Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 380 | 104-113

Article title

Model VAIC – krytyczna analiza koncepcji

Content

Title variants

EN
The VAIC model – a critical analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie, opisanie i wyjaśnienie ograniczeń aplikacyjnych współczynnika VAICTM. Dla realizacji celu posłużono się studiami literatury, uwzględniając pozycje poświęcone definiowaniu, konceptualizacji i operacjonalizacji kapitału intelektualnego oraz przykładowe prace empiryczne wykorzystujące model VAICTM do wielowymiarowych analiz. Znaczenie kapitału intelektualnego i jego ewaluacja są szczególnie istotne w sektorach charakteryzujących się szybką dynamiką zmian, innowacyjnością oraz zmiennością otoczenia. W tym kontekście wyłania się luka poznawcza przejawiająca się tym, że badacze ograniczają zazwyczaj swoje rozważania do wskazania ewentualnych zalet i wad metody, a odczuwalny jest brak oceny jej użyteczności w sytuacji dynamicznych zmian otoczenia.
EN
The aim of this article is to identify, describe and explain limitations and interpretation problems of VAIC model coefficient. This article presents: general recommendations regarding this measurement, a critical assessment of this model and the results of researches carried out in various markets, based on the literature. The importance of the intellectual capital and its evolution are essential in sectors characterized by rapid dynamics of changes, innovativeness and the changeability of environment. Within this context, a cognitive gap arises, manifesting itself by the fact that researchers usually confine their assumptions to the indication of advantages and disadvantages of a method. The lack of its usefulness assessments is noticeable under the conditions of dynamic environmental changes.

Year

Volume

380

Pages

104-113

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Andriessen D. (2004), Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Berzkalne I., Zelgalve E. (2014), Intellectual Capital and Company Value, “Procedia Social and Behavioral Sciences”, No. 110, s. 887-896.
 • Brooking A. (1997), The Management of Intellectual Capital, „Long Range Planning” , Vol. 30, za: Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chaharbaghi K., Cripps S. (2006), Intellectual Capital: Direction, Not Blind Faith, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 7, No. 1, s. 29-42.
 • Chang W.S., Hsieh J.J. (2011), Intellectual Capital and Value Creation – Is Innovation Capital a Missing Link? “International Journal of Business and Management”, Vol. 6, No. 2, s. 3-12.
 • Chen M.C., Cheng S.J., Hwang Y. (2005), An Empirical Investigation of the Relationship between Intellectual Capital and Firms’ Market Value and Financial Performance, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 6(2), s. 159-176.
 • Chizari M., Mehrjardi R.Z., Sadrabadi M.M. (2016), The Impact of Intellectual Capitals of Pharmaceutical Companies Listed in Tehran Stock Exchange on Their Market Performance, “Procedia Economics and Finance”, No. 36, s. 291-300.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fazlagić J. (2004), Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4(118), s. 71-89.
 • Fazlagić A. (2005), Problematyka konstrukcji narzędzi pomiarowych zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń.
 • Fazlagić J. (2018), Kapitał intelektualny w polskich powiatach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Fijałkowska J. (2012), Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, „Zarządzanie i Finanse”, t. 3, nr 1, s. 415-425.
 • Iazzolino G., Laise D. (2013), Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). A Methodological and Critical Review, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 14, No. 4, s. 547-563.
 • Maji S.G., Goswami M. (2017), Intellectual Capital and Firm Performance in India: A Comparative Study between Original and Modified Value Added Intellectual Capital Coefficient Model, “International Journal of Learning and Intellectual Capital”, Vol. 14, No. 1, s. 76-89.
 • Ozkan N., Cakan S., Kayacan M. (2017), Intellectual Capital and Financial Performance: A Study of the Turkish Banking Sector, “Borsa Istanbul Review”, Vol. 17(3), s. 190-198.
 • Patton M. (2001), Evaluation, Knowledge Management, Best Practices and High Quality Lessons Learned, “American Journal of Evaluation”, Vol. 22, No. 3, s. 329-336.
 • Paździor A. (2013), Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Pulić A. (2000), MVA and VAIC Analysis of Randomly Selected Companies from FTSE 250, Australian Intellectual Capital Research Center, Graz–London.
 • Roos G., Pike S., Fernstrom L. (2005), Managing Intellectual Capital in Practice, Butterworth- Heinemann, New York.
 • Roos G., Roos J. (1997), Measuring Your Company’s Intellectual Performance, “Long Range Planning”, Vol. 30, No. 6, s. 413-426.
 • Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, FPAKE-PTE, Warszawa.
 • Stahle P., Stahle S., Aho S. (2011), Value Added Intellectual Coefficient (VAIC): A Critical Analysis, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 12, No. 4, s. 531-551.
 • Stańczyk J., Kryński Z. (2007), Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 10, s. 225-254.
 • Ting I.W.K., Lean H.H. (2009), Intellectual Capital Performance of Financial Institution in Malaysia, “Journal of Intellectual Capital”, Vol. 10(4), s. 588-599.
 • Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Ulmer M. (2003), Latest Research on the Valuation of Intellectual Capital – Models, Methods and Their Evaluation, Doctoral Seminar in Corporate Finance, University of St. Gallen.
 • Urbanek G. (2004), Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12, s. 13-16.
 • [www 1] Sveiby T.A., The New Organizational Wealth: Managing and Measurement Knowledge-based Assets, San Francisco, www.sveiby.com [dostęp: 11.09.2018].
 • [www 2] Shui-ying J. (2008), An Empirical Investigation of the Relationship between Intellectual Capital and Firms’ Development Ability, https://ieeexplore.ieee.org/document/4669042/metrics#metrics [dostęp: 08.09.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-aec67dfe-3a44-44e5-8660-aafe5c4d8170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.