Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 329 | 7-19

Article title

Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym - wybrane uwagi

Content

Title variants

EN
Pre-packaged administration - selected comments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przygotowana likwidacja jest nowym mechanizmem prawnym wprowadzonym do postępowania upadłościowego, którego założeniem jest istotne przyśpieszenie likwidacji majątku dłużnika, który staje się masą upadłości. Ciężar poszukiwania nabywcy przesunięty jest na okres poprzedzający ogłoszenie upadłości i działania te podejmuje sam dłużnik. Rolą sądu jest weryfikacja rzetelności i opłacalności tego trybu w porównaniu z likwidacją przeprowadzaną na zasadach ogólnych. Autor podejmuje w tekście wybrane zagadnienia związane z wnioskiem dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży i stara się zidentyfikować potencjalne problemy w stosowaniu nowej regulacji w praktyce.
EN
Pre-packaged administration is a newly introduced legal mechanism in insolvency proceedings, the aim of which is to substantially accelerate the liquidation of the debtor’s assets, which becomes a bankruptcy estate. It is the debtor himself who is seeking a buyer before commencement of insolvency proceedings. The role of the court is to verify the reliability and cost-effectiveness of this mode in comparison with the liquidation carried out on a general basis. The author takes the text selected issues related to the application of the debtor for the approval of the terms of sale and seeks to identify potential problems in the application of the new regulations in practice.

Year

Volume

329

Pages

7-19

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Prawa i Ubezpieczeń

References

 • Finch V. (2006), Pre-Packaged Administrations: Bargains in the Shadow of Insolvency or Shadowy Bargains, "Journal of Business Law" September, s. 568-588.
 • Guza L. (2014), Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego [w:] A. Witosz, A.J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa, s. 696-813.
 • Gurgul S. (2015), Prawo upadłościowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa, komentarz do art. 56a PrUp,
 • Kruczalak-Jankowska J. (2016), Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa, s. 715-738.
 • McCormack G. (2012), National Report for England [w:] D. Faber, N. Vermunt, J. Kilborn, T. Richter (red.), Commencement of Insolvency Proceedings, Oxford International and Comparative Law Series, Oxford University Press, Oxford, s. 234-283.
 • Piłat W. (2015), Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym, "Doradca Restrukturyzacyjny", nr 1, s. 16-22.
 • Pogonowski P., Witosz A.J. (2016), Upadłość spółki [w:] A. Kidyba (red.), Meritum prawa spółek, wyd. 5, Wplters Kluwer, Warszawa, s. 1312-1340.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. Dz.U. 2015, poz. 233 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, tj. Dz.U.2016, poz. 297 z późn. zm.
 • Witosz A., Witosz A.J. (2016), Zasady prawa upadłościowego i postępowania upadłościowego [w:] A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, System Prawa Handlowego, t. 6, LegeArtis. Warszawa, s. 624-631.
 • Wyrok NSA z 18 lutego 2010 r., II FSK 1569/08.
 • Wyrok w sprawie Re Halliwells Llp & Ors (Rev 1) (2010) EWHC 2036 (Ch), 30 July.
 • Zimmerman P. (2016), Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-acfca8c4-29e0-4630-9f13-2bfaf8437434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.