PL EN


2017 | 343 | 60-71
Article title

Coaching i mentoring jako nowoczesne metody rozwoju kompetencji pracownika i ich aplikacja w siłach zbrojnych RP

Authors
Content
Title variants
EN
Coaching and mentoring as a modern methods of competence development worker and their application in Polish armed forces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dbałość o kapitał ludzki, jako najcenniejszy zasób organizacji, uwzględnia różnorakie formy szkolenia. Zalicza się do nich przeżywający renesans mentoring oraz modny ostatnio coaching. W artykule zwrócono uwagę na powszechne wykorzystanie wspomnianych form rozwoju zawodowego pracownika w strukturach organizacji cywilnych, zastanawiając się jednocześnie, jak wygląda ta kwestia w Polskich Siłach Zbrojnych. Wychodząc z założenia pewnych podobieństw pomiędzy cywilnymi organizacjami zhierarchizowanymi a armią, założono podobną możliwość i skuteczność zastosowania mentoringu i coachingu w armii. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, w jakim stopniu rozwój kompetencji zawodowych w armii jest wsparty coachingiem i mentoringiem. Na potrzeby podjętych rozważań wykorzystano analizę literatury oraz badania ankietowe przeprowadzone wśród wyższej kadry oficerskiej Wojska Polskiego.
EN
The attention to human capital as the most valuable asset an organization takes into account the various forms of training to ensure permanent employee development, for the benefit of him and the organization. These include of mentoring and coaching fashionable recently. The author draws attention to the widespread use of these forms of professional development worker in the structures of civil organizations, while wondering how this issue in the Polish Armed Forces. The author assuming some similarities between civil hierarchical organizations and army, assumes a similar possibility and efficacy of mentoring and coaching in the army. This article aims to identify the extent to which the development of professional competence in the army is supported by coaching and mentoring. For this purpose a literature analysis and survey, conducted among senior officers of the Polish Army.
Year
Volume
343
Pages
60-71
Physical description
Contributors
 • Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. Instytut Organizacji i Zarządzania
References
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Army Doctrine Reference Publication (ADRP) 6-22, Army Leadership (Washington, DC: U.S. Government Printing Office [GPO], 2012).
 • Clutterbuck D. (1998), Learning Alliances, IPD, London, za: E. Parsloe, M. Wray (2008), Trener i mentor, udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Dąbrowska A. (2010), Z praktyki coacha – szanse i słabości coachingu prowadzonego przez coacha wewnętrznego, „Coaching Review”, nr 1, s. 123-135.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, WN PWN, Warszawa.
 • Hall D.T., Otazo K.L., Hollenbeck G.P. (1999), Behind Closed Doors: What Really Happens in Executive Coaching, “Organizational Dynamics”, Vol. 27, s. 39-53.
 • Kiciński Ł. (2013), Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w opinii żołnierzy zawodowych, Sprawozdanie z badań WBBS, Warszawa.
 • Kmiotek K., Piecuch T. (2012), Zachowania organizacyjne, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Landsberg M. (1996), The Tao of Coaching, Harper Collins, za: E. Parsloe, M. Wray (2008), Trener i mentor, udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Landsberg M. (2002), Tao szkolenia, Wyd. Studio Emka.
 • McGovern J., Lindemann M., Vergara M., Murphy S., Barker L., Warrenfeltz R. (2001), Maximizing the Impact of Executive Coaching: Behavioral Change, Organizational Outcomes, and Return on Investment, “The Manchester Review”, Vol. 6, No. 1, s. 1-9.
 • Oleksyn T. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Olivero G., Bane K.D., Kopelman R.E. (1997), Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency, “Public Personnel Management Volume”, Vol. 26, No. 4, s. 461-469.
 • Parsloe E., Wray M. (2008), Trener i mentor, udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Rzycka O. (2012), Menedżer coachem, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Steinberg A.G., Foley D.M. (1999), Mentoring in the Army: From Buzzword to Practice, “Military Psychology”, No 4, za: R. Karaszewski (2008), Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Wyd. TNOiK, Toruń.
 • Thomas J., Thomas T. (2015), Mentoring, Coaching, and Counseling Toward a Common Understanding, “Military Review”, July-August, s. 50-57.
 • Thorpe S., Clifford J., Thorpe S., Clifford J. (2007), Podręcznik coachingu. Podręcznik szkolenia. Niezbędnik dla instruktorów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Wojtczuk-Turek A. (2014), Zastosowanie coachingu i mentoringu w procesie rozwoju pracowników [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Wujec B. (2012), Geneza i definicje coachingu, “Coaching Review”, No. 4, s. 4-28.
 • [www 1] www.mindsonar.pl (dostęp: 12.09.2016).
 • [www 2] Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, www.zw.wp.mil.pl (dostęp: 23.10.2016).
 • [www 3] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 8 października 2014, poz. 1352, www.isap.sejm.gov.pl (dostęp: 23.10.2016).
 • [www 4] bip.mon.gov.pl (dostęp: 23.10.2016).
 • [www 5] A.G. Steinberg, S.M. Nourizadeh, Superior, Peer, and Subordinate Mentoring in the U.S. Army, U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Presented at the 110th Annual Convention of the American Psychological Association, 22 August 2001, Chicago, IL, s. 7 i 9, www.deomi.org (dostęp: 12.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a6cc5fd8-1277-47bb-825e-eadaf9032492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.