Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 273 | 75-85

Article title

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej

Content

Title variants

EN
Changes in long-term finance forecast initiatives list

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustawodawca przypisał wieloletniej prognozie finansowanej funkcję wiodącą, która powinna nadawać pewien schemat rocznemu budżetowi samorządowemu. Nadrzędność wieloletniej prognozy w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie lub/i zmian budżetu. Celem artykułu jest wskazanie i ocena istotnych zmian zachodzących w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących jeden z załączników do wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany te mogą wynikać ze zmian przepisów prawnych lub być podyktowane koniecznością zgodności z budżetem JST.
EN
The Long-term Finance Forecast was decided to be the main document, that should lead annual budgeting for Local Governments. Primary role is confirmed through legal need of preparing Long-term Forecast first, before Budget. In the same time Long- -term Forecast will be updated as result of changes in budget allocation and/or changes in budget amount. This article will focus on changes within list of long-term initiatives within Long-term Finance Forecast. Those changes can be caused either by changes in legal rules or need of synchronization with Budget.

Year

Volume

273

Pages

75-85

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Finansów

References

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 86.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dz.U. 2013, poz. 1736.
 • Sprawozdanie Krajowej Rady RIO z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2011, 2012, 2013 oraz 2014.
 • Szczubiał M. (2010), Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 10, dodatek specjalny.
 • Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
 • Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 r.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 i 1241.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1456.
 • [www 1] Metodyka opracowywania, Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego (2010), Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec, http://www.finanse.mf.gov.pl/ documents/766655/1084119/5wpf-metodyka_opracowania -22.06.10.pdf. (dostęp: 26.02.2016).
 • [www 2] Czołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa - doświadczenia po roku stosowania. Przewidywania, praktyka i wnioski de lege ferenda, www.samorzad.lex.pl (dostęp: 8.03.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-ae5c901a-9882-4677-b579-1a69b220f0df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.