Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 336 | 105-117

Article title

Bodźcowa funkcja cen usług publicznego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności miejskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The incentive function of public transport prices in sustainable urban mobility

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dynamiczny rozwój miast oparty na znaczeniu samochodu w zaspokajaniu potrzeb przewozowych prowadzi do ograniczania mobilności, wzrastają także koszty zewnętrzne generowane przez system transportowy. W rozwiązaniu tego problemu pomaga koncepcja zrównoważonej mobilności, w której potrzeby przewozowe ograniczane są na etapie planowania rozwoju przestrzennego, a następnie zaspokajane przez transport zbiorowy oraz rowery i przejścia piesze. Równoważenie mobilności wymaga podejścia systemowego i stosowania różnych instrumentów. Jednym z nich jest cena usług publicznego transportu zbiorowego, w tym bezpłatny transport zbiorowy (taryfa zerowa) w miastach. Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia taryf zerowych na zachowania komunikacyjne, a w szczególności racjonalności hipotezy, że instrument ten działa silnie bodźcowo na równoważenie mobilności. Artykuł przygotowano na podstawie przeglądu literatury oraz analizy przypadku Żor, gdzie wprowadzono bezpłatny transport miejski.
EN
The dynamic development of cities based on the role of the car in addressing transport needs leads to a reduction of mobility, as well as to an increase of external costs generated by the transport system. This problem can be solved thanks to the sustainable mobility concept, in which transport needs are limited at the stage of planning spatial development, and then covered by public transport, as well as by cycle and pedestrian journeys. Sustainable mobility requires a systematic approach and application of various instruments. One of them is the price of public transport services, including the keenly discussed proposal of introducing free-fare public transport in the cities. However, the effects of making such decisions are multidirectional and long-term, whereas the arguments justifying the efficiency of free-fare urban transport in sustaining mobility are not unambiguously confirmed by scientific research. The main purpose of this article is the impact of free fare public transport (FFPT) on communication behaviors and in particular on balancing mobility.

Year

Volume

336

Pages

105-117

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Transportu

References

 • Arslan S., Demirel V., Kuru I. (2016), A Public Transport Fare Collection System with Smart Phone Based NFC Interface, „International Journal of Electronics and Electrical Engineering”, Vol. 4, No. 3.
 • Bąkowski W. (2017), Czy ceny biletów powinny rosnąć? „Komunikacja Publiczna”, nr 1.
 • Boussauw K., Vanoutrive T. (2017), Transport Policy in Belgium: Translating Sustainability Discourses into Unsustainable Outcomes, „Transport Policy”, No. 53.
 • Burt R.S. (2009), Structural Holes. The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Cats O., Susilo Y.O., Reimal T. (2016), The Prospects of Fare-free Public Transport: Evidence from Tallinn, „Transportation”.
 • Dydkowski G. (2014), Effectiveness of the Urban Services Electronic Payment Systems on the Example of Silesian Card of Public Services, „Archives of Transport System Telematics”, Vol. 7, Iss. 4.
 • Gola Ł. (2016), Wpływ wprowadzenia opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta na logistykę miejską, SGH, Warszawa (niepublikowana praca doktorska).
 • Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan (2013), http://www.eltis.org/sites/eltis/files/ilines-developing-and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf.
 • Hanna N., Dodge M.R. (1997), Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa.
 • Kos B. (2015), Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej [w:] A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, seria: „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 867/40.
 • Kotler P. (1994), Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Nosal K. (2015), Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych, Politechnika Krakowska, Kraków (niepublikowana praca doktorska).
 • Nosal K. (2016), Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu, „Transport Miejski i Regionalny”, nr 2.
 • Simon H. (1996), Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tomanek R. (2017), Sustainable Mobility in Smart Metropolis [w:] A. Brdulak, H. Brdulak (eds.), Happy City – How to Plan and Create the Best Livable Area for the People, Springer.
 • Tomanek R. (red.) (2007), Ceny transportu miejskiego w Europie, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Witte A., Machais C., Mairesse O. (2008), How Persuasive is ‘Free’ Public Transport? A Survey among Commuters in the Brussels Capital Region, „Transport Policy”, No. 15.
 • Wolański M. (red.) (2016), Raport o stanie komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009-2015, IGKM, Warszawa.
 • White Paper Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a Competitive and Resource Efficient Transport System (2011), COM(2011)144.
 • [www 1] https://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie/ (dostęp: 15.10.2017).
 • [www 2] https://farefreepublictransport.com/city/ (dostęp: 16.04.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-afec0907-7b8a-432b-85e9-99976a5158b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.