Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 315 | 11-26

Article title

Istota zielonych łańcuchów dostaw − propozycja systematyzacji pojęć

Content

Title variants

EN
The essence of green supply chain. The proposition of terms systematization

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej pojęcia, zasad i elementów idei zielonych łańcuchów dostaw na tle pokrewnych koncepcji, tj. odpowiedzialnych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, ekologistycznych łańcuchów dostaw, a także ich relacji z często używanymi pojęciami: zielonej logistyki, ekologistyki, logistyki odwrotnej, logistyki odzysku, logistyki utylizacji, logistyki recyclingu oraz logistyki zwrotu. Autorzy przeprowadzili analizę logiczną literatury przedmiotu. Na tej podstawie wykazano, iż koncepcja zielonych łańcuchów dostaw mieści się w szerzej interpretowanym, zrównoważonym i odpowiedzialnym społecznie nazewnictwie. Terminy bliskoznaczne, tj. ekologistyczny łańcuch dostaw, ekologistyka, logistyka odwrotna i inne, najczęściej dotyczą jedynie strumienia odpadów, a więc są terminami o węższym zakresie pojęciowym. Przeprowadzona próba systematyzacji pojęć powinna być inspiracją do dalszej dyskusji na temat konieczności uporządkowania terminologii w zakresie nauk o zarządzaniu.
EN
The main aim of the paper is to identify the essence, rules and elements of the green supply chain idea in relation to similar concepts, such as responsible and sustainable supply chains. The authors made the logic analysis based on the literature review which proved that the green supply chain concept is a part of broader ideas of sustainable supply chain as well as socially responsible supply chain. The similar terms, such as: ecologistical supply chain, green logistics, ecologistics, reverse logistics, utilization logistics, recycling logistics and other are usually used in a narrow sense restricted to flows of waste. The undertaken attempt to terms systematization should be an inspiration for further discussion concerning the necessity of ordering the terminology within the management science.

Year

Volume

315

Pages

11-26

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
 • Uniwesytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Logistyki

References

 • Atlas M., Florida R. (1998), Green Manufacturing, Handbook of Technology Management, za: C. Ninlawan, P. Seksan, K. Tossapol, and W. Pilada, The Implementation of Green Supply Chain Management Practices in Electronics Industry, http://www.iaeng.org/publication/IMECS2010/IMECS2010_pp1563-1568.pdf.
 • Baraniecka A. (2015), Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutek kryzysów: ekonomicznego i środowiskowego [w:] A. Skowrońska, J. Witkowski (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383, Wrocław, s. 241.
 • Beamon B.M. (1999), Designing the Greeen Supply Chain, “Logistics Information Management”, 12(4), s. 332-342.
 • Brdulak H., red. (2012), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa.
 • Cash R., Wilkerson T. (2003), Green SCOR: Developing a Green Supply Chain Analytical Tool, LMI-Logistics Management Institute.
 • Gattorna J. (2006), Living Supply Chain. How to Mobilize the Enterprise Around Developing What Your Customer Want, Prentice Hall, London.
 • Gołembska E., red. (2001), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Golińska P. (2014), Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability, Springer, Berlin.
 • Golińska P. (2014), Metodyka oceny zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesach wtórnego wytwarzania – na przykładzie branży samochodowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 6, s. 17-26.
 • Haas D.A., Murphy F.H., Lancioni R.A. (2003), Managing Reverse Logistics Channels with Data Envelopment Analysis, “Transportation Journal”, Spring, s. 42.
 • Handfield R.B., Nichols E.L. (2002), Supply Chain Redesign. Transforming Supply Chains into Integrated Value Systems, Prentice Hall.
 • Haque U. (2011), The New Capitalist Manifesto, HBR, oraz wywiad z U. Haque. Nowe wyznanie wiary w kapitalizm XXI, „Gazeta Prawna” z 18-20.02.2011.
 • Jeszka A. (2014), Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności, Wyd. UE, Poznań.
 • Korzeń Z. (2011), Ekologistyka, IILiM, Poznań.
 • Locher D.A. (2008), Value Stream Mapping for Lean Development, CRC Press – Taylor & Francis.
 • Ninlawan C., Seksan P., Tossapol K., Pilada W. (2010), The Implementation of Green Supply Chain Management Practices in Electronic Industry [w:] Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Computers Scientist, Vol. III, IMECS, Hong Kong.
 • Pfohl H.Ch., Stolzle W. (1992), Entsorgungslogistik [w:] U. Sterger (Hrsg.), Handbuch des Umweltmanagements. Anforderungs- und Leistungsprofile von Unternehmen und Gesselschaft, Beck, Munchen, s. 571-591.
 • Poskrobko B., red. (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Roged D.S., Tibben-Lembke R. (1999), Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reno, NV: Reverse Logistics Executive Council, University of Nevada.
 • Schonsleben P. (1998), Integrales Logistiksmanagement, Planung und Steuerung von umfassenden Geschaftsprozessen, Springer, Berlin.
 • Srivastave S.K. (2007), Green Supply Chain Management: A State-of-the-Art Literature Review, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 9, No. 1, s. 53-80.
 • Tundys B. (2015), Zielony łańcuch dostaw w gospodarce o okrężnym obiegu-założenia, relacje, implikacje [w:] A. Skowrońska, J. Witkowski (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383.
 • United Nations (2015), UN Global Compact Office and BSR Executive Summary: Practical Steps to Supply Chain Sustainability.
 • Vaaland T., Owusu R. (2012), What Is Responsible Supply Chain? “International Journal of Business Management”, Vol. 7, No. 4.
 • Walker H., Preuss L. (2008), Fostering Sustainability through Sourcing from Small Businesses: Public Sector Perspectives, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 16 (15).
 • Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenie, Wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 • Witkowski K. (2015), Aspekty logistyki zwrotów i recyklingu tworzyw sztucznych [w:] A. Skowrońska, J. Witkowski (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383.
 • [www 1] http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/13%20Green%20Manufacturing.pdf (dostęp: 06.05.2016).
 • [www 2] http://www.reverselogisticstrends.com/reverse-logistics.php (dostęp: 25.05.2016).
 • [www 3] https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf (dostęp: 30.05.2016).
 • [www 4] http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/886344,male-firmy-moga-pograzycprzepisy-ekologiczne.html (dostęp: 6.12.2016).
 • [www 5] https://www.scania.com/group/en/co2-reductions-in-transport/ (dostęp: 30.05.2016).
 • [www 6] Practices and Innovation of Green Supply Chain, CCICED Annual General Meeting, https://pl.scribd.com/document/191598612/p-020120529369083627971 (dostęp: 25.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ab483c29-2c77-4c10-8f10-50c611791a93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.