PL EN


2016 | 294 | 136-148
Article title

Zagadnienie pomocy publicznej na zatrudnienie z perspektywy konkurencyjności i zadłużenia państw członkowskich UE

Content
Title variants
EN
A question of state aid for employment from the perspective of competitiveness and public debt of EU member states
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z punktu widzenia pomocy publicznej na zatrudnienie. Przeprowadzono analizę statystyczną pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE z perspektywy wpływu tej pomocy na konkurencyjność oraz zadłużenie tych państw. Przyjęto tezę, że wielkość pomocy publicznej na zatrudnienie, udzielanej przez państwa członkowskie UE, powinna być dodatnio skorelowana z wielkością PKB per capita tych państw, natomiast ujemnie skorelowana z wielkością długu sektora finansów publicznych.
EN
This paper discusses guidelines for implementation of art. 107-109 of the Treaty on the Functioning of the European Union, from the point of view of State aid for employment. Statistical analysis was carried out on State aid granted by EU Member States − from the perspective of its impact on competitiveness and the debt of these countries. This should lead to verify the thesis that the amount of State aid granted by EU Member States for employment, should be positively correlated with the size of the GDP per capita of these countries, while negatively correlated with the size of public debt.
Year
Volume
294
Pages
136-148
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Samorządowych
References
 • Deroose S., Flores E., Giudice G., Turrini A. (2010), The Tale of the Baltics: Experiences, Challenges Ahead and Main Lessons, „ECFIN Economic Brief”, Vol. 10.
 • Dudzińska K. (2013), The Baltic States’ Success Story in Combating the Economic Crisis: Consequences for Regional Cooperation within the EU and with Russia, „PISM Policy Paper”, No. 6 (54).
 • Komunikat Komisji (2010a), EUROPA 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, COM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji (2010b), Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg 23.11.2010, COM(2010) 682 wersja ostateczna.
 • Nicolaides P., Schoenmaekers S. (2015), The Concept of ‘Advantage’ in State Aid and Public Procurement and the Application of Public Procurement Rules to Minimise Advantage in the New GBER, „European State Aid Law Quarterly”, Vol. 14, Iss. 1.
 • Podsiadło P. (2016), The Interference of Law and Economics: The Case of Guarantees for Bank Debt and Their Impact on Competitiveness of the EU Member States, „European State Aid Law Quarterly”, Vol. 15, Iss. 1.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Dz. U. WE L 337 z 13.12.2002.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych), Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. U. L 187/1 z 26.6.2014.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. U. UE C 83/47 z 30.03.2010.
 • Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie T-158/99 Thermenhotel Stoiser Franz Gesellschaft mbH & Co. KG oraz inne przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2004, s. II-1.
 • Wyrok Trybunału z dnia 20 marca 1984 r. w sprawie 84/82 Republika Federalna Niemiec przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1984, s. 1451, wraz z opinią rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawioną w dniu 25 stycznia 1984 r., s. 1504.
 • Wyrok Trybunału z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-148/04 Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, s. I-11137.
 • Zielińska-Głębocka A., red. (2000), Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a7818d4b-cc0f-4ce2-af0e-e95f53d8fdb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.