PL EN


2016 | 291 | 166-176
Article title

Ocena czynników środowiskowych w zrównoważonym rozwoju regionów do celów wyceny opcji realnych

Content
Title variants
EN
Evaluation of environmental factors in the sustainable development of the regions for the purpose of valuation of real options
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rezultaty wielu przedsięwzięć rozwojowych realizowanych jako projekty mogą zależeć od zmiennych czynników środowiskowych. Wpływają one na wartość tegoż projektu poprzez wykorzystanie pojawiających się możliwości, co jest możliwe tyko w warunkach właściwego zarządzania. Owe możliwości są nazywane opcjami realnymi. Do ich wykorzystania jest konieczne oszacowanie przyszłych zmian wartości tych czynników. W kontekście zrównoważonego rozwoju są to czynniki nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Na podstawie obserwacji danych historycznych możliwe jest tworzenie scenariuszy przyszłych zachowań tych czynników. Takie scenariusze mogą przybierać formę drzew dwumianowych. Niniejszy artykuł przedstawia ocenę parametrów drzew dwumianowych dokonaną na podstawie obserwacji historycznych czynników środowiskowych mogących mieć wpływ na projekty zrównoważonego rozwoju regionów.
EN
The results of a number of development projects may depend on the variable environmental factors. They may affect the value of that project, through the use of emerging opportunities, which is possible only in the conditions of proper management. These opportunities are called real options. To use them, it is necessary to estimate future changes in the value of these factors. In the context of sustainable development, the factors are not only economic but also social and related to environment. Based on the observation of historical data, it is possible to create scenario future behavior of these factors. Such scenarios may take the form of binomial trees. This paper presents the evaluation of the parameters of binomial trees made based on historical observations of environmental factors that may influence on the projects of sustainable development of regions.
Year
Volume
291
Pages
166-176
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Badań Operacyjnych
References
 • Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M. (1979), Option Pricing: A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics", Vol. 7, s. 229-263.
 • Czarski E. (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice.
 • Dixit A.K., Pindyck R.S. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton.
 • Guthrie G. (2009), Real Options in Theory and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Lorek E. (2010), Nowe kierunki badań w zrównoważonym rozwoju. Teraźniejszość i przyszłość [w:] Ekonomia - finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.
 • Odnowiona Strategia Trwałego Rozwoju UE (2006), Rada UE, Bruksela.
 • Seydel R.U. (2009), Tools for Computational Finance, 4th ed., Springer-Verlag, Berlin.
 • Targiel K. (2010), Wykorzystanie opcji realnych w projektach wieloetapowych [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami, Katowice, s. 334-343.
 • Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
 • [www 1] World Commission on Environment and Development. Our Common Future, http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (dostęp: 31.07.2012).
 • [www 2] Krajowy Program Reform Europa 2020, Warszawa, kwiecień 2011, http://www.mg.gov.pl./Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+Europa+2020/Kraj owy+Program+Reform (dostęp: 11.10.2014).
 • [www 3] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/head line_indicators (dostęp: 24.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aac9dba9-7e06-4b69-aa50-4a54712fa127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.