Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 89-107

Article title

Prognozowanie punktów zwrotnych procesu urodzeń

Content

Title variants

EN
Turning points – identification and forecasting on the example of demographic indicators

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wyodrębnienie wahań cyklicznych poprzez wskazanie punktów zwrotnych oraz wyznaczenie prognoz występowania punktów zwrotnych zmiennych demograficznych charakteryzujących proces urodzeń w Polsce. Wykorzystano dane dla 18 zmiennych z dwóch przedziałów czasowych: (1) lat 1951-2006 oraz (2) lat 1951- 2010. Punkty zwrotne jako cechy morfologiczne wahań cyklicznych identyfikowano korzystając ze zmodyfikowanej metody harwardzkiej. Metoda pozwala na dekompozycję szeregu i interpretowanie wahań w kategoriach odchyleń od trendu (cykl odchyleń). Wyznaczając prognozy występowania punktów zwrotnych posłużono się koncepcją zmiennych wyprzedzających i naśladujących. Ustalono zbiór zmiennych wyprzedzających dla zmiennej referencyjnej (liczba urodzeń) o długim i krótkim okresie wyprzedzenia. Wskazano daty występowania przyszłych punktów zwrotnych liczby urodzeń w Polsce.
EN
The article sets out to define cyclical fluctuations by identifying turning points and forecasting them in demographic indicators that characterise the birth process in Poland. Data for 18 indicators for two time periods were used: (1) the years 1951- 2006, and (2) the years 1951-2010. Turning points as morphological features of cyclical fluctuations were identified by using a modified Harvard Method. This allows a series to be decomposed and fluctuations to be interpreted as trend deviations (a deviation cycle). In order to forecast the occurrence of turning points, the concepts of lagging and leading indicators were used. A set of leading indicators for the reference indicator (the number of births) with a long and a short leading period was determined. The dates of future occurrence of turning points in the number of births in Poland were forecast.

Year

Volume

326

Pages

89-107

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych

References

 • Banerji A., Hiris L. (2001), A Framework for Measuring International Business Cycles, „International Journal of Forecasting”, Vol. 17, s. 333-348.
 • Barczyk R. (2004), Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Błażej M., Ulrichs M. (2014), Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do badania koniunktury gospodarczej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, s. 57-74.
 • Bondt G. de, Hahn E. (2010), Predicting Recessions and Upturns in Real Time: The Euro Area-Wide Leading Indicator (ALI), Working Paper Series, No. 1246, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 • Burns A.F., Mitchell W.C. (1946), Measuring Business Cycles, NBER, Cambridge.
 • Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 • Gazińska M. (2005), Modele dynamiki ludności Szczecina, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 415, s. 89-110.
 • Hübner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z. (1994), Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa.
 • Krupowicz J. (2000), Koncepcja zmiennych wyprzedzających i naśladujących w badaniach koniunktury demograficznej w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 1(137), s. 97-129.
 • Krupowicz J. (2009), Zmiany struktury populacji kobiet w okresie zdolności rozrodczej a kształtowanie się procesu urodzeń w Polsce – propozycje w zakresie prognozowania, „Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN”, nr 20a, s. 44-63.
 • Krupowicz J. (2011), Forecasting the Number of Births in Poland Using Leading Indicators, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 196, s. 124-136.
 • Krupowicz J. (2012), Cykliczność procesu urodzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Lubiński M. (2002), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Łupiński M. (2008), Prezentacja badań nad konstrukcją wskaźników wyprzedzających aktywności ekonomicznej w Polsce, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 80, s. 273-297.
 • Nilsson R. (1991), OECD Leading Indicators and the Phase Average Trend Method, OECD, Munich.
 • OECD (1987), Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries. Sources and Methods 1960-1985, Paris.
 • OECD (2006), Composite Leading Indicators for Major OECD Non-Member Economies and Recently New OECD Member Countries, Paris.
 • Persons W.M. (1919), Indices of Business Conditions, „The Review of Economic Statistics”, Vol. 1, No. 1, s. 5-107.
 • Skrzypczyński P. (2010), Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, Materiały i Studia, nr 252, NBP, Warszawa
 • Ulrichs M. (2013), Analiza wyprzedzających i jednoczesnych wskaźników gospodarczych, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 91, s. 169-204.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ad175e30-2fb1-4385-8542-bea13c3bf93a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.