PL EN


2011 | 91 | 169-179
Article title

Związki i porozumienia międzygminne

Title variants
EN
COMMUNITY ASSOCIATIONS AND AGREEMENTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W oparciu o regulację ustawową, literaturę i orzecznictwo, w artykule omówiono dwie formy współdziałania gmin przy wykonywaniu zadań publicznych - związek międzygminny oraz porozumienie międzygminne.
EN
On the basis of statutory regulation, literature and jurisdiction, two forms of community cooperation in dealing with public issues (community association and community agreement) have been introduced in this article.
Contributors
References
 • 1. Agopszowicz A., Przejęcie przez gminy mienia państwowego, ST 1991/1- -2/22.
 • 2. Ciepiela M., Mienie związków komunalnych - wątpliwości dotychczasowe i nowe, ST 2000/7-8/39.
 • 3. Brzezina P., Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy samorządu terytorialnego, ST 2000/3/39.
 • 4. Dolnicki B., Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, ST 2003/1- -2/53.
 • 5. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wydanie III, Zakamycze 2006 r.
 • 6. Jaworska-Dębska B., Glosa do wyroku NSA z dnia 12 lipca 2006 r., w sprawie II OSK 571/06, PPP 2007/6/99.
 • 7. Kastelik J., Gospodarka finansowa związku komunalnego, Admin. 2007/2/126.
 • 8. Kieres L., Ustrój i zadania celowych związków gmin, ST 1994/3/3.
 • 9. Koniński C., Odwołanie przewodniczącego związku międzygminnego, wyjaśnienia NZS 2002/4/37.
 • 10. Korczak J., Diety radnych rad gmin za udział w pracach organów związków międzygminnych, wyjaśnienia NZS 2002/3/24.
 • 11. Krasiński M., Związki międzygminny a działalność regionalnych izb obrachunkowych, ST 1994/5/27.
 • 12. Kuzior P., Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza wojewody, ST 2007/1-2/97.
 • 13. Stahl M., Glosa do postanowienia NSA z dnia 24 listopada 1999 r., II S.A. 1075/99, OSP 2000/10/158.
 • 14. Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II, teza 2 do art. 64
 • 15. Wengler L., Wygaśnięcie porozumienia komunalnego (zagadnienia wybrane), ST 2006/5/37.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz zgłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r., nr 121, poz. 1307).
 • 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).
 • 18. Wyrok NSA z dnia 27.09.1994 r., w sprawie S.A./)d 1906/4/94, ONSA 1995/4/161.
 • 19. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.07.2008 r., w sprawie NK.II.0911-16/371/08, LEX nr 492709.
 • 20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14.06.1995 r., w sprawie XIII 86/95, OwSS 1995/4/157.
 • 21. Wyrok NSA z dnia 29.12.1995 r., w sprawie S.A./Kr 1362/95 oraz wyrok NSA z 5.10.1994 r., w sprawie S.A./Kr 2904/93.
 • 22. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 6.06.2001 r., w sprawie PR 0911/100/2001, OwSS 2001/4/125.
 • 23. Uchwała NSA W-wa z dnia 11.04.2005 r., w sprawie OPS 2/04, ONSAi WSA 2005/4/64.
 • 24. Wyrok NSA W-wa z dnia 13.10.2009 r., w sprawie II OSK 1124/09; LEX nr 529794.
 • 25. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego, z dnia 8.01.2008 r. w sprawie NK.I-0911/6/08, LEX nr 352451.
 • 26. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.05.2008 r., w sprawie NK.I-0911/74/08, LEX nr 492844.
 • 27. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22.09.2009 r., w sprawie III S.A./Kr 1077/08, Wspólnota 2009/43/38.
 • 28. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19.06.1995, w sprawie 147/95; OwSS 1995/4/156.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aaea1924-d62e-41e7-a7e2-ae7cc01dba1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.