PL EN


2017 | 343 | 95-110
Article title

Elastyczność współdzielenia zasobów i działań w restrukturyzacji przedsiębiorstwa energetycznego

Content
Title variants
EN
Flexibility of sharing resources and activities in the restructuring of an energy company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania funkcjonowania sektora energetycznego, silnie determinowane szeregiem czynników regulacyjnych, technologicznych i rynkowych, prowadzą do transformacji w tradycyjnym modelu biznesowym przedsiębiorstw energetycznych. Wyzwalają presję na wzrost elastyczności, innowacyjności, umacnianie lojalności klientów, dalsze procesy integracyjne, skuteczne zarządzanie procesami i poprawę efektywności. Artykuł koncentruje się na roli współdzielenia zasobów i działań w restrukturyzacji modelu biznesowego jako sposobu budowania konkurencyjności poprzez wykorzystanie synergii w strukturach wielopodmiotowych. Jego celem jest identyfikacja czynników, głównych motywów i korzyści, które skłaniają do poszukiwania źródeł synergii oraz wykorzystywania siły sprawczej współdzielenia. Skoncentrowano tu również uwagę na wykorzystaniu tej siły w procesach konsolidacji i koopetycji, dążąc do unowocześnienia przedsiębiorstwa energetycznego.
EN
The conditions for the functioning of the energy sector, strongly determined by a number of regulatory, technological and market-related factors, lead to the transformation of the traditional business model of energy companies. They put pressure on increasing innovation, flexibility, strengthening of customer loyalty, further integration processes, effective process management and improvement of efficiency. This paper focuses on the role of sharing resources and activities in the restructuring of the business model as a way to build competitiveness through the use of synergies in multi-entity structures. It aims to identify the factors, as well as the main motivations and benefits, which encourage searching for sources of synergies and the use of the force behind sharing.
Year
Volume
343
Pages
95-110
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Zarządzania i Administracji
References
 • Anderso J.E. (1999), Making Operational Sense of Mergers and Acquisitions, „The Electricity Journal”, No. 12(7), s. 49-59.
 • Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition in Business Networks – To Cooperate and Compete Simultaneously, “Industrial Marketing Management”, No. 29, s. 411-426.
 • Brandenburger A., Nalebuff B. (1997), Co-Opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business, HarperCollinsBusiness, London.
 • Becker-Blease J.R., Goldberg L.G., Kaen F.R. (2008), Mergers and Acquisition as a Response to the Deregulation of the Electric Power Industry: Value Creation or Value Destruction, „Journal of Regulatory Economics”, No. 33(1), s. 23-53.
 • Borowiecki R., Jaki A., red. (2006), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Fundacja AE w Krakowie.
 • Chadam J. (2012), Synergia i wartość w strukturach kapitałowych. Identyfikacja, analiza, zarządzanie, Difin, Warszawa.
 • Cyfert S. (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • DePamphilips D.M. (2009), Mergers, Asquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Academic Press.
 • Ensign P.C. (1998), Interrelationships and Horizontal Strategy to Achieve Synergy and Competitive Advantage in the Diversified Firm, “Management Decision”, Vol. 36, No. 10, s. 657-668.
 • Goold M., Campbell A. (2000), Taking Stock of Synergy. A Framework for Assessing Linkages between Businesses, “Long Range Planning”, No. 33, s. 72-96.
 • Gruca T.S., Nath D., Mehra A. (1997), Exploiting Synergy for Competitive Advantage, “Long Range Planning”, Vol. 3, No. 4, s. 605-611.
 • Klain P.G. (2004) The Make-or-Buy Decision: Lessons from Empirical Studies, Working Paper, No. 7.
 • Knoll S. (2008), Cross Business Synergies: A Typology of Cross-Business Synergies and a Mid – Range Theory of Continuous Growth Synergy Realization, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 • Krawiec F. (2012), Energia. Zasoby, procesy, technologie, rynki, transformacje. Modele biznesowe, planowanie rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauki zarządzania, WN PWN, Warszawa.
 • Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Matusiak K.B., red. (2011), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Michaels R.J. (2006), Vertical Integration and the Restructuring of the U.S. Electricity Industry, “Policy Analysis”, No. 572, Cato Institute, s. 6-8.
 • Nogalski S., Walentynowicz S., red. (2004), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
 • Osarenkhoe A. (2010), A Coopetition Strategy – Study of Inter-firm Dynamics between Competition and Cooperation, „Business Strategy Series”, Vol. 11, Iss. 6, s. 343-362.
 • Pareto V., Huston J.E. (1995), Realizing Value from Acquisitions, „The Electricity Journal”, No. 8(7), s. 41.
 • Piekarz H. (1991), Efekt organizacyjny jako kryterium oceny system wytwórczego, AE, Kraków.
 • Porter M.E. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (1996), Competition in Global Industries, Harvard Business Press.
 • Pszczołowski T. (1973), Synergia i jej miejsce w teorii organizacji, „Prakseologia”, nr 3-4.
 • Shavareini S.K., Alborzi M., Zargar S.M. (2013), Formulating Horizontal Strategy in Multi-business Firms, “International SAMANM Journal of Business and Social Sciences”, Vol. 1, No. 3, s. 80.
 • Staszewska J. (2014), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa energetycznego w procesie budowania jego konkurencyjności, ZN Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nr 73, s. 593-602.
 • Staszewska J. (2015), Koopetycja w procesach restrukturyzacji oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa energetycznego, ZN Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nr 87, s. 391-401.
 • Steiner P. (1975), Mergers: Motives, Effects, Policies, University of Michigan Press.
 • Thomas B., Housden M. (2002), Direct Marketing in Practice, Butterworth-Heinemann.
 • Trocki M. (2002), Restrukturyzacja grup kapitałowych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4.
 • [www 1] https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,131133,mpid,5,uid,df3e5c3cc2a00be5,min,0,nd,1?f=pwc-ing-raport-koniec-tradycyjnej-energetyki.pdf (dostęp: 10.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-a9323b8b-03d2-4b41-8806-5c53aaad32b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.