Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 339 | 130-141

Article title

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w procesie klasyfikacji transakcji faktoringowych z użyciem drzew klasyfikacyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
Operational risk management in the factoring transactions’ classification process with classification trees use

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Faktoring obok leasingu i kredytu stanowi jedno ze źródeł finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jednak transakcja faktoringowa okazuje się bardziej obarczona ryzykiem niż inne formy finansowania. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie problemu ryzyka operacyjnego, które towarzyszy transakcjom faktoringowym. W pierwszej części została przedstawiona istota faktoringu, strony umowy i przebieg procesów z wykorzystaniem transakcji faktoringowej. Następnie poruszono kwestie związane z ryzykiem operacyjnym, które towarzyszy faktoringowi. Ostatnia, trzecia część artykułu stanowi badanie empiryczne mające na celu zaproponowanie procesu ograniczenia ryzyka operacyjnego poprzez segmentację transakcji faktoringowych z wykorzystaniem wybranych parametrów. Po zastosowaniu metody drzew klasyfikacyjnych, która posiada zdolność uczenia i uogólniania, zaproponowany model wskaże odpowiednio sklasyfikowane transakcje, na podstawie których można wnioskować o jakości transakcji faktoringowych.
EN
Among loans and leasing, factoring is being one of source for financing the companies’ business. However, the factoring transaction appears to be more fraught with risk than other forms of financing. This paper aims to identify the problem of operational risk in factoring transactions. In the first part was presented the essence of factoring, the parties and processes in the use of factoring transactions. Next part discusses the issues related to operational risk in factoring. The last, third part of the study is an empirical study aimed at proposing processes of, reducing operational risk by segmenting factoring transactions based on selected parameters. Use of the classification trees method, which has the ability to learn and generalize, the model indicates adequately classified transactions. On that basis the quality of factoring transactions can be indicated.

Year

Volume

339

Pages

130-141

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Informatyki Ekonomicznej

References

 • Briemann L., Friedman J.H., Stone C.J., Olshen R.A. (1984), Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont.
 • Cherkassky V., Muiler F. (1998), Learning from Data, John Wiley & Sons, River Street.
 • Gatnar E. (2013), Analiza dyskryminacyjna − stan aktualny i kierunki rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 152, Katowice.
 • Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Korenik D. (2007), Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości, CeDeWu, Warszawa.
 • Kreczmańska K. (1997), Faktoring w przedsiębiorstwie, Bart, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2006), Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2011), Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2013), Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, Difin, Warszawa.
 • Larose D.T. (2005), Discovering Knowledge in Data. An Introduction to Data Mining, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 • Larose D.T. (2013), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michie D., Spiegelhalter D.J., Taylor C.C. (1994), Machine Learning, Neural and Statistical Classification, Elis Horwood, London.
 • Opolski K. (2010), Narzędzia informatyczne do zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucjach finansowych, materiały konferencyjne „XXII Forum bankowości elektronicznej: Narzędzia informatyczne do zarządzania ryzykiem operacyjnym i compilance w instytucjach finansowych”, Wyd. Centrum Promocji Informatyki, Warszawa.
 • Popović M. (2017), Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Niedźwiedzińskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, forma krótkoterminowego finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [www 1] Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, Spis polskich firm, http://www.coig.com.pl/spis-polskich-firm_katalog_polskich_firm.php (dostęp: 30.07.2016).
 • [www 2] Drzewa klasyfikacyjne. Internetowy Podręcznik Statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stclatre.html (dostęp: 30.07.2016).
 • [www 3] Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2015 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2015-roku,2,11.html (dostęp: 30.07.2016).
 • [www 4] Produkt krajowy brutto w 2015 r. − Szacunek wstępny, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-2015-r-szacunek-wstepny,2,5.html (dostęp: 30.07.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aa6d2431-63b9-4eea-87dd-91677f35bbdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.