Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(90) | 23-33

Article title

Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy

Authors

Content

Title variants

EN
The Interdependence between Employee Creativity and Work Environment Factors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu różnych elementów środowiska pracy na kreatywność i innowacyjność pracowników. Przedstawiono czynniki, które mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na kreatywność pracowników. Istotne elementy to m.in.: styl zarządzania i komunikacji, atmosfera pracy, wsparcie organizacyjne dla innowacyjności. W artykule opisano także czynniki wpływające na kreatywność w pracy zespołowej. Omówiono także wpływ motywowania pracowników poprzez nagradzanie za ich kreatywność. Praktycy zarządzający pracownikami mogą znaleźć w artykule inspiracje dotyczące możliwości kształtowania elementów środowiska pracy, które zachęcają pracowników do zastosowania swoich twórczych zdolności w pracy.
EN
The objective of this article is to present the impact of various work environment factors on the creativity and innovativeness of employees. Factors with both a positive and negative influence on worker creativity are presented. Important elements include management style and communication, work atmosphere, and organizational support for innovativeness. The article also describes factors influencing creativity in terms of teamwork. The impact of employee motivation through rewarding creativity is also described. Practitioners responsible for employee management will find inspiration in this article relating to possibilities for molding work environment factors that encourage employees to apply their creative skills in their work.

Year

Issue

Pages

23-33

Physical description

Document type

article

Dates

published
2013-02-15

Contributors

 • Personnel Profile, Poznań, Poland

References

 • Amabile T.M. (1983a), The social psychology of creativity, Springer-Verlag, New York.
 • Amabile T.M. (1983b), Social psychology of creativity. A componential conceptualization, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 45, s. 357–377.
 • Amabile T.M. (1988), A model of creativity and innovation in organizations, [w:] B.M. Staw, L.L. Cumming (red.), Research in organizational behavior, „JAI Press”, nr 10, s. 123–167.
 • Amabile T.M. (1993), Motivational synergy. Toward new conceptualizations of intrinsic and extrinsic motivation in the workplace, „Human Resources Management Review”, nr 3, s. 185–201.
 • Amabile T.M. i in. (1996), Assessing the work environment for creativity, „Academy of Management Journal”, nr 39(5), s. 1154–1184.
 • Amabile T. (1985), Motivation and creativity: Effects of motivational orientation on creative writers, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 48, s. 393–399.
 • Amabile T. (1996), Creativity in Context, Westview Press, Boulder, Colorado, [w:] D.H. Pink (2009), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Amabile T.M. (1979), Effects of external evaluation on artistic creativity, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 37, s. 221–233.
 • Amabile T.M., Goldfarb P., Barckefield S. (1990), Social influence on creativity. Evaluation, coaction and surveillance, „Creativity Research Journal”, nr 3, 6–21.
 • Ariely D., Gneezy U., Lowenstein G., Mazar N. (2005), Large stakes and big mistakes, „Federal Reserve Bank of Boston Working Paper”, nr 76(2), s. 451–469.
 • Bailyn L. (1985), Autonomy in the industrial R&D laboratory, „Human Resources Management”, nr 25, s. 129–146.
 • Baard P.P., Deci E.L., Ryan R.M. (2004), Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Well-Being in Two Work Settings, „Journal of Applied Psychology”, nr 34, 2045–2068.
 • Barron F. (1955), The disposition toward originality, „Journal of Abnormal and Social Psychology”, nr 51, s. 478–485.
 • Bochniarz P., Zakrzewski M. (2010), Relacje, zaufanie i dobre miejsca pracy jako źródła innowacyjności i konkurencyjności firm, „Innowacyjność 2010”, s. 89–97.
 • Burchell M., Robin J. (2011), The great workplace. How to build it, how to keep it, and why it matters, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Deci E.L. (1971), Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 18, s. 105–115.
 • Deci E.L., Koestner R., Ryan R.M. (2001), Extrinsic rewards and intrinsic motivation in education: Reconsidered once again, „Review of Educational Research”, nr 71(1), s. 1–27.
 • Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, Plenum, New York.
 • Gagne M., Deci E.L. (2005), Self-determination theory and work motivation, „Journal of Organizational Behavior”, nr 26, s. 331–362.
 • Glucksberg S. (1962), The influence of strength of drive on functional fixedness and perceptual recognition, „Journal of Experimental Psychology”, nr 63(1), s. 36–41.
 • Guilford J.P. (1950), Creativity, „American Psychologist”, nr 5, s. 444–454.
 • Kirton M. (1976), Adaptors and innovators. A description and measure, „Journal of Applied Psychology”, nr 61, s. 622–629.
 • Kurtzberg T.R., Amabile T.M. (2000-2001), From Guilford to Creative Synergy. Opening the Black Bowl of Team-Level Creativity, „Creativity Research Journal”, nr 13, s. 285–294.
 • Lipowska J. (2012), Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można zmotywować każdego pracownika, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4 (86–87), s. 41–52.
 • MacKinnon D.W. (1965), Personality and the realization of creative potential, „American Psychologist”, nr 20, s. 273–281.
 • Pittman T.S. i in. (1980), Informational versus controlling verbal rewards, „Personality and Social Psychology Bulletin”, nr 6(2), s. 228–233, [w:] Deci, E.L., Koestner R., Ryan, R.M. (1999), A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation, „Psychological Bulletin”, tom 125, wyd. 6c.
 • Ryan R.M. (1982), Control and Information in the Intrapersonal Sphere: An Extension of Cognitive Evaluation Theory, „Journal of Personality & Social Psychology”, nr 43(3), s. 450–461.
 • Ryan R.M., Deci E.L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, „American Psychologist”, nr 55(1), s. 68–78.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-acf7cc84-bf31-46a2-9d8e-a871653dc7c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.