalniać rozwój przedsiębiorstw klastrowych.
EN
The main research problem undertaken in the article are the advantages and disadvantages of a common location. The main research goal was to review the theoretical concepts concerning the consequences of the location of economic entities in specific geographical and social conditions. Most of the discussed concepts were presented in the context of clusters, as geographical concentration is one of the most important attributes of the cluster structure. The basic method used in this article was a systematic review of literature. The hitherto achievements of literature provide many arguments for geographical concentration as a factor facilitating and accelerating the development of enterprises in clusters. There are also negative effects of a common location, which may inhibit the development of cluster enterprises, especially in the declining phase of the cluster.
Year
Volume
351
Pages
131-140
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego
References
 • Arrow K.J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, “The Review of Economic Studies”, 29(3), s. 155-173.
 • Beaudry C. (2001), Entry, Growth and Patenting in Industrial Clusters: A Study of the Aerospace Industry in the UK, “International Journal of the Economics of Business”, Vol. 8(3), s. 405-436.
 • Beaudry C., Breschi S., Swann P. (2000), Clusters, Innovation and Growth: A Comparative Study of European Countries, Manchester Business School Working Paper, Manchester.
 • Bell G.G. (2005), Clusters, Networks, and Firm Innovativeness, “Strategic Management Journal”, Vol. 26(3), s. 287-295.
 • Burt R.S. (1992), The Social Structure of Competition [w:] N. Nohria, R. Eccles (eds.), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Burt R.S. (2009), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge−London.
 • Caniels M.C., Romijn H.A. (2003), SME Clusters, Acquisition of Technological Capabilities and Development: Concepts, Practice and Policy Lessons, “Journal of Industry, Competition and Trade”, Vol. 3(3), s. 187-210.
 • Coleman J.S. (1988), Social Capital in the Creation of the Human Capital, “American Journal of Sociology”, Vol. 94, s. 95-120.
 • Grabher G. (1993), The Weakness of Strong Ties: The Lock-in of Regional Development in the Ruhr Area [w:] G. Grabher (eds.), The Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial Networks, Routledge, LondonNew York.
 • Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, “American Journal of Sociology”, Vol. 78(6), s. 1360-1380.
 • He S. (2006), Clusters, Structural Embeddedness, and Knowledge: A Structural Embeddedness Model of Clusters, Paper to be presented at the DRUID-DIME Winter PhD Conference, Skoerping, Denmark, 26th-28th January.
 • Von Hippel E. (1994), „Sticky Information” and the Locus of Problem Solving: Implications for Innovation, “Management Science”, Vol. 40(4), s. 429-439.
 • Hotelling H. (1929), Stability in Competition, “The Economic Journal”, Vol. 39(153), s. 41-57.
 • Lis A. (2011), Korzyści funkcjonowania podmiotów w strukturach klastrowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4(3), s. 111-118.
 • Lorenzen M., Mahnke V. (2002), Global Strategy and the Acquisition of Local Knowledge: How MNCs Enter Regional Knowledge Clusters, Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper, No. 02(08).
 • Malerba F. (1992), Learning by Firms and Incremental Technical Change, “The Economic Journal”, Vol. 102(413), s. 845-859.
 • Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa (polski przekład publikacji z roku 1890).
 • Polanyi M. (1967), The Tacit Dimension, Anchor, Garden City, New York.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations, Free Press, New York.
 • Romer P.M. (1986), Increasing Returns and Long-run Growth, “Journal of Political Economy”, Vol. 94(5), s. 1002-1037.
 • Schmitz H., Nadvi K. (1999), Clustering and Industrialization: Introduction, “World Development”, Vol. 27(9), s. 1503-1514.
 • Swann G.M.P. (1998), Towards a Model of Clustering in High Technology Industries [w:] G.M.P. Swann, M. Prevezer, D. Stout (eds.), The Dynamics of Industrial Clustering: International Comparisons in Computing and Biotechnology, Oxford University Press, Oxford.
 • Tracey P., Clark G.L. (2003). Alliances, Networks and Competitive Strategy: Rethinking Clusters of Innovation, “Growth and Change”, Vol. 34(1), s. 1-16.
 • Uzzi B. (1997), Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 42(1), s. 35-67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a5f5b846-23d0-4c9a-a8bd-a4beca8e7ee6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.