PL EN


2016 | 268 | 114-123
Article title

Aktywa niematerialne i ich ujmowanie w sprawozdawczości finansowej

Authors
Content
Title variants
EN
Intangible assets and their recognition in the financial statements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
XXI wiek przyniósł znaczące zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw konkurujących na rynku. Zmiany te są związane przede wszystkim ze zwiększeniem znaczenia zasobów niematerialnych w prowadzonej działalności. Niestety nie wszystkie zasoby niematerialne są ujmowane jako wartości niematerialne i prawne oraz ujawniane w bilansie. W artykule przedstawiono ograniczenia w ujawnianiu zasobów niematerialnych, związane z aktualnym brzmieniem definicji składnika aktywów.
EN
XXI century has brought significant changes in the business environment competing in the market. These changes are mainly due to an increase in the importance of intangible assets in the business. Unfortunately, not all intangible resources are recognized as intangible assets and disclosed in the balance sheet. The study presents limitations on the disclosure of intangible resources associated with the current wording of the definition of an asset.
Year
Volume
268
Pages
114-123
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości
References
 • Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bojewska B. (2008), Znaczenie zarządzania informacją w przedsiębiorstwie a problem konkurencji na rynku [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Chareonsuk Ch., Chansa-ngavej Ch. (2010), Intangible Asset Management Framework: An Empirical Evidence, “Industrial Management & Data Systems”, Vol. 110, Iss 7.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Biznesu im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Eskildsen J., Westlund A.H., Kristensen K. (2003), The Predictive Power of Intangibles, “Measuring Business Excellence”, Vol. 7, Iss. 2.
 • Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Grodzicki J. (2011), Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D. i Terjesen S. (2011), Zasoby strategiczne. Podejście zasobowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Hussey R. (1995), A Dictionary of Accounting, Oxford University Press, New York.
 • Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2011), Dopasowanie w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Lev B., Daum J.H. (2004), The Dominance of Intangible Assets: Consequences for Enterprise Management and Corporate Reporting, “Measuring Business Excellence”, Vol. 8, Iss. 1.
 • Low J., Kalafut P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • MSSF, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), International Accounting Standards Committee Foundation, tłum. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Murawska M. (2008), Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Pioch J. (2008), Metodologia wyceny kapitału intelektualnego – zagadnienia wybrane [w:] J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Ryan J.J.C.H., Green A. (2005), A Framework of Intangible Valuation Areas (FIVA): Aligning Business Strategy and Intangible Assets, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 6, Iss. 1.
 • Skrzypek E., red. (2005), Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Sriram R.S. (2008), Relevance of Intangible Assets to Evaluate Financial Health, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 9, Iss. 3.
 • Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S. (2002), Kultura organizacyjna – strategiczny zasób organizacji przyszłości [w:] Management Forum 2020, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Turyna J. (2003), Standardy rachunkowości MSR – US GAAP – Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a79eb636-b81a-48de-b1a8-d69762da93a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.