PL EN


2015 | 239 | 105-115
Article title

Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów

Content
Title variants
EN
Households financial saving structure in Poland and selected countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie strukturę oszczędności finansowych gospodarstw domowych w wybranych krajach w odniesieniu do sytuacji finansowej tych podmiotów. Wykorzystano dane z lat 2000-2012 publikowane w bazach OECD i Eurostat. Porównano zmiany tendencji w zakresie dochodów, zadłużenia oraz wykorzystania poszczególnych rozwiązań finansowych. Badania wykazały występowanie istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi krajami w doborze finansowych instrumentów oszczędnościowych. Odmienne były także reakcje gospodarstw domowych na światowy kryzys finansowy w latach 2008-2009. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę dalszych badań w celu ustalenia czynników decydujących o wyborze instrumentów finansowych służących gromadzeniu oszczędności przez gospodarstwa domowe, w szczególności poziomu wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego i postaw w zakresie preferencji podejmowanego ryzyka.
EN
The paper presents the analysis of household financial savings structure in selected countries in relation to the financial situation of these entities. The analysis is based on the data from the years 2000-2012 published in both the OECD and the Eurostat databases. The changes in trends in income, debt and the use of various financial solutions are compared. Studies have shown that there are significant differences between countries in the selection of financial savings instruments. The results indicate the need for further research to define the factors determining the choice of financial instruments for private savings by households, in particular the level of households’ knowledge about the functioning of the financial market and their attitudes and preferences to risk-taking.
Year
Volume
239
Pages
105-115
Physical description
Contributors
References
  • Eurostat (2014), Financial balance sheets, [nasa_f_bs], (dostęp: 03.11.2014).
  • Harasim J. (2010), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice.
  • Kasprzak-Czelej A. (2010), Wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy, „Annales UMCS Sectio H”, Vol. XLVI, z. 2, s. 17-30.
  • Komisja Europejska (2013), Zielona księga, długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej, COM(2013) 150 final, Bruksela, dnia 25.3.2013 r.
  • Levine R. (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, „Journal of Economic Literature”, Vol. 35, No. 2. (Jun., 1997), s. 688-726.
  • NBP, Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji (łącznie ze zmianami transakcyjnymi), http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/m3.html (dostęp:04.11.2014).
  • OECD (2010), National Accounts at a Glance: National Accounts at a Glance, OECD National Accounts Statistics (database), DOI: 10.1787/data-00369-en (dostęp:13.10.2014).
  • Rytelewska G., Szablewski A. (1993), Oszczędności w gospodarce rynkowej, „Bank i Kredyt” 1993/4.
  • UKNF (2014), Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r., DNI/A/P/201312/001, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a790a3eb-df68-481d-9b63-285f646e8ceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.