PL EN


2018 | 352 | 269-277
Article title

Globalne przywództwo technologiczne i innowacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie energii i klimatu

Content
Title variants
EN
Global technological and innovation leadership of the European Union in the field of energy and climate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania naukowe, nowe technologie i innowacje mają kluczowe znaczenie dla dokonującej się w Unii Europejskiej (UE) transformacji energetycznej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej (low-carbon economy). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań podjętych w UE na rzecz zmian technologicznych i innowacyjnych związanych z gospodarowaniem energią sformułowanych w strategii unii energetycznej. W wyniku analizy pozytywnie zweryfikowano tezę o znaczącej roli Unii Europejskiej w dziedzinie technologii wykorzystania czystej energii oraz innowacji energetycznych na globalnym rynku. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, poddano badaniu unijne dokumenty dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej w Unii Europejskiej, regulacje prawne, raporty i opracowania branżowe.
EN
Research, new technologies and innovation are crucial for the transformation of the European Union towards a low carbon economy. This paper presents the activities undertaken by the European Union for sustainable development in the area of energy and climate. As a result of the analysis, the thesis on the significant role of the European Union was positively verified in the field of clean energy technology and global energy innovation market. The analysis used the literature of the subject, analyzed EU projects and documents on energy and climate policy in the European Union, regulations, reports and industry studies.
Year
Volume
352
Pages
269-277
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
References
 • European Commission (2016), Accelerating Clean Energy Innovation, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, and the European Investment Bank, COM(2016) 763, Brussels, 30.11.2016, final.
 • European Union (2016), Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, June, www.eeas.europa.euarchivesdocstop_storiespdfeugs_review_web.pdf (dostęp: 11.09.2017).
 • Eurostat (2016), Final Energy Consumption, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc320&plugin=1, (dostęp: 7.09.2017).
 • Eurostat (2017a), Erneuerbare Energien in der EU, Eurostat, Pressemitteilung 43/2017, 14 März 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905988/8-14032017-BP-DE.pdf/d85b61d4-4bac-44b3-8f62-fdb6531a5a48 (dostęp: 7.09.2017).
 • Eurostat (2017b), Europe 2020 Strategy, http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy (dostęp: 7.09.2017).
 • Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010)2020, Bruksela, dnia 3.3.2010 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2011), Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, KOM(2011) 112, Bruksela, dnia 8.3.2011 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2013), Zielona księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, KOM(2013) 169, Bruksela, dnia 27.3.2013, wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2015), Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego COM(2015) 80, Bruksela, dnia 25.2.2015 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2016), Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Załącznik 2, COM(2016) 860, Bruksela, dnia 30.11.2016 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2017a), Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetyczne, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego COM(2017) 53, Bruksela, dnia 1.2.2017 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska (2017b), Pięć wymiarów unii energetycznej: uwagi dotyczące polityki na szczeblu państw członkowskich i UE Drugie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego COM(2017) 53, Aneks 2, Bruksela, dnia 1.2.2017 wersja ostateczna.
 • Komisja Wspólnot Europejskich (2007), Europejska polityka energetyczna, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, KOM(2007) 1, Bruksela, dnia 10.1.2007, wersja ostateczna.
 • Wojtkowska-Łodej G. (2016), W kierunku budowania gospodarki niskoemisyjnej w Unii Europejskiej – działania w obszarze energii i klimatu [w:] A. Becla, K. Kociszewski (red.), Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, Prace Naukowe, nr 453, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 300-311.
 • Wojtkowska-Łodej G., Graczyk A., Szablewski A.T. (2016), Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityka energetycznej i regulacyjnej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • World Energy Council (2017a), Renewables Investment: Largest Drop on Record, World Energy Focus, No. 31, February, London.
 • World Energy Council (2017b), The Coming Offshore Wind Boom, World Energy Focus, No. 31, February, London.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp:13.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a8d8930d-7d37-4b63-9a7a-26602731bec5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.