PL EN


2016 | 299 | 128-136
Article title

Standaryzacja sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej i w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowej - krytyczna ocena

Content
Title variants
EN
Standardization trends in financial reporting in European Union and in Poland against a world’s background – critical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zobrazowanie i poddanie krytyce zmian zachodzących w UE, w tym w Polsce, w zakresie sprawozdawczości finansowej. Stawiana jest tu teza, że UE, a w ślad za nią Polska, miast dążyć do unifikacji rozwiązań gwarantujących wysoką jakość prezentowanych sprawozdań finansowych, wpisując się w nurt ogólnoświatowego trendu wyznaczanego przez MSSF podtrzymuje, a nawet pogłębia różnice między jakością sprawozdań finansowych jednych jednostek, stosujących MSSF, a innych, stosujących zasady określone w dyrektywie UE. Stąd trudno jest przewidzieć, jaki będzie przyszły kształt sprawozdawczości podmiotów działających w UE i czy kiedykolwiek dojdzie do konsensusu na przecięciu ze współczesnymi trendami ogólnoświatowymi wyznaczanymi przez MSSF.
EN
The aim of the article is to depict and criticize the changes taking place in the EU, including Poland in financial reporting. Here is a thesis that the EU, and Poland strive for unification of accounting standards, guaranteeing the high quality of financial statements by typing in the current global trend, mapped out by IFRS, and even deepens the differences between the quality of the financial statements of some entities, applying the IFRS, and the other, applying the principles set out in the EU directive. Hence, it is difficult to predict what will be the future shape of the financial reporting of entities, operating in the EU and if anytime it comes to consensus at the interaction with modern global trends, set out by IFRS.
Year
Volume
299
Pages
128-136
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Dadacz J. (2014), Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 1.
 • Dadacz J. (2015), Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 16.
 • Dudek J. (2015), Nowelizacja ustawy o rachuunkowości – z dużej chmury mały deszcz, „Rachunkowość”, nr 11.
 • Dyrektywa o mikropodmiotach (2012) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/6/UE z dnia 14 marca 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów. Dz.Urz. UE z 21.3.2012, L 81/3.
 • Dyrektywa o sprawozdawczości finansowej (2013) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. UE z 29.6.2013, L 182/19.
 • Dyrektywa o informacjach niefinansowych (2014) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz.Urz. UE z 15.11.2014, L 330/1.
 • Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Krzyżanowska N. (2015), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo „Rachunkowość”, Warszawa.
 • Gierusz J. (2014), Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82(138).
 • IFRS for SMSs (2009), IASB, London.
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ignatowski R. (2012), Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretycznej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 67(123).
 • Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamela-Sowińska A. (2015), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 77(138).
 • Karmańska A. (2013), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – tło dla zmian, „Rachunkowość”, nr 6.
 • Lisiecka-Zając B. (2015), 20 lat obowiązywania ustawy o rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 2.
 • Mazur A. (2013), Na drodze do internacjonalizacji niemieckiego prawa bilansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 70(126).
 • Stachniak A. (2013), Nowa dyrektywa UE o rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 11.
 • [www 1] EU Project on Baseline Measurement and Reduction of Administrative Costs: Final Report, Incorporating Report on Module 5.2 – Development of Reduction Recommendations, Capgemini, Deloitte and Ramboll Management, Brussels, http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/enterprise/documents/files/abs_development_reduction_recommendations_en.pdf (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 2] Financial Reporting Obligations for Limited Liability Companies (Accounting Directive) – Frequently Asked Questions. Memo, European Commission, Brussels, 12 June 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-540_en.htm (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 3] Ocena rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Komisja Europejska, Bruksela, 18.6.2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:301:FIN (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 4] Evaluation of Regulation (EC) N° 1606/2002 of 19 July 2002 on the Application of International Accounting Standards. Commission Staff Working Document, European Commission, Brussels, 18.6.2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0120&from=EN (dostęp: 30.03.2016).
 • [www 5] Overview of the Use of Options Provided in the IAS Regulation (1606/2002) in the EU, http://ec.europa.eu/finance/accounting/docs/legal_framework/20140718-ias-use-of-options_en.pdf (dostęp: 30.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a72e4714-f9ae-48f4-9552-45dcf32aa846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.