PL EN


2017 | 342 | 166-178
Article title

Racjonalność zachowań konsumentów w wieloagentowych modelach symulacyjnych

Content
Title variants
EN
Rationality of consumer behaviour in multi-agent simulation models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki autorskiego badania racjonalności zachowań konsumentów. Jego celem było określenie ogólnych zasad modelowania zachowania konsumentów w systemach społeczno-gospodarczych na potrzeby budowy wieloagentowych modeli symulacyjnych. Przedmiotem badania były decyzje dotyczące zakupu wybranego produktu żywnościowego. Informacje niezbędne do analizy zachowań w sytuacjach decyzyjnych zgromadzono na podstawie ankiety. Do analizy zachowań konsumentów zastosowano metodę AHP, która pozwala sprowadzić złożony problem decyzyjny do skończonego zbioru kilku wariantów decyzyjnych, wykorzystując zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Artykuł ma charakter empiryczny i poznawczy.
EN
The article presents results of authors own study of rationality of consumer behavior. Its main objective was to determine general principles of consumer behavior modeling in socio-economic systems that are necessary for building multi-agent simulation models. A subject of research was purchase decisions concerning chosen food product. Data necessary for analysis of behavior in decisive situations were collected from questionnaires. To analyse the data, analytic hierarchy process (AHP) has been used. This method enables the fragmentation of the complex decision problem and the creation of final ranking. AHP uses quantitative data, as well as qualitative data. The article has an empirical and cognitive character.
Year
Volume
342
Pages
166-178
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Społeczeństwa Informacyjnego
References
 • Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa.
 • Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W. (2000), Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego [w:] O. Downarowicz (red.), Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 7-42.
 • Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. (1993), Consumer Behavior, The Dryden Press, Chicago.
 • Kuczera K. (2015), Metoda AHP identyfikacji preferencji decydentów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, s. 34-45.
 • North M.J., Macal C.M. (2007), Managing Business Complexity: Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation, Oxford University Press, Oxford.
 • Nowak L. (2009), Uwarunkowania zachowań konsumenckich młodzieży akademickiej. Eksploracja struktur ukrytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Saaty T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • Senda J. (1998), Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2, s. 159-170.
 • Siebers P.O., Aickelin U. (2008), Introduction to Multi-agent Simulation [w:] F. Adam, P. Humphreys (eds.), Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, Idea Group Publishing, Pennsylvania, s. 554-564.
 • Smyczek S. (2012), Consumer Behavior on International Market, Placet, Warszawa.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-stan-w-dniu-30-xi-2015-r-dane-wstepne,8,3.html (dostęp: 01.03.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-aed507e6-9504-4f61-bd3d-694d328041b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.