Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia Warmińskie

Other titles

ISSN

0137-6624
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

annual

Full contents local availability

No

Notes

„Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli kolejno: bp Jan Obłąk, ks. Marian Borzyszkowski i ks. Jan Guzowski. Niektóre tomy „Studiów Warmińskich” redagował również ks. Alojzy Szorc. W latach 90-tych XX w. i 1. dekadzie XXI stulecia „Studia Warmińskie” były czasopismem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W latach 1964-2010 ukazało się 47. tomów czasopisma. W tym czasie „Studia Warmińskie” stanowiły ważne medium, w którym efekty swoich badań naukowych przedstawiali autorzy związani przede wszystkim z warmińskim ośrodkiem teologicznym. Od 2011 r. „Studia Warmińskie” wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako czasopismo naukowe Wydziału Teologii. Wyniki swoich badań mogą publikować w nim prowadzący badania naukowe zarówno na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, jak i w innych ośrodkach naukowych. Każdy tom (od numeru 48/2011) zawiera następujące działy tematyczne: •filozofia; •teologia; •prawo; •nauki o rodzinie; •historia. W każdym tomie prezentowane są także monografie pracowników naukowych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów organizowanych przez różne ośrodki naukowe.
“The Studies of Warmia” were founded in 1964. Untill 2010 they were the journal of the theological seminary “Hosianum” in Olsztyn. Up to now we have 47 volumes of “The Studies of Warmia”. In this time the periodical was a very important medium, which enabled the presentation of the effects of the scientific researches of the representatives connected with the local theological center. “The Studies of Warmia” became the journal of the Theological Faculty of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn from 2011. The scholars from the Theological Faculty as well as from the other universities can present the effects of their inquiries. Every volume has the following sections: philosophy, theology, law, family studies and history. Every periodical has the presentations of monographs and reports from the scientific conferences. Sections of the journal: •Philosophy •Theology •Law •Family Studies •History
„Die Studien von Ermland” wurden in 1964 gegründet. Bis 2010 waren sie die wissenschaftliche Zeitschrift des Priesterseminars „Hosianum” in Olsztyn. In den Jahren 1964-2010 sind 47 Bände veröffentlicht worden. In dieser Periode konnten die Wissenschaftler aus dem theologischen Institut in Olsztyn die Resultate ihrer Forschungen veröffentlichen. Seit 2011 sind „ die Studien von Ermland” die Zeitschrift der theologischen Fakultät der Warmia und Mazury Universität in Olsztyn. Die Resultate ihrer Forschungen können die Wissenschaftler sowohl aus der theologischen Fakultät in Olsztyn, als auch aus anderen Hochschulen präsentieren. Jedes Band hat die folgenden Teile: Philosophie, Theologie, Recht, Familienstudien und Geschichte. In jedem Band haben wir auch die Vorstellung der Monographien und der Berichte von den Konferenzen. Teile: •Philosophie •Theologie •Recht •Familienstudien •Geschichte
La rivista “Studia Warmińskie” è stata fondata nel 1964. Fino al 2010 è stata edita sottto gli auspici di Seminario Ecclesiastico Superiore di Metropoli di Warmia “Hosianum” di Olsztyn. Dal 1964 al 2010 sono stati publicati 47 volumi di “Studia Warmińskie”. Nello stesso tempo la rivista ha assunto la posizione di un organo più importante della vita scientifica degli autori legati soprattutto al centro teologico warmese. Dal 2011 “Studia Warmińskie” sono editti con gli contributi di Università Warmińsko-Mazurski di Olsztyn come rivista scientifica della Facoltà di Teologia. La pubblicazione serve come un foro per presentare i resultati delle sue ricerche sia degli studiosi della Facoltà che dei docenti di tutto il mondo. Ognuno volume assume i seguenti profili tematici: filosofia, teologia, diritto, scienze della famiglia e storia. Lo completano le presentazioni di monografie dei docenti di Facoltà di Teologia UWM di Olsztyn nonché le cronache dei convegni e simposi scientifici organizzati dalla Facoltà. Il campo d’interesse: •filosofia •teologia •diritto •scienze della famiglia •storia
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.