Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 378 | 121-132

Article title

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna polski na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej

Content

Title variants

EN
International investment position of Poland on the background of other countries of the Visegrad Group

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach systematycznie wzrastały aktywa i pasywa zagraniczne polskich podmiotów. Świadczy to o rosnącej integracji polskiego rynku finansowego z rynkiem międzynarodowym. Podobne zjawiska występowały także w innych krajach tej części Europy. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna jest zestawieniem zagranicznych aktywów i pasywów podmiotów krajowych. W przypadku Polski, tak jak i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, była ona dotychczas zawsze ujemna, co oznacza, że Polska pozostawała dłużnikiem netto. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie ilościowych zmian w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski w latach 2010-2017 ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jako metodę badawczą zastosowano komparatywną analizę opisową, którą przeprowadzono przy wykorzystaniu danych statystycznych oraz literatury przedmiotu.
EN
In the past decades, international capital flows played greater and greater role. First, they mostly assumed the form of credits. Then, the foreign investments came to the fore and started playing the more important role. In the recent years, the foreign assets and liabilities and national economic subjects systematically increased. It gives testimony to the integration of Polish financial market with multinational market. Similar phenomena occurred also in other countries of the region. The main purpose of the essay is to present the quantity changes in international investment position of Poland with the special emphasis laid on its causes.

Year

Volume

378

Pages

121-132

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Wydział Finansów i Zarządzania. Katedra Finansów

References

 • Balance of Payments and International Investment Position Manual (2009), International Monetary Fund, Washington.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (1996), OECD, Paris.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M. (1998), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Frejtag-Mika E. (2009), Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa, s. 54-62.
 • Górniewicz G. (2010), Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski na przełomie XX i XXI wieku [w:] T. Sporek (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 83-92.
 • Górniewicz G. (2016), Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w latach 2010-2015 [w:] R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, s. 87-96.
 • Guzek M. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. (2015), NBP, Warszawa.
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. (2017), NBP, Warszawa.
 • Siemiątkowski P., Górniewicz G. (2012), Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu (część druga), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 737(56), s. 573-591.
 • Smithson Ch.W., Smith C.W., Sykes W. (2000), Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Śliwiński P. (2008), Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] E. Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 158-192.
 • [www 1] https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/m_poz_inwest.html (data dostępu: 10.05.2018).
 • [www 2] https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php (data dostępu: 11.06.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aa8e9f60-6335-474f-a6cc-5c8080d597bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.