Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 45-56

Article title

Zmiana modeli biznesowych pod wpływem nowych technologii w sektorze turystycznym

Content

Title variants

EN
Change of business models under the influence of new technologies in the tourism sector

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niestabilne warunki społeczno-gospodarcze przyczyniająsię do powstawania nowych metod generowania zysku przez przedsiębiorstwa. Współczesne trendy, szybkość dostępu i możliwość porównywania ofert w tym samym czasie bez wychodzenia z domu to wyznaczniki, które składają się na jeszcze szybszy rozwój sektora Online Travel Agency. Celem artykułu jest przedstawienie zmieniających się modeli biznesowych w turystyce. Część teoretyczna powstała na podstawie przeglądu literatury w zakresie dotychczasowego dorobku naukowego poświęconego Online Travel Agency. W części badawczej, wykorzystując analizę przypadku firmy TripAdvisor, przedstawiono zmiany modeli biznesowych w ujęciu chronologicznym. Przeprowadzone badania pokazały, jak zmieniał się model biznesowy w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa.
EN
Unstable socio-economic conditions contribute to the emergence of new methods of generating profit by enterprises. Modern trends, speed of access and the ability to compare offers at the same time without leaving home are determinants that contribute to even faster development of the OTA sector. The aim of the article is to present the changing business models in tourism. The theoretical part was created on the basis of a literature review, which presents the characteristics of OTA’s activities. The research part, which was based on the analysis of the TripAdvisor application case, presents changes in business models in the company’s development process. The research showed how the business model has changed over the course of the company’s development.

Year

Volume

391

Pages

45-56

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Instytut Zarządzania. Katedra Turystyki

References

 • Bajgorić N., Turulja L. (2018), Innovation, Firms’ Performance and Environmental Turbulence: Is There a Moderator or Mediator? “European Journal of Innovation Management”, Vol. 22, s. 213-232.
 • Bellman R., Clark C. (1957), On the Construction of a Multi-Stage, Multi-Person Business Game, “Operations Research”, No. 4, s. 469-503.
 • Benbasat I., Goldstein D., Mead M. (1987), The Case Research Strategy in Studies of Information Systems, “MIS Quarterly”, Vol. 11, No. 3, s. 369-386.
 • Bossidy I., Charan R. (2008), Szósty zmysł w zarządzaniu firmą, MT Biznes, Warszawa.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarperCollins, New York.
 • Buhalis D. (2003), E-Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Financial Times Prentice Hall.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J. (2007), Competing through Business Models, IESE Business School, University of Navarra, Working Paper No. 713.
 • Falencikowski T. (2012), Wartość dla klienta a wartość przechwycona dla przedsiębiorstwa: postacie i relacje w modelach biznesu [w:] S. Lachiewicz (red.), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce – wydanie specjalne, Wyd. PTE Oddział w Łodzi, Łódź.
 • Grzegorczyk W. (2015), Wybrane problemy zarządzania i finansów: studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Howe J. (2009), Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Three Rivers Press, New York.
 • Kim D.J., Kim W.G., Han J.S. (2007), A Perceptual Mapping of Online Travel Agencies and Preference Attributes, “Tourism Management”, Vol. 28, s. 591-603.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ling L., Dong Y., Guo X., Liang L. (2015), Availability Management of Hotel Rooms under Cooperation with Online Travel Agencies, “International Journal of Hospitality Management”, Vol. 50, s. 145-152.
 • Michalak J. (2012), Model biznesowy i jego wpływ na odwzorowanie sytuacji finansowej jednostki w systemie rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 66(122), SKwP, Warszawa, s. 133-142.
 • Miguéns J., Baggio R., Costa C. (2008), Social Media and Tourism Destinations: Tripadvisor Case Study, “Advances in Tourism Research”, Vol. 26(28), s. 1-6.
 • Mills J.E. (2002), An Analysis, Instrument Development, and Structural Equation Modeling of Customer Satisfaction with Online Travel Services (Unpublished Doctoral Dissertation), Purdue University, West Lafayette, IN, USA.
 • Munger M. (2016), Tomorrow 3.0: The Sharing Economy, “The Independent Review”, Vol. 20/3J, s. 391-395.
 • Norris M., West S. (2001), E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Nowak M. (2015), Ryzyko inwestowania w nieruchomości [w:] A. Malinowska (red.), Ryzyko w inwestowaniu, PWE, Warszawa, s. 57-84.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2013), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Warszawa.
 • Patton M. (1985), Quality in Qualitative Research: Methodological Principles and Recent Developments, “Journal of the American Educational Research Association”, April, Chicago.
 • Piekkari R., Welch C. (2011), Rethinking the Case Study in International Business and Management Research, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 • Porter M. (2001), Strategy and the Internet, “Harvard Business Review”, Vol. 79, No. 3, s. 62-78.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Reformat B. (2015), E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce – wybrane aspekty analizy, „Studia Ekonomiczne”, nr 215, s. 74-89.
 • Skorek N., Trojanowski M., Wilczak A. (2010), Studium przypadku w nauczaniu marketingu. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Stähler P. (2001), Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie. Merkmale, Strategien und Auswirkungen, Lohmar, Sankt Gallen.
 • Zott Ch., Amit R. (2010), Business Model Design: An Activity System Perspective, “Long Range Planning”, Vol. 43, s. 216-226.
 • [www 1] https://tvn24bis.pl/tech,80/komisja-europejska-broni-tzw-ekonomii-dzieleniasie,648994.html (dostęp: 20.01.2020).
 • [www 2] https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/blablacar-wywiad-z-prezesem/fscrt2d (dostęp: 21.01.2020).
 • [www 3] https://tripadvisor.mediaroom.com/pl-about-us (dostęp: 25.01.2020).
 • [www 4] https://www.forbes.com/companies/tripadvisor/#4d2e7e1340f5 (dostęp: 26.01.2020).
 • [www 5] https://tripadvisor.mediaroom.com/PL-content-integrity-policy (dostęp: 26.01.2020).
 • [www 6] http://www.topads.pl/slownik/cpm (dostęp: 27.01.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ad69173c-fc8d-4691-82eb-e4989b140430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.