Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 99-110

Article title

Współpraca samorządów terytorialnych z innymi podmiotami w procesie świadczenia usług publicznych

Content

Title variants

EN
The cooperation of local governments with external organizations in supplying public services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Decentralizacja kompetencji i środków związana z reformą ustrojową zobowiązała samorządy do realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych. Nowe warunki ustrojowe, a zwłaszcza rozwój gospodarki rynkowej, decentralizacja uprawnień, środków i odpowiedzialności na rzecz samorządów terytorialnych oraz szczupłe w stosunku do zadań środki finansowe, stały się czynnikami aktywizującymi podejmowanie przez nie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. W opracowaniu dokonano diagnozy zakresu wspólnych przedsięwzięć samorządów i innych podmiotów. Wstępne założenia, że doświadczenia współpracy wskazują na niepełne wykorzystanie istniejących w tym zakresie możliwości, zweryfikowano w oparciu o pierwotne (badania bezpośrednie) i wtórne źródła informacji.
EN
The decentralization of competences and measures stemming from the systemic reform has obliged local governments to carry out public service tasks. The engagement of municipalities in cooperation with external entities has resulted in better use of local capacities and resources than in other municipalities. The obligation to provide public services by local governments did not mean that each of them had to implement them on their own. The new systemic conditions, including the development of market economy, decentralization of powers, means and responsibilities on behalf of territorial authorities, and often insufficient financial resources, have become activating factors for joint ventures with other, external entities. This study is an attempt to assess the extent to which the possibilities of local government’s cooperation with other public and private actors have been exploited so far.

Year

Volume

378

Pages

99-110

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii Politycznej

References

 • Biznes i samorząd – wzajemne relacje (2014), Raport z badań Rzetelnej Firmy, https://rzetelnafirma.pl/getattachment/33d61d8e-6634-404c-8685-8bfa6da32397 (data dostępu: 5.11.2017).
 • Ekiert A. (2014), Nienajlepsze wzajemne relacje biznesu i samorzadów, https://www.google.pl/search?q=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F42%2F273%2FArtykul%2F1254513%2CNienajlepsze-wzajemne-relacje-biznesu-i-samorzadow+.+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=MDkHWvGzBI3KxuGRspAI (data dostępu: 5.11.2017).
 • Flieger M. (2009), Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1, s. 147-167.
 • Hausner J., red., Górniak J., Kołdras S., Mazur S., Paszkowska R. (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Informacja o wynikach kontroli. Realizacja programu FIO w latach 2012-2013 (2017) Najwyższa Izba Kontroli, https://www.google.pl/search?q=KPS.430%2C010.2016+Nr+ewid.+63%2F2017%2FP%2F16%2F039%2FKPS&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Dmb_WfitO8X08Aeh5Jl4 (data dostępu: 5.11.2017).
 • Jakubowska A., Krakowiak-Drzewiecka M., Zeman-Miszewska E. (2015), Współpraca samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi – wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych [w:] E. Zeman-Miszewska, A. Jakubowska, M. Krakowiak-Drzewiecka (red.), Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 119-166.
 • Kaczmarek G., Herbst J. (2016), Kształtowanie relacji w partnerstwach [w:] T. Potkański (red.), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, Związek Miast Polskich, Poznań, s. 95-116.
 • Kieres L. (2006), Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXVIII, zeszyt 2, s. 171-190.
 • Kowalik J. (2010), Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych, „Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. 17(1), s. 86-106.
 • O samorządzie i w samorządzie. Polacy o władzach lokalnych oraz propozycji wzmocnienia udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu – raport z badania (s.a.), Wyniki badań TNS OBOP, http://docplayer.pl/37605883-O-samorzadzie-iw-samorzadzie-polacy-o-wladzach-lokalnych-oraz-propozycji-wzmocnienia-udzialu-mieszkancow-w-funkcjonowaniu-samorzadu-raport-z-badania.html (data dostepu: 5.11.2017).
 • Olech A., Sobiesiak-Penszko P. (2013), Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnozy i rekomendacje, „Analizy i Opinie”, nr 3, s. 1-24.
 • Przybylska A. (2010), Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli (2014), „Komunikat z badań CBOS”, nr 148, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_148_14.PDF (data dostępu: 5.11.2017).
 • Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012, 2013 wraz z aneksem (2015), Druk 3481, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B6A72EA5FB11810FC1257E6000326710/%24File/3481.pdf (data dostępu: 5.11.2017).
 • Szostok P., Rajczyk R. (2013), Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych (Dz.U. 2015, poz. 1890 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2011, nr 45, poz. 236 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Załącznik do obwieszczenia
 • Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1393 z późn. zm.).
 • Zaufanie do rządu, przedsiębiorstw, ONZ, organizacji pozarządowych w 20 krajach świata (2006), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_004_06.PDF (data dostępu: 5.11.2017).
 • Zeman-Miszewska E. (2012), Rynki usług komunalnych – przejawy monopolizacji [w:] E. Zeman-Miszewska (red.), Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu – aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 113-120.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-a777a225-2980-458d-93fe-990a07a238cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.