Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 269 | 140-151

Article title

Polityka konkurencji Unii Europejskiej a strategia Europa 2020

Content

Title variants

EN
Competition policy in European Union and Europe 2020 strategy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polityka konkurencji UE przyczynia się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencji, jeśli za pomocą stosowanych przez nią odpowiednich narzędzi doprowadza do nasilenia konkurencji. Zasady konkurencji i ich egzekwowanie mają swój udział w realizacji strategii Europa 2020 i jej inicjatyw przewodnich. Dotyczy to inicjatywy Unia innowacji, Zintegrowanej polityki przemysłowej w erze globalizacji, Europy efektywnie korzystającej z zasobów i Europejskiej agendy cyfrowej. Egzekwowanie prawa konkurencji przyczynia się do przejrzystości sektora usług finansowych (instrumenty pochodne, referencyjne stopy procentowe), tworzenia jednolitego i bezpiecznego rynku płatności, rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i telekomunikacyjnej.
EN
The competition policy and its instruments will stimulate growth, employment and competitiveness if intensifies competition. The competition regulations and competition enforcement have also contributed to the Europe 2020 strategy and in the achievement of its Flagship Initiatives. In particular, competition policy actions are contributing to Innovation Union, An industrial policy for the globalization era, Resourceefficient Europe and A Digital Agenda for Europe. Enforcement rules of competition leading to more transparent financial services sector (the interest rates derivatives, benchmark rates), create single and secure Single Market for payments and broadband infrastructure development.

Year

Volume

269

Pages

140-151

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Nauk Ekonomicznych

References

 • Cartel Cases Decided by the Commission, http://ec.europa.eu/competition (dostęp: 28.08.2015 r.).
 • Commission Notice on the Non-Imposition Or Reduction of Fines In Cartel Cases, OJ C 207, 18.07.1997, s. 4.
 • Commission Staff Working Document on Competition Policy 2014 COM (2015) 247 final.
 • Ejdys J., Lulewicz-Sas A. (2013), Inteligentna specjalizacja – nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” nr 5.
 • Grosse T.G. (2013), Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?, „Samorząd Terytorialny”, nr 10.
 • Komunikat Komisji Europa 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp: 28.04.2015).
 • Komunikat Komisji Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa COM (2012) 209 final.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniejszenia grzywien w przypadku karteli. Dz. Urz. C 45, 19.02.2002, s. 3 i Dz. Urz. C 298, 8.12.2006, s. 17.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie strategii „Europa 2020”. Dz. Urz. C 188E z 28.06.2012, s. 42.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dz. Urz. L 187, 26.06.2014, s. 1.
 • Sapała M. (2010), Strategia „Europa 2020” – po szczycie 17 czerwca 2010 r., „Wspólnoty Europejskie”, nr 3, s. 16-19.
 • Sprawa AT.39985, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39398, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39748, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39801 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39922, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39792, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39610, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39523, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39939, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39839, http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39839 (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawa AT.39924, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm (dostęp: 28.05.2015).
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2011, SWD (2012) 141 final.
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2012, SWD (2013) 159 final.
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2013, SWD (2014) 148 final.
 • Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2014, SWD (2015) 113 final.
 • Ten Highest Cartel Fines, http://ec.europa.eu/competition (dostęp: 28.08.2015 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-abee8eaf-954f-4ba5-aa71-5ed98f95ab0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.