Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 1(454) | 20-25

Article title

PROGRAMY AKTYWNEGO PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2002–2009

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ALMP in Warmia and Mazury During the Years 2002–2009

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Województwo warmińsko-mazurskie cechuje jedno z najniższych w kraju wykorzystanie zasobów ludzkich, gdzie nierównowaga między podażą siły roboczej a popytem na pracę jest duża i trudna do długotrwałego wyeliminowania. Stała się ona podstawowym wyzwaniem dla polityki społecznej, która swoje zadania w sferze walki z bezrobociem realizuje w ramach aktywnych i pasywnych programów, finansowanych z Funduszu Pracy. Wysokie koszty realizacji owej polityki sprawiają jednak, że od lat staje się ona przedmiotem krytyki, która często podważa sens jej stosowania. Istotna wydaje się być również skuteczność aktywizujących instrumentów tej polityki. Głównym celem artykułu jest zatem przedstawienie poziomu i struktury poniesionych wydatków na realizację ALMP w województwie warmińsko-mazurskim, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podejściu do realizacji poszczególnych programów aktywizujących. Ponadto ocenie poddano efektywność głównych aktywnych programów rynku pracy realizowanych w obszarze badanego województwa.
EN
Warmia and Mazury voivodship has one of the lowest utilisation of labour capital in Poland, where disparities between supply and demand for labour force are significant and difficult to eliminate. This disparity became main challenge for social policy, that in context of unemployment reduction is realized with the use of active and passive programmes, financed from Labour Fund. High implementation costs of that policy, however, cause that for years it has been the subject of fierce critique that frequently questions the sense of its application. The effectiveness of active instruments utilized in this policy is also an important matter. The main aim of the article is to present the level and structure of expenses allocated to realization of ALMP (Active Labour Market Policy) in Warmia and Mazury voivodship with particular focus on shifts to the approach to activation programmes. Additionally, the effectiveness of main ALMP programmes realised within the bounds of voivodship was assessed.

Year

Volume

39

Issue

Pages

20-25

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-abf2fd3b-d459-459a-833d-f9a0d5238d35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.