Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 333 | 63-76

Article title

Walory poznawcze sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Content

Title variants

EN
The cognitive attributes of the financial statements of budgetary entities and local budgetary establishments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sprawozdania finansowe stanowią główne źródło informacji o sytuacji ekonomicznej jednostki i efektywności prowadzonej działalności zarówno dla zarządzających jednostką, jak i jej otoczenia zewnętrznego. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe stanowią grupę podmiotów zobowiązanych do sporządzania tych sprawozdań. Uwzględnienie szczególnych zasad finansowania i funkcjonowania tych podmiotów warunkuje poprawność wniosków wynikających z analizy danych sprawozdawczych. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena walorów poznawczych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
EN
Financial statements are the main source of information on the economic situation of individuals and business efficiency for both management unit and its external environment. Budgetary entities and local government budgetary establishment are a group of obliged entities for the preparation of these reports. Taking into account the specific rules of the financing and functioning of these entities is a prerequisite for the validity of the conclusions resulting from the analysis of the data. The aim of the article is to present the values of cognitive accounts of budgetary entities and local establishments.

Year

Volume

333

Pages

63-76

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości

References

 • Adamczyk A., Dawidowicz D. (2016), Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Ekonomiczne Problemy Usług, Wyzwania Unii Europejskiej a Stabilność Finansów Samorządowych”, nr 125, Uniwersytet Szczeciński.
 • Babuśka E. (2016), Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6(84), cz. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 23-34.
 • Bednarski L., Waśniewski T., red. (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Filipiak B., Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2011), Analiza finansowa budżetów JST, Municipium, Warszawa.
 • Hamrol M. (2013), Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstwa i ocena efektywności inwestycji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 760.
 • Kaczurak-Kozak M. (2016), Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(80), cz. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 75-82.
 • Kowalczyk M. (2017), Podstawy analizy ekonomiczno- finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Nowak E. (2014), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Raport Najwyższej Izby Kontroli (2015), Informacja o wynikach kontroli: Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych, Nr ewidencyjny 69/2015/P/14/014/KBF, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/ (data dostępu: 28.08.2017).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów (2010) z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów (2014) z dnia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1015.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (2017) z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 699.
 • Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Ustawa (1994) z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2016 r., poz.1047, poz. 2255, z 2017 r., poz. 61.
 • Ustawa (2009) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Wakuła M. (2015), Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 105, Siedlce, s. 205-216.
 • Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Winiarska K. (2016), Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(80), cz. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 177-188.
 • Zysnarska A. (2016), Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a74eddcf-8353-4a6d-a63b-924f55d74e41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.