Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 335 | 7-15

Article title

Analiza współzależności i wzajemnego oddziaływania rozwoju społeczeństwa Informacyjnego w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Analysis of cooperation and mutual impacts of developing of the information society in Poland and in selected countries of the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych to obecnie znaczący czynnik wpływający na ciągłe pobudzanie wzrostu gospodarczego i podnoszący jakość naszego życia. Głównym celem przeprowadzanych badań jest analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski na tle zaproponowanych państw. Realizacje analizowanych procesów zostaną opisane za pomocą równań różniczkowych, uprzednio wykorzystując wyznaczone odpowiednio równania różnicowe. Wybrane modele matematyczne oraz narzędzia taksonomiczne pozwolą w przeprowadzonej analizie na ujęcie zależności, które występują wśród czynników kształtujących badane zjawisko.
EN
The development of information and communications technologies is now a significant factor contributing to the continuous stimulation of economic growth and improvement in the quality of our lives. The main aim of the study is to analyse the development of the information society in Poland and compare it to the current state of the information society in selected countries. The realisations of the analysed processes will be described using differential equations by means of previously determined respective difference equations. Selected mathematical models, as well as econometric and taxonomy tools, will allow for the capture of the relationships between factors shaping the phenomenon under study.

Year

Volume

335

Pages

7-15

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki

References

 • Bielak T., Ptaszek G., red. (2016), Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków.
 • Bliźniuk G., Nowak J.S. (2005), Społeczeństwo informacyjne 2005, PTI, Katowice.
 • Ganczar M. (2009), Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Janiga-Ćmiel A. (2016), Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 301, s. 94-103.
 • Janiga-Ćmiel A. (2017a), A Comparative Analysis of the Information Society in Poland and Selected Countries, Proceedings of 35th International Conference Mathematical Methods In Economics, Hradec Kralove, 13-15 September, Czech Republic.
 • Janiga-Ćmiel A. (2017b), The Application of Stochastic Equations to Predict Purely Random Phenomena [w:] A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (eds.), Business Entities in the Face of Contemporary Economics, Kartprint, Bratislava.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mika J. (1995), Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Ocena dystansu i współzależności w sferze gospodarczej i społecznej w latach 1989-1994, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Muszyński J. (2003), Równania różniczkowe zwyczajne i elementy rachunku wariacyjnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Palczewski A. (2004), Równania różniczkowe zwyczajne: teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Rudnicki M., Jabłoński M. (2011), Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zorska A. (2011), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • [www 1] http://www.ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 5.12.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a6e1959f-eb23-4dcd-895c-8f5f853809bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.