PL EN


2019 | 386 | 62-71
Article title

Zmiany regulacji prawnych w zakresie sporządzania oraz publikacji sprawozdań finansowych

Content
Title variants
EN
Changes in legal regulations in the area of preparation and publication of financial statements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rachunkowość jako kompleksowy system ewidencji operacji gospodarczych dostarcza zagregowanych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki w formie sprawozdań finansowych. W zależności od jednostki sprawozdania finansowe mogą być sporządzane w oparciu o polskie przepisy Ustawy o rachunkowości (UoR) lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Coraz większa cyfryzacja obserwowana na wszystkich etapach prowadzenia działalności wpływa także na zmiany w obszarze sprawozdawczości. Celem artykułu będzie przegląd najnowszych zmian regulacji prawnych w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część ma na celu omówienie obowiązków sprawozdawczych jednostek prowadzących działalność w Polsce, druga to analiza oraz komentarz aktów prawnych, które wprowadzają obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.
EN
Accounting as a comprehensive system of recording business transactions provides aggregated information on the assets and financial standing of an entity in the form of financial statements. The increasing digitalization observed at all stages of operations also affects changes in reporting. The aim of the article is to review and analyse the latest changes in legal regulations in the area of preparing financial statements in electronic form. The article consists of two parts. The first part is aimed at discussing the reporting obligations of entities operating in Poland, the second is an analysis and commentary on legal acts that introduce the obligation to compile and submit financial reports in electronic form.
Year
Volume
386
Pages
62-71
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Finansów. Katedra Rachunkowości
References
 • Baklarz A. (2019), Elektronizacja to wyzwanie, któremu trzeba sprostać, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 stycznia, nr 3(155).
 • Dmour A., Dmour H., Abbod M. (2017), Qualitative Characteristics of Financial Reporting and Non-financial Business Performance, “International Journal of Corporate Finance and Accounting”, Vol. 4, Iss. 2, s. 1-22.
 • Jo H., Kim Y. (2007), Disclosure Frequency and Earnings Management, “Journal of Financial Economics”, Vol. 84(2), s. 561-590.
 • Lambert R., Leuz C., Verrecchia R.E. (2007), Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capita, “Journal of Accounting Research”, Vol. 45(2), s. 385-420.
 • Messner Z., Pfaff J. (2013), Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.
 • Olchowicz I., Tłaczała A. (2009), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 • Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58(757), s. 375-382.
 • Teru P.S., Hla D. (2015), Efficiency of Accounting Information System: Performance Measures; Literature Review, “International Journal of Multidisciplinary and Current Research”, Vol. 3, s. 976-984.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2018 r., poz. 986.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym osób prawnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1036.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym osób fizycznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1509.
 • Yurisandi T., Puspitasari E. (2015), Financial Quality Reporting, Before and After IFRS Adoption Using NiCE Qualitative Characteristics Measurement, “Procedia: Social and Behavioral Sciences”, Vol. 2(11), s. 644-652.
 • [www 1] www.podatki.gov.pl/e-sprawozdaniafinansowe (dostęp: 11.02.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a6984f62-8fd4-450e-9fb1-e3eb89458386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.