Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 295-303

Article title

Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich - przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin

Content

Title variants

EN
The use of spatial data in the assessment of land-use changes of small town and rural areas - the example of urban-rural commune Szczucin

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy są jednym z elementów pozwalających na ocenę prowadzonej przez władze lokalne polityki przestrzennej. System zagospodarowania przestrzennego w Polsce pozwala gminom na opracowywanie co do zasady: fakultatywnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz obligatoryjnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te uzupełniane są przez wydawane na szczeblu gminy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym podlegają ocenie na podstawie weryfikacji dokumentów związanych z prowadzeniem polityki przestrzennej. Ważna okazuje się relacja między decyzjami o warunkach zabudowy a pozwoleniami na budowę, co pozwala na określenie faktycznych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Jest to istotne z punktu widzenia gmin prowadzących politykę przestrzenną w oparciu o decyzje lokalizacyjne. W przypadku gminy miejsko-wiejskiej Szczucin analiza pokazuje relacje między małym miastem a otaczającymi go obszarami wiejskimi, co pozwala zwizualizować i ocenić wpływ miasta na te tereny.
EN
Changes in land-use planning are one of the elements for an assessment spatial policy carried out by the local authority. Polish spatial planning system determine that communes prepares local land-use plans and studies of conditions and directions of spatial development. These documents are supplemented by planning permission. Changes in land-use are assessed on the basis of these three documents. Analysis of these documents allows to demonstrate consistency between the spatial planning documents in commune. It allows to analyze goals of the authorities in the field of spatial planning. One of the most important relations is the relation between planning permission and building permit decision, which allows to determine the actual changes in the land-use in the commune. These analysis show the impact of small town on the rural areas surrounding it. Spatial data used in this type of analysis are the basis for appropriate decision making related to the functioning of communes. Article is an example of conducting this type of analysis by using open source software and real data coming from Szczucin commune.

Year

Volume

279

Pages

295-303

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska

References

  • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dz.U. L 108 z 25/04/2007.
  • Franklin C., Hane P. (1992), An Introduction to GIS: Linking Maps to Databases, Database, 15(2) April.
  • Heffner K. (2008), Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r. [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Heilig G. (2003), Information Society and the Countryside: Can Internet-based System Bring Income Alternatives to Rural Areas? [w:] J. Bański, J. Owsiński (eds.), Alternatives for European Rural Areas, Rural Areas and Development, 1, ERDN, Warszawa.
  • Mayfield L., Courtney P., Tranter R., Jones P. (2005), The Role of Small and Medium-sized Towns in Rural Development. Final Report - Appendixes, Raport projektu badawczego finansowanego ze środków Programu Ramowego Komisji Europejskiej "Rola małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich rok trzeci".
  • Runge A. (2011), Medium-sized Towns in the Context of Size Structural Changes of Towns in Poland [w:] A. Runge, A. Kuczabski (eds.), Medium-sized Towns of Central-Eastern Europe in the Period of Economic System Transformation and Social Changes, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kharkiv Regional Institute of Public Administration, Kharkiv.
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aec22b7b-7c90-446a-8c0d-5db959a96cbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.