PL EN


2017 | 325 | 31-44
Article title

Rozproszenie wyników polskich funduszy inwestycyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
The dispersion of Polish mutual fund performance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie wstępnej oceny efektów gospodarowania poprzez przeprowadzenie analizy rozproszenia wyników funduszy inwestycyjnych działających w Polsce w okresie 2000-2015. Próba badawcza składała się z 265 krajowych funduszy funkcjonujących w ramach czterech segmentów: akcji, mieszanych, obligacji oraz rynku pieniężnego. Badanie rozproszenia wskazało na istnienie pojedynczych podmiotów cechujących się wyższymi niż konkurencja wynikami przy relatywnie niskim poziomie ryzyka. Ustalenia odnoszące się do jednorodności poziomu ryzyka, mierzonego wariancją wyników, okazały się jednak niejednoznaczne. Fundusze akcyjne oraz rynku pieniężnego charakteryzowały się istotnym zróżnicowaniem zmienności osiąganych rezultatów w swoich segmentach. W przypadku funduszy mieszanych oraz funduszy obligacji rozproszenie wyników okazywało się relatywnie umiarkowane lub też małe, natomiast poziom zmienności osiąganych stóp zwrotu nie był statystycznie istotny.
EN
The aim of the paper was to preliminarily evaluate the asset management effects of mutual funds operated in Poland in the 2000-2015 period by means of the return dispersion analysis. The study sample was consisted of 265 domestic funds among four segments: equity, mixed, bond and money market. The analysis of dispersion showed the existence of individual entities with better returns than competitors at relatively low level of risk. The findings concerning risk homogeneity, measured by variances of returns, could be equivocal. Equity funds as well as money market funds were characterized by significant difference of obtained returns’ variability. In the case of mixed funds and bond funds, the dispersion of returns was relatively moderate or low. However the level of returns’ variability was statistically insignificant.
Year
Volume
325
Pages
31-44
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. Instytut Socjologii. Katedra Finansów
References
 • Bartlett M.S. (1937), Properties of Sufficiency and Statistical Tests, “Proceedings of the Royal Society of London Series A”, No. 160, s. 268-282.
 • Carhart M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, “Journal of Finance”, Vol. 52, No. 1, s. 57-82.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Czempas J., Lokwenc P. (2001), Opłacalność inwestycji w fundusze inwestycyjne w 2000 roku, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 6-7, s. 72-78.
 • Fama E.F., French K.R. (1993), Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, “Journal of Financial Economics”, Vol. 33, s. 3-56.
 • Filip D. (2016), Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, Nr 4(2), s. 27-43.
 • Greń J. (1982), Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN, Warszawa.
 • Grinblatt M., Titman S. (1989), Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, “Journal of Business”, Vol. 62, No. 3, s. 393-416.
 • Huij J., Verbeek M. (2007), Cross-sectional Learning and Short-run Persistence in Mutual Fund Performance, “Journal of Banking and Finance”, Vol. 31, No. 3, s. 973-997.
 • Jensen M. (1968), The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, “Journal of Finance”, Vol. 23, No. 1, s. 389-416.
 • Jiang H., Verardo M. (2013), Does Herding Behavior Reveal Skill? An Analysis of Mutual Fund Performance, Paul Woolley Centre Working Paper No. 35, Financial Markets Group Discussion Paper No. 720.
 • Kim T. (1978), An Assessment of the Performance of Mutual Fund Management: 1969-1975, “The Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 13, No. 3, s. 385-406.
 • Kon S.J., Jen F.C. (1979), The Investment Performance of Mutual Funds: An Empirical Investigation of Timing, Selectivity and Market Efficiency, “Journal of Business”, Vol. 52, No. 2, s. 263-289.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, Vol. 7, No. 1, s. 77-91.
 • Meucci A. (2010), Linear vs. Compounded Returns – Common Pitfalls in Portfolio Management, GARP Risk Professional “The Quant Classroom” series 2, s. 49-51.
 • Miziołek T. (1997), Ocena efektywności inwestowania w fundusze powiernicze, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 11, s. 37.
 • Olbryś J. (2010), Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, „Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 4(48), s. 44-61.
 • Perez K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012.
 • Reibnitz von A. (2015), When Opportunity Knocks. Cross-Sectional Return Dispersion and Active Fund Performance, Social Science Research Network: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2308215 (dostęp: 28.07.2016).
 • Sikora T. (2010), Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego, „Materiały i Studia NBP”, nr 248.
 • Zawadzki K. (2013), Efektywność inwestowania kapitału w fundusze inwestycyjne w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 8, s. 48-53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a7769814-3e5f-4544-83a1-df09ddeb0b3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.