Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 277-313

Article title

Wpływ polityki samorządu lokalnego w zakresie sportu i rekreacji na jakość życia mieszkańcówna przykładzie Gminy Polkowice

Content

Title variants

EN
The local self-government policy in the field of sport and recreation based on the example of Polkowice Commune

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sport w zestawieniu z jakością życia są od długiego czasu tematem wielu artykułów i opracowań, w tym także naukowych. W ostatnich dwudziestu latach szczególnie uważnie traktuje się jakość życia, która w badaniach naukowych przechodzi istotną metamorfozę, polegającą na zmianie sposobu postrzegania jej i oceniania. Sport, jako dziedzina życia, też nie pozostaje na uboczu. Różnym rozprawom poddaje się wiele aspektów tej działalności, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz analizuje się według kryteriów ściśle określonych przedmiotem i kierunkiem rozważań. Przyczyną powstania publikacji jest chęć znalezienia powiązań między jakością życia a rozwojem sportu w ogóle oraz charakterystyka tych zjawisk na przykładzie jednej z gmin województwa dolnośląskiego – Gminy Polkowice. Kierunki, zakres oraz dynamika rozwoju gminy w latach 1990–2010 stały się tematem obszernego, wielotomowego opracowania, które ukazało się nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Niniejsze opracowanie może poszerzyć wiedzę czytelnika, w ujęciu innym niż publicystyczne czy kronikarskie, na temat rodzaju działań i przedsięwzięć o charakterze sportowym, prowadzonych przez Gminę oraz sposobu ich realizacji. Ważniejszym jednak zadaniem jest wskazać istnienie powiązań między jakością życia mieszkańców a rozwojem sportu. Ideą opracowania o charakterze naukowym jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania: 1. Czy w funkcjonujących teoriach naukowych istnieje powiązanie między jakością życia a sportem? 2. Czy sport może być czynnikiem, który ma wpływ na jakość życia? 3. Na jakie sfery (zmienne) jakości życia oddziałuje sport? 4. Jak rozwijał się sport w gminie w latach 1990–2010? 5. Czy i jaki jest wpływ efektów działań sportowych na jakość życia mieszkańców gminy? Chcąc utrzymać przejrzystość prowadzonych analiz, szczególnie w części dotyczącej kierunków rozwoju sportu, na potrzeby badań i opracowania autorka dokonała umownego podziału praktycznych przejawów działalności gminy na: sport szkolny i sport zawodniczy. Przyjęte określenia oznaczają, iż w zakresie sportu szkolnego analizom poddano materiał ze wszystkich szkół miejskich w gminie, natomiast pojęcie sportu zawodniczego odnosi się do działających na terenie gminy klubów i stowarzyszeń sportowych. Określenie „sport zawodniczy” nie może być tym samym rozumiane jako „sport zawodowy”, gdyż w praktyce – przynajmniej w latach 1990–2000 – nie wypełniał on charakteru ogólnie rozumianego zawodowstwa sportowego.
Sport combined with the quality of life has for a long time been a topic of many articles and elaborations, including scientific ones. For the last twenty years a particular attention has been paid to the quality of life, the notion which has undergone a veritable metamorphosis in terms of its perception and evaluation. As a field of life, sport does not stay on the sidelines either. Both - theoretical as well as practical aspects of sports activities have been broadly analyzed with the application of criteria determined by their subjects and the scope of interest. The main reason behind the study is to establish a correlation between the quality of life and development of sport as such. The publication aims to provide a description of this phenomenon on the example of Polkowice Community, one of the communities in the Lower Silesia Province. The directions, range, and dynamics of the community’s development between 1990 and 2010 became the subject of a thorough and multi-volume study, published by the publishing house of the Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice. The following study can expand the reader’s knowledge of various kinds of sports projects and activities conducted in Polkowice and of the way they are carried out in the community. Still, a more important issue is to pinpoint the existence of the correlation between the quality of the residents’ life and the development of sport. The idea behind this scientific description is to provide an answer to the following questions: 1. Is there any connection between sport and the quality of life in the current scientific theories? 2. Can sport affect the quality of life? 3. Which aspects of life quality are affected by sport? 4. How did sport develop in the community between 1990 and 2010? 5. How, if at all, do sports activities affect the quality of life of the community inhabitants? In order to maintain a clarity of the conducted analysis, especially in the part concerning the directions of sport development, the author made a conventional division of practical manifestations of the community sports activities into “school sport” area and “contest sport” area. The adopted terms signify that in case of the ‘school sport’, the data from all the schools in the community was taken into consideration, whereas he term ‘contest sport’ refers the activities of the sports clubs and associations operating in the community. Thus, the terms “contest sport” and “professional sport” cannot be used interchangeably, since practically, at least between 1990 and 2010, ‘the contest sport’ did not have the features of a broadly defined professional sport.

Keywords

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-af61dd17-5a96-4286-800b-66b67e8261be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.