Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 354 | 7-16

Article title

Internet jako medium komunikacji i sprzedaży na srebrnym rynku

Content

Title variants

EN
Internet as the medium of communication and sale on the silver market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Grupa osób starszych stale zwiększa swój udział w populacji ogółem. Jedną z naturalnych konsekwencji tego zjawiska jest postrzeganie seniorów jako atrak-cyjnych konsumentów, odbiorców komunikatów promocyjnych i nabywców produktów. Jednocześnie w strategiach marketingowych firm obserwuje się zwiększanie roli nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym głównie opierających się na Internecie. Stąd też skuteczność i efektywność działań marketingowych skierowanych do seniorów prowadzonych poprzez kanały internetowe jest determinowana przez dwa kluczowe warunki. Pierwszy z nich to dostęp seniorów do globalnej sieci wyrażony udziałem użytkowników-seniorów online i rodzajem wykorzystywanych usług interne-towych. Drugi dotyczy stosunku do tych rozwiązań, który znajduje swoje odzwiercie-dlenie w aktywności zakupowej online. Celami artykułu są diagnoza zakresu i stopnia wykorzystania Internetu przez seniorów oraz wskazanie na kluczowe czynniki odpowia-dające za jego akceptację i te tworzące bariery. Artykuł powstał w oparciu o literaturę przedmiotu, dane statystyczne oraz raporty badawcze.
EN
The elderly people are continuously increasing their share in the entire popu-lation. One of the natural consequences of the phenomenon is perceiving seniors as at-tractive consumers, and as a result recipients of promotional activities. At the same time, an increasing share of new ICT tools (Information and Communication Technology) is observed. Hence, the efficiency of marketing strategies aimed at seniors through ICT solutions is determined by two key conditions. The first condition is access seniors have to ICT expressed in popularity of personal computers, laptops, mobile phones and the Internet. Whereas the second relates to a positive attitude towards these solutions, which can be noticed in their acceptance and willingness to use them. The aim of the article is to diagnose the extent and use of ICT by seniors and their attitudes towards barriers. The article covered basis literature review, data and research institutes and reports.

Year

Volume

354

Pages

7-16

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Marketingu

References

 • Adams N., Stubbs D., Woods V. (2005), Psychological Barriers to Internet Usage among Older Adults in the UK, "Medical Informatics and the Internet in Medicine" March, No. 30(1), s. 3-17.
 • American Association of Retired Persons, http://www.aarp.org (dostęp: 01.02.2016).
 • Avramov D., Maskova M. (2003), Active Ageing in Europe, "Population Studies", Vol. 1, No. 41, Council of Europe Publishing, Strasburg.
 • Badowska S., Zamojska A., Rogala A. (2015), Baby Boomers' Attitudes Toward Innovations: Empirical Research in Poland, "Procedia - Social and Bevavioral Sciences", Vol. 213, s. 1050-1056.
 • Badowska S. (2016), Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", vol. 14, nr 1, s. 65-85.
 • Bandos I. (2013), Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu? "Marketing i Rynek", nr 3, s. 31-36.
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Brants K., Frissen V. (2005), Inclusion and Exclusion in the Information Society [w:] R. Silverstone (ed.), Media, Technology and Everyday Life in Europe. From Information to Communication, Ashgate, Routledge, s. 21-33.
 • Caradec V. (2001), Personnes agees et objets technologiques: Une perspective en termes de logiques d'usage, «Revue Francaise de Sociologie», no. 42-1, s. 117-148.
 • Dennis H. (2004-2005), Evolution of the Link Between Business and Aging, "Generation", Winter, s. 8-14.
 • Frąckiewicz E. (2009), The Influence of the Internet on the Activity of Senior Citizens from the Point of View of the i2010 Strategy for the Building in the Information Society / Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010, "Zeszyty Natolińskie", nr 32.
 • Frąckiewicz E. (2012), Strategie produktu na rynku seniorów, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 7-11.
 • Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych / United Nations Population Fund, UNFPA, http://www.unfpa.org/ (dostęp: 25.01.2016).
 • Golec M. (2008), O problemie zdrowej starości, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 5-7.
 • Golinowska S. (2012), Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, s. 134-147.
 • Góra M., Rutecka J. (2013), Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników, "Ekonomista", nr 6, s. 735-753.
 • Jóźwiak J., Kotowska I.E. (2010), Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludno-ści w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne [w:] Problemy demograficzne pol-ski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, s. 40-55.
 • Jurek Ł. (2012), Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 • Kohlbacher F., Herstatt C., eds. (2010), The Silver Market Phenomenon, Springer- -Verlag, Berlin.
 • Kubiak D. (2004), Zarządzanie ryzykiem starości w gospodarstwie domowym [w:] W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1037, Wrocław, s. 349-355.
 • Kusińska A., red. (2002), Warunki życia osób starszych i ich zachowań rynkowych, In-stytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2012), Sytuacja demograficzna jako element globalnie naruszonej rów-nowagi [w:] A. Strzelecki, A. Potrykowaska (red.), Polska w Europie - przyszłość demograficzna, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 87-105.
 • Quadrello T., Hurme H., Menzinger J., Smith P.K., Veisson M., Vidal S., Westerback S. (2005), Grandparents Use of New Communication Technologies in a European Perspective, "European Journal of Ageing", No. 2, s. 200-207.
 • Skawińska E. (2009), Wpływ warunków demograficznych na marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem przyszłości, "Marketing i Rynek", nr 5, s. 24-30.
 • The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU-25 Member States on Pension, Healthcare, Long-term Care, Education and Unemployment Transfers (2004-2050), http://europa.eu/epc/pdf/ageingannex_en.pdf (dostęp: 14.01.2016).
 • WHO (2004), A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Person 2004, www.whglibdoc.who.int (dostęp: 25.01.2007).
 • [www 1] https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing report.pdf, s. 166-177 (dostęp: 20.04.2018).
 • [www 2] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ifp_iu&lang=en (dostęp: 1.03.2017).
 • [www 3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 21.05.2016).
 • [www 4] http://www.zdaniemseniora.pl/seniorzy-coraz-chetniej-robia-zakupy-online-ra port-ceneo/ (dostęp: 28.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ad50b25d-823a-4df4-8f0e-07bd071588e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.