Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1996 | 48 |

Article title

Test Koniunktury

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

author

References

 • 1. K. Aiginger, H. Leo: The Concentration - Profitability Paradox. A Surprising Stylized Fact. Its Explanation by Structural Factors and Policy Conclusions, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 2. S.B. Algera, R.J.A. Janssen: Relationship between Business Cycle Surveys and National Accounts, Theory and Practice, CIRET 21st Conference, Somerset West, October, 1993
 • 3. Badania koniunktury gospodarki Polski (dotychczasowe doświadczenia i perspektywy badań). Zbiór referatów na konferencję naukową organizowaną przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa, Miedzeszyn, 1993
 • 4. Badanie procesów rozwoju gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej. Ujęcia modelowe i koncepcje teoretyczne, red. naukowa K. Stanek, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Nr 42, SGH, Warszawa, 1994
 • 5. R. Barczyk, Z. Kowalczyk: Metody badania koniunktury gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań, 1993
 • 6 . R. Barczyk, M. Rekowski: Business Climate as Leading Indicator for Poland, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, wrzesień, 1995
 • 7. R. Barczyk, J. Zagoździńska: Adoption of the Business Test Method for Polish Manufacturing Industry - Practical Experience, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 8 . H. Bartman, K.D. John: Grundkonzeptionen der Konjunktur und Wachstumsanalyse Band (tom) 3: Supply - Side - Oekonomien (Wydanie 2), Uniwersytet Mainz, 1987
 • 9. K. Ban: Policy Response to Business Survey Indicators, A Case Study of Japan, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, wrzesień, 1995
 • 10. M. Bieć: Koniunktura gospodarcza w przemyśle w 1993 r. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 1, SGH, Warszawa, 1994
 • 11. M. Bieć: Koniunktura gospodarcza, Jaki kapitalizm w Polsce?, Przegląd Polityczny, Numer Specjalny, Wyd. Fundacja Liberałów, Gdańsk 1993
 • 12. M. Bieć: Metoda eliminacji sezonowych wahań wskaźnika koniunktury w przemyśle, Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 2, IRG SGH, 1993
 • 13. M. Bieć, Zb. Matkowski: Business Condition Surveys in the Polish Industry. Background, Referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Monachium, 1991
 • 14. M. Bieć: Some Practical and Methodological Results of Research in to the State of Polish Industry Undertaken in the Research Institute of Economic Development at the Warsaw School of Economic. Referat na konferencję pt. Business Surveys in Transition Countries, wydane w Pracach i Materiałach IRG SGH Nr 36, Warszawa, 1993
 • 15. M. Bieć: Stabilization Program of the Polish Economy in the Light of Economic Situation Surveys, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 16. M. Bieć, K. Stanek: Test koniunktury jako narzędzie oceny zmian aktywności gospodarczej, Gospodarka Narodowa Nr 2, 1994
 • 17. M. Bieć: Test koniunktury na tle programu stabilizacji gospodarki. Wybrane problemy badania koniunktury gospodarczej - doświadczenia i perspektywy zastosowań w warunkach gospodarki rynkowej, Prace i Materiały Nr 31, IRG SGH, Warzawa, 1991
 • 18. M. Bieć: The Economic Situation - Present and Project for 1994. Poland International Economic Report 1993/94. World Economy Research Institute. Warsaw School of Economics. Warsaw, 1994
 • 19. M Bieć: The Stabilization Programme in Poland in the Light of Business Surveys, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 20. M. Bieć: Wpływ sposobu ważenia odpowiedzi w teście koniunktury na jego wyniki i interpretację, (maszynopis), Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa, marzec 1995
 • 21. N. Blake: The Regional Demension of the Boom and Slump in the UK: A Survey Based Analysis, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 22. E.A. Boehm: How Weil Do Business Tendency Surveys Assist in Monitoring Business Cycles? referat na 21 konferencję CIRET, październik 1993
 • 23. H. Boshoff: Value Systems Forecasting as an Aid to Business Cycle Forecasting, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 24. L. Brenard: Technical Design Harmonised Content. Present State of Business Tendency Survey in Central and Eastem European Countries, referat na konferencję pt. Qualitative Business Surveys: review and Analysis, Sofia, 1995
 • 25. R.A. Buckie, Ch.S. Meads: How do Firms React to Surprising Changes to Demand? A Vector Autoregressive Analysis Using Business Survey Data, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 26. A.F. Burns, W.C. Mitchell: Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles, Nr 2, NBER, New York, 1946
 • 27. J.A. Carlson: Economic Surveys and the Scientific Method, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 28. G. Cette, C. Godin: An Empirical Analysis of Survey Data, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 29. G. De Cindio: Use of Survey Data for Short - Term Economic Forecasts: Theory and Practice in Italy, Istituto Nazionale Per Lo Studio Della Conqiuntura, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 30. I. Cipolletta: Definicje i metody analizy koniunktury. System wskaźników wczesnego ostrzegania. Wyniki badań wstępnych, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGPiS, Warszawa, 1989
 • 31. L. Clerc: Are the Banąue de France Business Conditions Indicator Good Leading Indicators for Inflationary Pressures? Referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, September 1995
 • 32. L. Clerc: Banąue De France Retail Trends Surveys: An Instrument for Assessing and Forecasting Household Consumtion Trends, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 33. C.A. Crusius: The "Termometro" of "Folha de Sao Paulo", referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 34. Y.R. Crusius: Brazilian Monetary Reforms and Business Cycle Indicators, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 35. J.P. Cullity, G.H. Moore: Forecasting Exports from Eastern Europę Using Leading Indicators, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 36. E.B. Dagum: The X II ARIMA/8 8 Seasonal Adjustment Method - Fundations and User's Manuał, Time Series Research and Analysis Division Statistics Canada - Ottawa - Canada KIA OT6 , 1988
 • 37. G. Dureau: A New Survey about the Behavior of Big Firms in France, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 38. Economic Survey International ESI, 40th Survey (April 1993) Institute for Economic Research IFO, 1993
 • 39. H. Entorf: On the Application of Canonical Correlation of Leading and Coincident Indexes: Some Demonstrative Examples Using Disaggregate Survey Data, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 40. R. Etter, B. Schips, W. Stier: Search of Altemative Low Pass Filters for Business Survey Data, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, 1995
 • 41. European Economy Supplement A, B, European Commission Directoriate - General for Economic and Financial Affairs (wydania z lat 1990-1995)
 • 42. J. Fayolle, P. Sigogne: Business Cycle Monitoring Techniques. Workshop on Opinion Survey for Business and Consumer and Time Series Analysis, Munich, June 1991
 • 43. B. Feldman: The Necessary Eąuilibrium Between Quantitative Short Term Indicators and Business Surveys. Workshop on Opinion Surveys for Business and Consumers and Time Series Analysis, Munich, June 1991
 • 44. S. Gembicki: Zastosowanie średnich ruchomych ważonych do wyrównywania szeregów czasowych, Wiadomości Statystyczne Nr 2, 1967
 • 45. P. Gennari: Forecasting Industrial Production lndex: The Italian Case, referat na 21 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 46. H. Giersch: Diagnose und Prognose ais Wirtschaftwissenschaftliche Methodenprobleme, Berlin, 1962
 • 47. E. Gnan, H. Gliick: Obstacles Discouraging Austrian Enterprises from Capital Market Financing, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 48. G. Goldrian: A Composite Leading Indicator for Germany, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, 1995
 • 49. G. Goldrian: Development of Leading Indicators for German Exports, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 50. G. Goldrian, W.H. Strigel: An Indicator for German Export Business. A New Approach, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 51. E. Gorzelak, Ekonomiczne problemy rolnictwa i rynku żywnościowego w Polsce w okresie transformacji, Prace i Materiały ERG SGH, Warszawa 1996, s. 1 2 - 2 1
 • 52. E. Gorzealak, Organizacyjno-metodyczne założenia badań koniunktury w Instytucie Rozwoju Gospodarczego w pracy zbiorowej pod redakcja naukowa Krzysztofa Stanka na temat: Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa 1995, s. 11-21
 • 53. E. Gorzelak, Koniunktura w rolnictwie (wyniki czteroletnich badań ankietowych), Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego, Warszawa, kwiecień 1996, s. 47-57
 • 54. St. Górecki: Statystyczne badanie koniunktury przemysłu - sektor prywatny (niektóre zagadnienia metodologiczne), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 3, IRG SGH, 1994
 • 55. T. Guenova: Business Tendency Surveys Carried out by the National Statistical Institute of Bułgaria, referat na konferencję Qualitative Business Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, 1993
 • 56. J. Giirtler, G. Nerb, H. Penzkofer: Introduction of the IFO Business Cycle Survey with Companies in East Germany, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 57. G. Haberler: Prosperitat und Depression. Eine Theoretische Untersuchung der Konjunkturbewegungen, Tiibungen - Zurich, 1955
 • 58. Handbuch der IFO - Umfragen (red. K.H. Oppenlander, G. Poser), Berlin - Miinchen, 1989
 • 59. U. Heilemann, H.J. Miinch: West German Business Cycles 1963-1994. A Multivariate Discriminant Ąnalysis, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, 1995
 • 60. M. Hórmannova: Business Cycle Surveys in the Czech Republic, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 61. D. Hubner, M. Lubiński: Podstawy analizy koniunktury gospodarczej w okresie transformacji systemowej, SGH, Warszawa, 1994
 • 62. D. Hubner, M. Lubiński, W. Małecki, Zb. Matkowski: Koniunktura Gospodarcza, PWE, Warzawa, 1994
 • 63. IFO - Digest. A Quarterly Journal on Economic Trends in the Federal Republic of Germany. Analyses, Forecasts Syrveys, Abstracts, IFO Institute, Volume 11, March 1988
 • 64. International Business, Inwestment and Consumer Surveys. A Synoptic Table, CIRET, 1995
 • 65. Information Letter, International Table on Trade Cycle Surveys, Business, Inwestment and Consumer Surveys, A synoptic Table; Centre for International Research on Economic Tendency Surveys Nr 1/90
 • 66. L.F. Jackson: Business Cycle Indicators and Opinion Survey Data, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, wrzesień 1995
 • 67. R. Janssen, B. Kazemier & T. Reininga: Fast GDP - Growth Ratę Estimates, referat na 22 konferencję CIRET, Singapure, 1995
 • 68. S. Junankar: How Firms Answer Business Surveys: The CBI's Experience in Manufacturing Industry, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 69. S. Junankar: How Firms Answer the CBI’s Survey of Retailing, wholesaling and the Motor Trades, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Tallin, 1994
 • 70. S. Junankar: Weighting Issues in Business Surveys: The CBI's Experience in Relation to UK Manufacturing and Distributive Trades, referat na konferencję pt. Retail Trade and Construction Surveys in Transition Countries, Warszawa, 1992
 • 71. M. Kalecki: Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa, 1958
 • 72. E. Katona: Sampling Methods of the Monthly Retail Trade and Catering Surveys in Hungary, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Warszawa, 1992
 • 73. Ph.A. Klein, G.H. Moore, L.S. Hiris: A Reconsideration of the Usefulness of Surveys in Forecasting Inflation Cycles, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, wrzesień 1995
 • 74. Ph.A. Klein, G.H. Moore: Monitoring Economic Activity in Newly Privatized Economies: Statistical Targets and Eastern Europę, CIRET 20th Conference, Budapest, Hungary, October 1991
 • 75. F.J. Klein: Explanatory Power of the EC Consumer Survey, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 76. F.J. Klein: The EC Harmonised Busines and Consumer Surveys, referat na konferencję pt. Opinion on Surveys for Business and Consumer and Time Series Analysis, Monachium, 1991
 • 77. F.J. Klein: The Use of the Tendency Survey Results, referat na konferencję pt. Qualitative Business Surveys, Sofia, wrzesień 1995
 • 78. M. Kokocińska, W. Przybylska-Kapuścińska: Business Survey - Instrument of Short - Term Forecast in Polish Manufacturing Industry, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 79. M. Kokocińska, W. Przybylska-Kapuścińska: Merging the Results of Business Surveys in Transition Economies, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, wrzesień 1995
 • 80. M. Kokocińska, W. Przybylska-Kapuścińska: The Outline of Methodology for Business Test Method in Polish Construction, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 81. M. Kokocińska, W. Przybylska-Kapuścińska: Trafność krótkookresowych prognoz gospodarczych metoda testu koniunkturalnego, Gospodarka Narodowa Nr 2, 1994
 • 82. S. Kohsaka: Some Characteristics of the Bank of Japan's Business Survey Which Combines Numerical and Judgemental Data CIRET 20th Conference , Budapest, October 1991
 • 83. Koniunktura w eksporcie, I kwartał 1995, Akademia Ekonomiczna Poznań Vol. U, No 1/1995
 • 84. Konjunktur und Bechaftigungstheorie, red.nauk. W. Weber, H. Neiss, Beriln - Koln, 1967
 • 85. I. Kudrycka: Metody badania cykli koniunkturalnych na podstawie szeregów czasowych. Opracowanie w ramach projektu badawczego "Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki Polski", maszynopis, Warszawa, 1994
 • 86. I. Kudrycka, R. Nilsson: Cykle koniunktury w Polsce (analiza wstępna), Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt 209, Warszawa, 1993
 • 87. L. Kuum: The Analysis of Different Questionnaires of Business Surveys in Retail Trade, referat na konferencje pt. Qualitative Business Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, czerwiec 1993
 • 88. D. Ladiray: Using Business Survey Data for Quantitative Forecasts: An Integraced Method, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, 1995
 • 89. St. Lollivier: The Interpretation of Business Cycle Surveys in France Using Econometric Modelling, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 90. A. Lonnqvist: Criteria for Achieving Comparability Between BT - Surveys, Workshop on Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Tallin, September 1994
 • 91. A. Lonnqvist: Sample Design and Survay Operations, referat na konferencję pt. Qualitative Business Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, czerwiec, 1993
 • 92. A. Lonnqvist: Weighting Methods for BT - Surveys, referat na konferencję pt. Qualitative Business Surveys: Review and Analysis, Sofia, 1995
 • 93. Main Economic Indicators, Sources and Methods Netherlands, Business Surveys, No 35, 1982 •
 • 94. Main Economic Indicators, Sources and Methods Business Surveys, No 37, OECD, 1983
 • 95. A. Malickova, K. Sykorova: Business Surveys in the Slovak Republik Done by Statistical Authorities, referat na konferencję Qualitative Business Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, czerwiec 1993
 • 96. C. Manea: Business Tendency Survey in Manufacturing Industry, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 97. Zb. Matkowski: Barometry koniunktury jako metoda oceny stanu gospodarki (rękopis), SGH, Warszawa, 1995
 • 98. Zb. Matkowski: Business Condition Surveys in the Polish Industry, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 99. Zb. Matkowski: In Search for an economic sentiment indicator for Poland the RIED approach and preliminary results, referat na konferencję pt. Qualitative Business Surveys in Transition Countries, Poznań, 1993
 • 100. Ch.W. Nam, G. Nerb, H. Russ: Measurement of Regional Competitiveness in Europę by Survey: Application of Survey Techniąue in a New Field, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 101. J. Nemenyi: Business Survey Data in Modelling Industrial Development in Hungary, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 102. G. Nerb: Business Surveys in Construction and Trade, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Warszawa, 1992
 • 103. G. Nerb: Brief Description of Business Survey Methodological and Practical Problems, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Bratysława, 1992
 • 104. G. Nerb: How to Improve the Acceptance of Business Survey Results by Entrepreneurs and Economic Policy Makers, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Sofia, 1995
 • 105. G: Nerb: Integration of Business Survey Results in General Economic Analysis, IFO -Institute, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Tallin, September 1994
 • 106. G. Nerb: Relationship Between Qualitative Business Survey Data and Official Quantitative Statistics, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 107. G. Nerb: Using Business Survey Data for Macroeconomic and Company Forecasting, referat na konferencję robocza pt. Qualitative Business Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, czerwiec 1993
 • 108. R. Nilsson: Business Survey in OECD Countries Methodological Review, referat na konferencję pt. Opinion on Surveys for Business and Consumers and Time Series Analysis, Monachium, 1991
 • 109. R. Nilsson, Cyclical Indicators and Business Tendency Surveys OECD, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Qualitative Business Surveys: Review and Analysis, Sofia, 1995
 • 110. R. Nilsson: Evaluation of Qualitative Business Survey Results in Transition Countries, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 111. R. Nilsson: OECD Leading Indicators: Applicability to Central and Eastem European Countries, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 112. R. Nilsson: Qualitative Business Surveys. Recent Experience and Evaluation, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 113. A. Noga, K. Majchrzak: Koniunktura w handlu, IV kwartał 1993, IRG SGH, 1993
 • 114. OECD Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries 1960­ 1985, Sources and Methods No 39, OECD, 1987
 • 115. H. Ongena: Seasonal Adjustment of European Community Extemal Trade Statistics Application of "X-ll-ARIMA/88", referat na konferencję pt. Opinion Surveys for Business and Consumers and Time Series Analysis, Monachium, czerwiec 1991
 • 116. K.H. Oppenlander, L. Pusse, W. Ruppert, L. Scholz: The Impact of Innovations on Productivity, Growth and Employment, CIRET - Studien 41, CIRET, Monachium, 1991
 • 117. J. Pashawer: Prawo wielkich liczb i prawidłowości procesu masowego, PWE, Warszawa, 1967
 • 118. G.M. Pellissier, O.D.J. Stuart: Using Business Survey Data to Test for Rationality In Business Behaviour and to Develop Economic Indicator, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 119. M. Podgórska: Dobór przedsiębiorstw do ankietowego badania koniunktury w budownictwie. Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 3, IRG SGH, 1994
 • 120. I. Pyyhtia: Investment Plans, Innovations and Revision Costs in Finnish Manufacturing, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 121. M. Rocki, A. Tabeau: Konstrukcja indykatora koniunktury dla gospodarki polskiej (założenia projektu, maszynopis), 1994
 • 122. M. Rocki, A. Tabeau: Kwalifikacja jakościowych danych ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 2, SGH, Warszawa, 1995
 • 123. M. Rocki, A. Tabeau: Wskaźniki koniunktury dla wybranych obszarów gospodarki, IGN, Warszawa, 1990
 • 124. A.G. Romero, D. Aranda: A Analysis of Industry's Competitiveness, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 125. B. Rosier, P. Dockes: Cykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne - perspektywa historyczna, PWE, Warszawa, 1987
 • 126. A. Rutkauskiene: Implementation of Business Surveys in Manufacturing Industry and Related Problems, referat na konferencję pt. Short - Term Economic Indicators in Countries in Transition, Poznań, 1993
 • 127. Sachverstandigenart zur Begutachtung der Gesamtwirtschafitlichen Etwicklung. Altemaiiven aussenwirtschafitlicher Anpassung. Jahresgutachten 1968/69, Stuttgart - Meinz
 • 128. L. Scholz, Ph. Kamiński: International Comparison of Innovation Survey Data: Methodological Problems and Empirical Results, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 129. K. Schóler: The Influence of Economic Policy on Business Climate, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 130. K. Schóler: Leading Indicators for West Germany Industries, referat na 21 konferencję CIRET, Stellenbosch, 1993
 • 131. B. Schwab: Integrating Survey Results and Macroeconomic Data in Business Cycle Forecasts, referat na 22 konferencję CIRET, Singapore, 1995
 • 132. F. Seitz: Indicators for Monetary Policy front a Central Bank's Point of View, referat na 22 konferencję CIRET, Singapur, 1995
 • 133. J. Shiskin: The X -ll Wariant of the Census Method II Seasonal Adjustmend Program, Bureau of the Census, "Technical Paper" Nr 15, Washington, 1965
 • 134. Short - Term Economic Indicator. Transition Economies CCET - OECD, Paryż, 1995
 • 135. Short - Term Economic Indicators. Transition Economies CCET - OECD, Paryż 4/1994
 • 136. Short - Term Economic Survey of Enterprises in Japan, TANKAN, Research and Statistics Department The Bank of Japan, 1991
 • 137. D. Sokołow: Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa, 1975
 • 138. K. Stanek: Analiza wyników badań koniunktury z punktu widzenia przydatności w rozpoznawaniu procesów rozwoju gospodarczego. Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 7, IRG SGH, 1995
 • 139. K. Stanek: Badanie porównań wskaźnika koniunktury w przemyśle publicznym według metody EWG i IRG. Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 3, IRG SGH, 1994
 • 140. K. Stanek: Badanie struktury eksportu produktów polskiego przemysłu na podstawie funkcji eksportu dla przedsiębiorstw produkcyjnych dużej oraz małej i średniej skali. Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 4, IRG SGH, 1994
 • 141. K. Stanek: Barometr gospodarczy koniunktury, Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 3, IRG SGH, 1994
 • 142. K. Stanek: Efektywność w przemyśle sektora publicznego i prywatnego. Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 3, IRG SGH, 1994
 • 143. K. Stanek: Eliminacja sezonowych efektów produkcyjnych z ciągu wskaźnika koniunktury gospodarczej przemysłu. Zeszyt Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 1, IRG SGH, 1993
 • 144. K. Stanek: Syntetyczny wskaźnik koniunktury dla gospodarki polskiej (barometr gospodarczy koniunktury), Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 4, IRG SGH, 1994
 • 145. W.H. Strigel: Business Cycle Surveys, Frankfurt - New York, 1981
 • 146. Studies on Investment Behaviour, Studien No 31, CIRET, Munich, 1982
 • 147. O. Stuart, A. Mocke: Development of Leading Indicators in the Building and Construction Industry, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 148. Syrvey of Industrial Trends, Report on quarterly Survey of manufactures in Australia, No 115, Confederation of Australian Industry and Westpac Banking Corporation, June 1990
 • 149. System wskaźników wczesnego ostrzegania gospodarczego. Wyniki badań wstępnych. Prace i Materiały IRG SGH (d. SGPiS) Nr 16, Warszawa, 1989
 • 150. G. Tichy: Explanations and Business Cycles, referat na 20 konferencję CIRET, Budapeszt, 1991
 • 151. Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego, praca zbiorowa pod red.nauk. K. Stanka, Prace i Materiały IRG Nr 46, IRG SGH, 1995
 • 152. I. Vanags, J. Linda: Implementation of Business Surveys in Litva, referat na konferencję pt. Qualitative Buiness Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, czerwiec 1933
 • 153. C. Yeend: A Monthly Indicator of GDP for the UK, referat na 22 konferencję CIRET, Singapore, 1955
 • 154. V. Zamowitz: Buiness Cycles, Theory, History, Indicators and Forecasting, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1992
 • 155. V. Zamowitz, P. Braun: A Comparative Analysis of U.S. Macroeconomic Forecast, 1968-1990, CIRET 20th Conference, Budapest, Hungary, October 1991
 • 156. Z badań koniunktury gospodarczej (Zagadnienia metodologiczne i praktyczne), praca zbiorowa pod red. nauk. K. Stanka, Prace i Materiały IRG Nr 36, IRG SGH, Warszawa, 1993
 • 157. Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 1-8 z lat 1993-1996, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, pod.red. K. Stanka.
 • 158. E. Zhuravskaya: The Russian Economic Barometer's Experience in Conducting Business Tendency Surveys, referat na koferencję pt. Quantitative Business Surveys: Recent Experience and Evaluation, Poznań, czerwiec 1993
 • 159. Z. Zimny: Ocena reprezentatywności próby przedsiębiorstw w badaniach koniunktury w przemyśle w okresie wrzesień - listopad 1992, (maszynopis), IRG SGH, Warszawa, 1993

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-abec2362-ef36-4b78-a79a-baddef1aa238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.