PL EN


2013 | 2(12) | 177-190
Article title

Многофункциональное развитие сельских территорий в контексте активизации туристического предпринимательства

Authors
Content
Title variants
PL
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości turystycznej
EN
Multifunctional development of rural areas for the purposes of tourism entrepreneurship activation
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Перспективы сельских территорий во многом зависят от формирования аграрной поли- тики на основе многофункционального и сбалансированного развития села. Создание соответствующих предпосылок активизации предпринимательства в сельской местности даст возможность диверсифицировать деятельность личных крестьянских хозяйств, в том числе в сферу предоставления туристических услуг.
PL
Perspektywy zagospodarowania obszarów wiejskich są w znacznej mierze zależne od kształtowania polityki rolnej na podstawie wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju wsi. Tworzenie odpowiednich warunków dla aktywizacji przedsiębiorczości wiejskiej stanie się podstawą do dywersyfikacji osobistych gospodarstw rolnych, w tym w zakresie nadania usług turystycznych.
EN
Rural areas’ prospects to a large extent depend on the formation of agricultural policy based on multifunctional and sustainable rural development. Creating adequate conditions for entrepreneurship activation in rural areas will enable diversification of private farm households, including tourist services industry.
Year
Issue
Pages
177-190
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Ekonomiki i Turystyki we Lwowie
References
 • 1. Губені Ю.Е., Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики, „Економіка України” 2007, №4.
 • 2. Лісовий А.В., Сталий розвиток сільських територій: визначення, сутність, принципи, „Економіка АПК” 2007, №4.
 • 3. Малік М.Й., Стан та проблеми сталого розвитку сільських територій. Трансформація сільського господарства та села: ювілейний зб. наук. стат, Українські технології, Львів 2010.
 • 4. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки, „Економіка АПК” 2006, №4.
 • 5. Саблук П.Т., Кардинальні напрями вирішення економічних проблем в АПК, „Економіка АПК” 2005, №5.
 • 6. Рарок О.В., Роль малих підприємств у розвитку сільських територій. Вісник Кам’янець- Подільського нац..ун-ту ім.. І. Огієнка. Економічні науки. Вип.4. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011.
 • 7. Трегобчук В.М. et al., Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу, „Економіка АПК” 2005, №7.
 • 8. Червен І.І., Розвиток економіки сільських територій. Трансформація сільського госпо- дарства та села: ювілейний зб. наук. стат, Українські технології, Львів 2010 .
 • 9. Adamowicz M., Perspektywiczne kierunki ewolucji wspólnej polityki rolnej, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2005, Seria G: Ekonomika Rolnictwa, t. 90, z. 1.
 • 10. Becker H., Wspieranie gospodarki wiejskiej. Cele – metody – instrumenty – działania, [w:] Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych, red. M. Kłodziński, J. Okuniewski, Polsko-niemiecka konferencja regionalna w Myśliborzu, Warszawa 1992.
 • 11. Wilkin J., Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. UW, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a76de7aa-3ff6-4695-8fc5-8729f3cc5e4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.