Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(12) | 149-168

Article title

Społeczne uwarunkowania turystyki zrównoważonej w gminie Stare Babice

Content

Title variants

EN
Social conditions of sustainable tourism in Stare Babice community

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było poznanie opinii społeczności lokalnej gminy Stare Babice na temat turystyki na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny w gminie, a także próba określenia możliwości i stopnia przygotowania miejscowej społeczności do stosowania w gminie zasad turystyki zrównoważonej. Z badań można wysnuć wniosek, że respondenci zamieszkujący tereny gminy Stare Babice, a tym samym okolice Kampinoskiego PN, to przede wszystkim osoby traktujące miejsce swojego zamieszkania jako typową „sypialnię” o doskonałym położeniu – bezpośrednio przy granicach Warszawy. Przebadani są bardzo zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania, ponieważ główną korzyścią, jaką z tego czerpią, jest otaczająca ich przyroda Kampinoskiego PN oraz związane z tym: cisza, świeże powietrze oraz możliwości uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Rozwój turystyki nie jest respondentom całkowicie obojętny i dostrzegają korzyści, jakich mogliby doświadczyć w wyniku zwiększenia ruchu turystycznego na swoim terenie, jednakże uważają, że tą kwestią powinna się zająć administracja lokalna.
EN
This article analyzes the survey of local communities of Stare Babice. The purpose of the study was to get to know the opinion of the local communities on tourism in their community, impact of Kampinoski National Park on the shape and size of tourism in the community, and to determine the level of preparation of local communities to implement the principles of sustainable tourism. Studies have shown that the respondents living in Stare Babice and around Kampinoski NP threat that place as a typical ‟bedroom” with an excellent location near Warsaw. Respondents are very satisfied with their place of residence and the main benefit which they experience is the nature, silence and fresh air. Respondents perceive a number of benefits, they might experience as a result of increased tourism in their community and in Kampinoski NP. However, they consider that this is a local government problem and that the local authorities should take action in this regard, based also on motivating and training people to conduct business in tourism.

Year

Issue

Pages

149-168

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

References

 • 1. Blamey R., Principles of ecotourism, [w:] The encyclopedia of ecotourism, red. D. Weaver, Cabi Publishing, New York 2001.
 • 2. Eagles P., Haynes C., McCool S., Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and management, IUCN, Gland 2002.
 • 3. Howe S., Synge H., Parks for biodiversity – policy guidance based on experience in ACP countries, IUCN, Gland 1999.
 • 4. Kiryluk H., Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2005.
 • 5. Kiryluk H., Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Ekonomiczno- organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wyd. PB, Białystok 2003.
 • 6. Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010.
 • 7. Marciniuk-Kluska A., Potrzeba rozwoju turystyki na szczeblu gminy i powiatu, [w:] Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Jalinik, EkoPress, Białystok 2009.
 • 8. Nawrocka E., Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków 2001.
 • 9. Niedziółka A., Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych gminach powiatu krakowskiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. J. Jalinik, Wyd. PB, Białystok 2010.
 • 10. Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 • 11. Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aab184c0-91e5-4f99-ac14-d297c2660db6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.