Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 351 | 95-109

Article title

Ocena wpływu wdrażania regionalnych strategii innowacji na rozwój przemysłów kreatywnych

Content

Title variants

EN
Assessment of the impact of implementation regional innovation strategies on the development of creative industries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie oceny wpływu wdrażania regionalnych strategii innowacji na rozwój przemysłów kreatywnych. Na potrzeby prowadzonego badania zastosowano takie podejścia badawcze, jak: podejście funkcjonalne, analiza wskaźnikowa, analiza porównawcza, podejście eksperckie. Rezultatem przeprowadzonego badania są następujące wnioski: istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy poziomem wdrażania regionalnych strategii innowacji w poszczególnych województwach a poziomem rozwoju przemysłów kreatywnych w tych regionach. Uzależnienie rozwoju przemysłów kreatywnych od poziomu wdrażania regionalnych strategii innowacji jest silnie zauważalne w 10 spośród 16 badanych województw. Ponadto występują istotne zróżnicowania w poziomie wdrażania regionalnych strategii innowacji przez regiony oraz zróżnicowania w zakresie wykorzystania potencjału innowacyjnego.
EN
The aim of the article is to present an assessment of the impact of implementing regional innovation strategies on the development of creative industries. For the needs of the study, research approaches such as: functional approach, index analysis, comparative analysis, an expert approach were applied. The result of the study is the following conclusions: there is a direct relationship between the level of implementation of regional innovation strategies in individual provinces and the level of development of creative industries in these regions.

Year

Volume

351

Pages

95-109

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Polityki Regionalnej
 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Polityki Regionalnej

References

 • Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Budziewicz-Guźlecka A., Drab-Kurowska A. (2009), Zarządzanie wiedzą w dobie nowej gospodarki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 54, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 35, s. 39-51.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2012), Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji organizacji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Quo vadis? Prace Naukowe WWSZIP, nr 22, Wałbrzych, s. 223-236.
 • Fleming T. (2012), Best Practice Exchange, “The Guardian”, 20.08.2012, http://www.guardian.co.uk/small-business-network/2012/sep/20/exporting-to-new-markets-tomfleming-creative-consultancy (dostęp: 1.12.2013).
 • Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (2013), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, http://artklaster.nazwa.pl/index.php/informacje-ogolne/19-definicje (dostęp: 21.01.2018).
 • Jasiński B. (2005), Turbulencja otoczenia [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Kasprzak R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa.
 • Kotylak S. (2013), Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 107, s. 77-83.
 • Niemczyk J. (2013), Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis? Zeszyty WWSZiP t. 22, Wałbrzych.
 • Plawgo B., Klimczak T., Czyż P. (2013), Regionalne systemy innowacji w Polsce − raport z badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Romanowska M. (1996), Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sługocki W. (2016), Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu konkurencyjności polskich regionów, „Marketing i Rynek”, nr 10(CD), s. 517-533.
 • Szara K., Wójtowicz P. (2016), Sektor kreatywny w Polsce – stan i znaczenie, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 8, s. 8-21.
 • Szultka S., red. (2014), Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Zasobowe uwarunkowania kooperacji w przedsiębiorstwach high-tech, „Przegląd Organizacji”, nr 2, s. 3-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-adcbeac8-abfd-42fe-8225-f2ecd3a0e8f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.