PL EN


2016 | 294 | 149-163
Article title

Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT

Content
Title variants
EN
Motor vehicle in the economic activity in the aspect of VAT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu prezentację i ocenę polskiego systemu odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi na tle rozwiązań przyjętych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w kontekście regulacji dyrektywy 2006/112/WE.
EN
The article aims at presenting and evaluating the Polish system of VAT deduction on expenditure connected with motor vehicles against the background adopted in other countries of the European Union in the context of the provisions of the 2006/112/EC Directive.
Year
Volume
294
Pages
149-163
Physical description
Contributors
 • Ministerstwo Finansów. Departament Podatku od Towarów i Usług
References
 • Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/581/UE) – Dz. Urz. UE L 256 z dnia 30.09.2010 r., s. 24.
 • Decyzja wykonawcza Rady z dnia 26 kwietnia 2012 r. upoważniająca Rumunię do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2012/232/UE) – Dz. Urz. UE L 117 z 1.05.2012, s. 7.
 • Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. upoważniająca Włochy do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/679/UE) – Dz. Urz. UE L 316 z 2013 r., s. 37.
 • Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/681/UE) – Dz. Urz. UE L 316 z 2013 r., s. 41.
 • Decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/805/UE) – Dz. Urz. UE L 353 z dnia 28.12.2013, s. 51.
 • Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 listopada 2014 r. upoważniająca Estonię do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2014/797/UE) – Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 48.
 • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2428 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję 2009/791/WE i decyzję wykonawczą 2009/1013/UE upoważniająca, odpowiednio, Niemcy i Austrię do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE 334 z 22.12.2015, s. 12.
 • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2429 z dnia 10 grudnia 2015 r. upoważniająca Łotwę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, s. 15.
 • Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru, Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, s. 1, z późn. zm.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm.
 • Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Famulska T. (2011), Zmiany w VAT w aspekcie funkcji i zasad podatkowych [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Interpretacja ogólna nr PT3/812/4/15/CZE/09/185 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o., Dz. Urz. MF nr 3, poz. 27.
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-594/10 T.G. van Laarhoven, EU:C:2011:820.
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-72/05 Wollny, EU:C:2006:409.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2015), Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 11.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r., Łódź 2015.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.; Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 90, poz. 757.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, Dz. U. Nr 247, poz. 1652.
 • Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 312.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2095), www.sejm.gov.pl.
 • Wniosek Komisji Europejskiej z 25 stycznia 1983 r. w sprawie zmiany VI Dyrektywy, COM (82) 870 final (OJ 1983 C 37, s. 8).
 • Wniosek Komisji Europejskiej z 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany VI Dyrektywy COM (98) 377 final (OJ 1998 C 219, s. 16).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-118/11 Eon Aset, EU:C:2012:97.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-17/01 Sulingen, EU:C:2004:242.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-230/94 Enkler, EU:C:1996:352.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-25/03, HE, EU:C:2005:241.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-291/92 Armbrecht, EU:C:1995:304.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-334/10 X, EU:C:2012:473.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-414/07 Magoora, EU:C:2008:766.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-415/98 Bakcsi, EU:C:2001:136.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-434/03 P. Charles i T. S. Charles-Tijmens, EU:C:2005:463.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-460/07 Puffer, EU:C:2009:254.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-594/10 T.G. van Laarhoven, EU:C:2012:92.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-72/05 Wollny, EU:C:2006:573.
 • [www 1] Baza IBFD Tax Portal, VAT & Sales Tax, www.ibfd.org (dostęp: 16.07.2015).
 • [www 2] Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, www.pzpm.org.pl (dostęp: 20.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a6aa2614-4180-438f-b8c3-e982748f6480
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.