Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(76) | 4-11

Article title

Standaryzacja wyceny nieruchomości w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Standardization of real estate valuation process in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Publikacja stanowi próbę oceny stanu rozwoju standaryzacji wyceny nieruchomości w Polsce. Na tle uwarunkowań związanych ze sposobem powstania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych w latach 90. XX w. zaprezentowano problematykę ich rozwoju do aktualnego stanu. W początkowej fazie standaryzacja związana jest z silną instytucjonalizacją prawną stowarzyszeniowych standardów, a następnie i formalno-prawym obniżeniem ich rangi w świetle przepisów prawa. W tym kontekście przeprowadzono analizę warunków w jakich tworzono w Polsce standardy zawodowe oraz podjęto próbę identyfikacji czynników kształtujących ich formę i pozycję, w tym w zakresie instytucjonalizacji prawnej. Wykorzystując doświadczenia dotyczące warunków rozwoju i sposobów standaryzacji w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie sformułowano wnioski dotyczące wprowadzenia nowych form organizacyjnych umożliwiających publiczne tworzenie standardów, co umożliwiłyby powrót do stosowania w wycenie nieruchomości w Polsce jednolitej praktyki wyceny.
EN
The publication is an attempt to assess the development state of property valuation standardization in Poland. The problems of real estate appraisers professional standards development to the current state were presented against the background of determinants related to the way of their formation in the 90s of XX century. In the initial stage, standardization is associated with a strong legal institutionalization of association standards, and then with the formal and legal reduction of their importance in the light of law. In this context, an analysis of conditions in which professional standards were created in Poland was performed and attempts to identify the factors influencing their form and position, including the institutionalization of law were made. Using the experience of the conditions for the development and standardization methods in the U.S., Britain and Canada, the conclusions concerning the introduction of new organizational forms to allow the public creation of standards were made, which would allow a return to use a uniform practice of valuation in real estate valuation in Poland.

Year

Issue

Pages

4-11

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

 • Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny im. KAROLA ADAMIECKIEGO w Katowicach, ul. 1 MAJA 50 , 40-287 Katowice, Poland

References

 • Asset Valuation Standards for Europe, The European Group of Valuers of Fixed Assets (TEGOVOFA).
 • Europejskie standardy wyceny 2000. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2009, wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 • Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. Wydawnictwo CH Beck. Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 • Nurek W., Diagnoza obecnego stanu i kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Nieruchomości C.H. Beck Nr 5 [81] 2005.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 1995.
 • Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa, wrzesień 1994.
 • Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), Appraisal Standards Board (ASB) of The Appraisal Foundation, USA 1994).
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163, poz. 241 z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z 1991 r. Nr 103, poz. 446)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741).
 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99).
 • Wycena nieruchomości. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ac975c8e-1abd-4e54-b8d5-c62f5cf695ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.