PL EN


2018 | 351 | 110-120
Article title

Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze sztuk performatywnych – perspektywy badawcze

Authors
Content
Title variants
EN
Inter-organizational cooperation in the performing arts sector – research perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich dekadach badania nad współpracą międzyorganizacyjną zyskują rosnące zainteresowanie. Choć stanowiła ona obszar badań w różnych sektorach, to jak dotąd nie była szerzej analizowana w sektorach kreatywnych. W szczególności w kontekście sektora sztuk performatywnych należy do zagadnień bardzo słabo rozpoznanych. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki tej współpracy oraz wskazanie perspektyw badawczych z wykorzystaniem metodyki krytycznego przeglądu literatury.
EN
Over the last decades the relevancy of inter-organizational cooperation has been growing. Although cooperation has been recognized as significant and explored in many different sectors, its wider analysis in creative industries, are still scarce. While in creative sectors, associated with the culture and art like the performing arts sector, in particular, it remains very poorly identified research field. The aim of the article is to present the specificity of that cooperation and an indication of research perspectives with the use of the critical literature review methodology.
Year
Volume
351
Pages
110-120
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Teorii Zarządzania
References
 • Bagdadli S. (2003), Museum and Theatre Networks in Italy: Determinants and Typology, “International Journal of Arts Management”, Vol. 6(1), s. 19-29.
 • Boden M.A. (2004), The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge, London-New York.
 • Borkowska-Niszczota M. (2012), Współpraca instytucji kultury na rzecz rozwoju produktów turystyki kulturowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 4(2), s. 56-69.
 • Borodako K. (2011), Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Bratnicki M. (2012), Konfiguracyjne podejście do zrozumienia roli twórczości w rozwoju organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A, s. 245-252.
 • Buczkowska K. (2008), Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań.
 • Buczkowska K. (2009), Kulturowa turystyka eventowa [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, s. 91-118.
 • CEBR (2013), Report for Arts Council England. The Contribution of the Arts and Culture to the National Economy, Centre for Economics and Business Research.
 • Cowen T. (2009), Creative Destruction: How Globalization Is Changing the World’s Cultures, Princeton University Press, Princeton.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarzadzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Czernek K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, Proksenia, Kraków.
 • Ćwikła M. (2012), Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów artystycznych festiwali i instytucji teatralnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 5-17.
 • DCMS (2001), Department of Culture, Media and Sport. The Creative Industries Mapping Document, UK Government, London.
 • Dyduch W. (2014), Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 366, s. 108-118.
 • Dyduch W., Bratnicka K. (2014), Twórczość strategiczna jako podstawa budowania kapitału intelektualnego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 340, s. 637-650.
 • EY (2014), Creating Growth. Measuring Cultural and Creative Markets in the EU, Ernst&Young Report.
 • Hagel III J., Brown J.S. (2006), Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Helion, Gliwice.
 • Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K. (2010), Trzy oblicza przywództwa: menedżer, artysta, kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • IBS (2010), Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Ilczuk D., Krzysztofek K. (2011), Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału intelektualnego Europy, MKIDN, Warszawa.
 • Ilczuk D., Kulikowska M. (2009), Festiwale w Europie. Polityka władz publicznych, „Zarządzanie Kulturą”, nr 2, s. 260-275.
 • Kale P., Singh H. (2009), Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We Go from Here?, “The Academy of Management Perspectives”, Vol. 23(3), s. 45-62.
 • Kawa A. (2017), Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • KE (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela.
 • KEA (2006), KEA European Affairs. The Economy of Culture in Europe, Brussels.
 • Klasik A. (2010), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Klimas P. (2014), Sieci innowacji: implikacje bliskości organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Klimas P. (2015), Relacje współtworzenia − propozycja konceptualizacji, „Marketing i Rynek”, nr 9, s. 215-228.
 • Kostera M., Koźmiński A.K. (2002), Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry [w:] J. Dietl, W. Gasparski (red.). Etyka biznesu, WN PWN, Warszawa.
 • Kożuch B., Przygodzka R. (2012), Współpraca sieciowa w zarządzaniu organizacjami publicznymi, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, nr 117, s. 25-35.
 • Leśnierowska J. (2011), Sieć – ale jaka? „Teatr”, nr 7/8, s. 98-99.
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A. (2009), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, ECORYS, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2012), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(339), s. 15-28.
 • Mikos von Rohrscheidt A. (2008), Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KMB, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno.
 • Mikos von Rohrscheidt A. (2010), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań.
 • Nielsen B.B. (2011), Trust in Strategic Alliances: Toward a Co-evolutionary Research Model, “Journal of Trust Research”, Vol. 1(2), s. 159-176.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B.M. (2012), Sieci międzyorganizacyjne: współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H.Beck, Warszawa.
 • Richards G. (2007), Cultural Tourism: Global and Local Perspectives, Psychology Press, New York-London-Oxford.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013a), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013b), Adaptacja kooperatywna, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 52, s. 119-126.
 • Suchowian J. (2011), Problemy finansowania instytucji kultury w Polsce na przykładzie teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, nr 38, s. 175-184.
 • Szulborska-Łukaszewicz J. (2012), Festiwale w kontekście odpowiedzialności biznesu za kulturę „Administracja Publiczna”, nr 2(20), s. 21-40.
 • Tubielewicz A. (2013), Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej [w:] R. Konsola (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 387-397.
 • Wójcik D. (2015), Współpraca sieciowa w instytucjach kultury, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 7(64), s. 95-110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aa2da38f-0535-46ae-b152-e0b5b2a5a2ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.