PL EN


2016 | 298 | 31-42
Article title

Autonomia wydatkowa polskich gmin – próba kwantyfikacji

Content
Title variants
EN
Spending autonomy of Polish municipalities – looking for quantification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono rozważania nad problemami oceny samodzielności dochodowej i wydatkowej samorządów. Celem artykułu było stworzenie miar pozwalających ocenić i porównywać samodzielność wydatkową polskich gmin. Wskaźniki wyliczone na podstawie zaproponowanych miar zaprezentowano dla 2014 r. Pokazano, że ponad połowę budżetów polskich gmin można uznać za niezależną od własnej polityki samorządów. Siła tego ograniczenia jest zróżnicowana między gminami i tylko w niewielkim stopniu odpowiada zróżnicowaniu samodzielności dochodowej gmin.
EN
This paper presents discussion on the problems and opportunities of assessment of income and spending autonomy of local governments. The aim of the paper is to develop measures to assess and compare the spending autonomy of Polish municipalities. Indicators calculated on the basis of the proposed measures are presented for 2014. It has been shown, that only about half of the municipal budgets can be considered as independent. The strength of this limit varies between municipalities and is not strongly dependent on their wealth, and only to a small extent corresponds to the diversity of the revenue autonomy of municipalities.
Year
Volume
298
Pages
31-42
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
References
 • Bach S., Blöchliger H., Wallau D. (2009), The Spending Power of Sub-central Governments: A Pilot Study, OECD Economics Department Working Papers, No. 705, OECD Publishing,
 • Baumgartner F.R., Jones B. (1993), Agendas and Instability in American Politics, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Bober J. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Feld L.P., Baskaran T., Schnellenbach J. (2008), Fiscal Federalism, Decentralization and Economic Growth: A meta-analysis, Working Paper Alfred-Weber-Institut, University of Heidelberg, Heidelberg.
 • Kopańska A. (2014), Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym, Difin, Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska E. (2001), Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 • Martinez-Vazquez J., Timofeev A. (2010), Decentralization Measures Revisited, “Public Finance & Management”, No. 10(1), s. 13-47.
 • Mortensen P. (2005), Policy Punctuations in Danish Local Budgeting, “Public Administration”, Vol. 83, No. 4, s. 931-950.
 • Oates W. (1972), Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich Inc., Nowy Jork.
 • Oates W. (1999), An Essay on Fiscal Federalism, “Journal of Economic Literature”, Vol. 37, No. 3, s. 1120-1149.
 • Oulasvirta L., Turala M. (2009), Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy towards Local Governments, “International Review of Administrative Sciences”, Vol. 75, s. 311-332.
 • Poniatowicz M. (2015), Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, „Nauki o Finansach”, nr 1(22), s. 11-30.
 • Spahn P. (2013), Measuring Decentralisation of Public Sector Activities. Conceptual Issues and the Case of Germany [w:] K. Junghun, J. Lotz, H. Blöchliger (eds.), Measuring Fiscal Decentralisation: Concepts and Policies, OECD Fiscal Federalism Studies, OECD, s. 89-99.
 • Swianiewicz P. (2011), Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium SA, Warszawa.
 • Tiebout Ch. (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, “Journal of Political Economy”, No. 64(5), s. 416-424.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982, Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268.
 • [www 1] http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 1.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a7ff0be6-9011-4ab5-9cc2-5d5cac8ad130
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.