Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 274 | 36-45

Article title

Polityka rachunkowości w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych

Authors

Content

Title variants

EN
The accounting policy in the management of the public sector entities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podmioty sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi aktami prawnymi o charakterze uzupełniającym lub wykonawczym. Polityka rachunkowości tych podmiotów w istotny sposób wpływa na informacje ekonomiczno-finansowe wykorzystywane w zarządzaniu. Informacje tworzone przez rachunkowość powinny spełniać oczekiwania kierowników jednostek oraz odbiorców sprawozdania finansowego, powinny być rzetelne i prawidłowe. Na przykładzie analizy ustalania polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji środków trwałych wybranych podmiotów sektora publicznego zaprezentowano czynniki mające wpływ na te ustalenia w kontekście zarządzania podmiotem.
EN
The public sector entities keep accounts in accordance with the Act on accounting, the law on public finances and other legal acts of a complementary or executive character. The accounting policy of these entities significantly influences financial and economic information used in management. The information created by the accounts should comply with the expectations of managers and recipients of the financial statements and should be fair and correct. On the example of the analysis of the determination of fixed asset depreciation accounting policy of chosen entities of the public sector the article shows the factors affecting these findings in the context of the management of the entity.

Year

Volume

274

Pages

36-45

Physical description

Contributors

  • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości

References

  • Chluska J. (2014), Rachunkowość podmiotów leczniczych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Łęgowik-Świącik S. (2013), Instrumentalna rola kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 289.
  • Nowak W. (2014), Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
  • Pietrzak U. (2010), Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury, ODDK, Gdańsk.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2013 r., poz. 289.
  • Stępień M. (2013), Odpisy aktualizujące jako wyraz ryzyka utraty wartości w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 2012 r., poz. 406.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013, poz. 330 ze zm.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ae4ad9e4-b92d-466d-9665-ac62b56091c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.